Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 30.08.2021 klo 17:30 - 20:36 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
95   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
96   Val av protokolljusterare
97   Tillsättande av en valnämnd för proportionella val i fullmäktige
98   Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande
99   Begäran om avsked och fyllnadsval: ersättare i fullmäktige
100   Val av stadsstyrelsen och stadsstyrelsens sektioner
101   Val av revisionsnämnden
102   Val av centralvalnämnden
103   Val av direktionen för affärsverket Västra Nylands räddningsverk
104   Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om välfärds- och hälsonämndens sammansättning och uppgifter
105   Val av välfärds- och hälsonämnden och dess sektion
106   Val av nämnden för fostran och lärande och ungdomssektionen
107   Val av nämnden Svenska rum
108   Val av idrottsnämnden
109   Val av kulturnämnden
110   Val av stadsplaneringsnämnden
111   Val av tekniska nämnden
112   Val av miljö- och byggnadsnämnden
113   Utnämnande av medlemmarna i de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen
114 Ansökan hos miljöministeriet om tillstånd att inlösa ett outbrutet område på fastighet nr 49-402-10-2 i Hästkärr (Bordlagt 17.5.2021 och 7.6.2021)
115   Metsolan päiväkoti, godkännande av projektplan för ersättande nybyggnad
116 Fråga om principerna för upphandling av byggentreprenader och bedömning av leverantörens förmåga att fullgöra sina åtaganden
117 Fråga om att öka trivseln i staden
118 Motion om att stöda föräldrar
119   Motioner och frågor inlämnade vid sammanträdet

Ledamot Uppgift
Viljakainen Paula ordförande §95-98
Partanen Henna ordförande §99-119
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Abdirahman ledamot
Ampuja Ari ledamot
Aro Olli ledamot
Arstila Leila ledamot
Cederlöf Karin ledamot
Elo Simon ledamot
Elo Tiina ledamot
Elolahti Auli ledamot
Fagerström Noora ledamot
Gestrin Christina ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Havu Isto ledamot
Hietanen-Tanskanen Ira ledamot
Hopsu Inka ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jama Mohamed Ali ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Järvinen Hannu ledamot
Kajava Henna ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Katainen Mervi ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Keisteri-Sipilä Elli ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Kerola Hannele ledamot
Keronen Jiri ledamot
Kilpijoki Kerttu-Liisa ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Koponen Noora ledamot
Korhonen Henri ledamot
Kurri Vanessa ledamot
Laakso Mikko ledamot
Laakso Ville ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Limnéll Jarno ledamot
Lindholm Julia ledamot
Löyttyniemi Meri ledamot
Markkula Markku ledamot
Marttila Helena ledamot
Mykkänen Kai ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Nores Mia ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Poutala Mika ledamot
Puntila Päivi ledamot
Ruoho Veera ledamot
Sammallahti Tere ledamot
Saramäki Sara ledamot
Seppälä Peppi ledamot
Sistonen Markku ledamot
Stenvall Nora ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Uotila Kari ledamot
Valle Jaana ledamot
Vanhanen Joel ledamot
Vehmanen Emma-Stina ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Virolainen Juho representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Svahn Sanna omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri direktör för sektorn för fostran och lärande
Isotalo Olli stadsmiljödirektör
Pajakoski Johanna kommunikationsdirektör
Konttas Ari finansieringsdirektör
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Ala-aho Virpi stadsrevisor
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare