Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Protokoll 17.11.2020/Paragraf 51

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

5236/02.05.01/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 17.11.2020 § 51

 

 

§ 51

Lisämääräraha ammatillisille kulttuuritoimijoille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kasvi Tiina

Pohjanen Tiina
Pesonen Tiina
Nybacka Sari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta päättää myöntää lisämäärärahan koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa espoolaisille ammattimaisille kulttuuriyhteisöille, joiden toiminnan jatkumisen turvaamiseksi loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 osalta se on välttämätöntä valmistelussa saatujen tietojen perusteella.

 

Lisämääräraha 40 000 euroa myönnetään kullekin seuraavista: Espoon Kaupunginteatterisäätiö, Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry:n Teatteri Hevosenkenkä ja Skolteaterföreningen r.f. Unga Teatern.

 

Lisämääräraha 20 000 euroa myönnetään kullekin seuraavista: Akseli Gallen-Kallelan museosäätiö, Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, Kellomuseosäätiö, Teatteri Hevosenkengän Kannatusyhdistys ry:n Suomen lelumuseo Hevosenkenkä.

 

Lisämääräraha 25 000 euroa myönnetään Espoon elokuvajuhlat ry.

 

Lisämääräraha 15 000 euroa myönnetään kummallekin seuraavista: Tapiolan Kuoron kannatusyhdistys ry ja Espoon Kuvataiteilijat ry.

 

Lisämääräraha 15 000 euroa myönnetään kullekin seuraavista: Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry, Teatteri Taimine Oy ja TOTEM-teatterin kannatusyhdistys ry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset päätösehdotukseen

on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus 

 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 06.04.2020 §126 Espoon kaupungin toimenpiteistä yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kaupunginhallitus päätti kulttuuritoimijoiden osalta muun muassa, että koronatilanteen aikaansaaman kokonaiskuvan selkiydyttyä tehdään tarvittaessa kulttuurilautakunnalle ehdotus taloudellisen tuen tarpeesta ja muista toimenpiteistä. 

 

Kulttuurilautakunta sai selvityksen lisämäärärahan tarpeesta espoolaisten ammatillisten kulttuuriyhteisöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi kokouksessaan 19.5.2020 § 24. Selvityksen perusteella kulttuurilautakunta päätti hyväksyä esitetyn lisämäärärahan tarpeen 300 000 euroa. Kulttuurilautakunta päätti, että lisämäärärahan jako toimijoille tulee valmistella lautakunnan päätettäväksi syksyn 2020 aikana.

 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen jatkuessa kulttuurin tulosyksikkö toteutti syyskuussa 2020 toistamiseen kyselyn Espoon kaupungin vuosiavustusta saaville ammatillisille kulttuuriyhteisöille tilanteen vaikutuksista yhteisöjen toimintaan ja talouteen. Kyselyn vastaukset on analysoitu tulosyksikössä. Kulttuuriyhteisöihin on oltu myös suoraan yhteydessä lisätietojen saamiseksi. 

 

Kaupunginhallituksen kokouksen 6.4.2020 pöytäkirjaan § 126 viitaten sekä huhti- ja syyskuun selvityksiin perustuen esitetään kulttuurilautakunnalle myönnettäväksi 300 000 euron lisämäärärahaa. Määrärahalla turvataan ammatillisten kulttuuriyhteisöjen toimintaedellytyksiä sekä varmistetaan toiminnan jatkuvuus loppuvuodesta 2020 ja alkuvuonna 2021. Lisämääräraha katetaan kulttuurin tulosyksikön käyttötalouden niistä vuoden 2020 määrärahavarauksista, jotka ovat koronasta aiheutuneiden vaikutusten takia jääneet käyttämättä.

 

Ammatillisen kulttuuritoiminnan turvaaminen Espoossa on välttämätöntä kaupungin elinvoimaisuudelle ja kuntalaisten hyvinvoinnille niin poikkeusaikana kuin tulevaisuudessakin. Lisämääräraha tarvitaan, jotta toimialaa ja yhteisöjä kohdanneesta poikkeustilanteesta huolimatta kuntalaisille pystytään tarjoamaan monipuolisia ja osallisuutta vahvistavia kulttuuripalveluita vuosina 2020 ja 2021.

 

Kulttuurilautakunta päättää lisämäärärahan jakautumisesta arvioiden kunkin toimijan määrärahan tarpeen erikseen huomioiden mahdollisen muun toimijalle myönnetyn lisätuen julkiselta sektorilta.

 

Tilannekuvaus 

 

Espoossa toimivia, kulttuurilautakunnan vuosiavustusta saavia ammatillisia taide- ja kulttuuriyhteisöjä on yhteensä 18. Yhteisöjen joukkoon kuuluu viisi museota, viisi festivaaliorganisaatiota, viisi teatteria ja yksi tanssiteatteri, yksi kuorotoimija sekä yksi galleriatoiminnasta vastaava taidejärjestö. Ammatillisten yhteisöjen palvelutarjonta on moninaista eivätkä yhteisöjen toimintatavat tai taloudelliset tilanteet ole suoraan verrannollisia toisiinsa. Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne on kuitenkin vaikuttanut jokaisen toimijan tulokertymään, asiakasmääriin ja palvelutuotantoon.

 

Syyskuussa toteutetun kyselyn mukaan yhteisöjen yhteenlaskettu tulonmenetys, jota ei ole kompensoitu muilla avustuksilla, on 515 000 euroa. Tulonmenetykset painottuvat erityisesti esittävän taiteen alalle. Tulonmenetykset muodostuvat mm. pääsylipputulojen ja muiden myyntitulojen vähenemisestä (esimerkiksi museokauppojen myynti). Merkittävimmäksi uhkaksi nähdään pandemian pitkittyminen ja rajoitusten tiukentuminen. Yhteisöt ovat joutuneet siirtämään huomattavan määrän esityksiä, konsertteja, näyttelyitä ja tapahtumia vuodelle 2021. Myös kansainvälinen yhteistyö on osin keskeytynyt pandemian vuoksi.

 

Tuki on investointi espoolaisen ammatillisen kulttuurikentän palvelujen jatkumiseen ja sopeuttamiseen tilanteessa, jossa asukkaiden kulttuurihyvinvointiin panostaminen on erityisen tärkeää.

 

Johtopäätökset

 

Kulttuurin tulosyksikön valmisteleman asiantuntija-arvion mukaan kaupungilta tarvittava välitön lisämäärärahatarve on 300 000 euroa. Tällä määrärahalla voidaan turvata loppuvuoden 2020 toimintaa sekä varautua alkuvuonna 2021 koronasta edelleen aiheutuviin haasteisiin. 

 

Toimijoiden raportoimien vastausten ja asiantuntija-arvion perusteella lisämäärärahaa esitetään myönnettäväksi
- kolmelle teatterille, kullekin 40 000 euroa: Espoon Kaupunginteatteri, Teatteri Hevosenkenkä, Unga Teatern
- viidelle museolle, kullekin 20 000 euron lisämääräraha: EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Gallen-Kallelan Museo, Helinä Rautavaaran museo, Kellomuseo, Lelumuseo Hevosenkenkä
- Espoon elokuvajuhlat ry:lle esitetään 20 000 euron lisämääräraha, erityisesti Kino Tapiolan toiminnan turvaamiseksi
- Tapiolan kuorolle ja Espoon Kuvataiteilijat ry:lle, molemmille 15 000 euron lisämääräraha
- Tanssiteatteri Glims & Glomsille, Teatteri Taiminelle ja TOTEM-teatterille kullekin 10 000 euron lisämääräraha

 

Yhteensä kulttuurilautakunnan myöntämä lisämääräraha koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa edellä luetelluille yhteisöille on 300 000 euroa. Lisämääräraha suoritetaan kulttuurin tulosyksikön toimintamäärärahavarauksesta vuodelle 2020.

 

Toimijoille Espoo Big Band ry/April Jazz, Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry, Juurijuhla-Rotfest-yhdistys ry ja Urkuyö ja Aaria ry ei esitetä myönnettäväksi tässä yhteydessä lisämäärärahaa. 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format