Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 19.11.2020/Paragraf 90

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5804/12.01.00/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 19.11.2020 § 90

 

 

§ 90

Justering av elevupptagningsområden för de svenskspråkiga skolorna i Esbo

 

Beredning och upplysningar:

Westerlund Mia

Nordberg Anna
Hoppania-Koivula Minna

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum beslutar att elevupptagningsområdena för de svenskspråkiga skolorna i Esbo från och med elevantagning för läsåret 2021-2022 (1.8.2021) är följande:

Bemböle skola
631 Karvasbacka
632 Träskända
643 Siikajärvi

Boställsskolan (Alberga skola från och med 1.8.2021)
111 Norra Alberga
112 Södra Alberga
113 Mäkkylä
114 Fågelkärr
115 Fågeldalen
116 Nybacka
117 Fågelskogen
118 Bergans
131 Klobbskog
143 Jupper
251 Bruksstranden
252 Norra Bredvik

Finno skola
321 Frisans
431 Ladusvedsbacken
432 Estmalmen
433 Malmbacka
434 Nöykisdalen
442 Hannus

Karamalmens skola
132 Konungsböle
133 Karabacka
141 Sveinsdalen
142 Källstrand
151 Gröndal
152 Klappträsk

Kungsgårdsskolan
511 Köklax
512 Esbogård
521 Kurtby
522 Fantsby

Lagstads skola
611 Kyrkträsk
612 Domsby
613 Södrik
614 Kurängen
615 Stadsberget
616 Ymmersta
621 Morby
622 Gumböle
634 Björnkärr
644 Nouxändan
645 Käringmossen
633 Högnäs
642 Gamla Noux-Nupurböle

Mattlidens skola
232 Gäddvik
311 Mattskogen
312 Distby
313 Mattviken
314 Mattby centrum
315 Notudden
316 Karlö
331 Hemtans
323 Kvisbacka
322 Olarsbacken
332 Storåkern (södra delen, enligt nuvarande gräns)

Rödskogs skola
635 Gunnars
711 Rödskog
712 Bodom
713 Gammelgård
714 Grundbacka
715 Nipert
721 Kalajärvi
722 Luk
723 Lahnus
724 Lakisto
725 Vällskog

Smedsby skola
161 Smedsby
242 Dåvitsby
332 Storåkern (norra delen, enligt nuvarande gräns)

Storängens skola
411 Esbovikens centrum
412 Sököbacken
413 Stensvik
414 Larsvik
415 Sökö udd
421 Kitteldalen
422 Tillisbacken
423 Bastunäset
441 Ivisnäs
443 Hannusträsk
451 Sommarö
452 Utöarna

Vindängens skola
211 Hagalunds centrum
212 Västerhöjden
213 Björnviken
215 Norra Hagalund
222 Otnäs
231 Westend
241 Gamla Mankans
214 Ängskulla

Nämnden Svenska rum beslutar att elever som deltar i förskoleundervisning läsåret 2020-2021 i sin närförskola, men vars närskola i årskurs 1 läsåret 2021-2022 ändras med detta beslut, har rätt till närskoleplats enligt de elevupptagningsområden som gäller fram till 31.7.2021 om hen så önskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling 

Gästrin understödd av Kivilaakso-Wellmann, Meurman, Paatero ställde följande tilläggsfrågor:

-          Jag hittade inte i beredningen någon uppgift om hur övergångsperioden för åk 1-6 skall se ut, endast förskolan nämndes. Är det meningen att eleverna som enligt de nya elevupptagningsområdena hör till en annan skola än den de går i läsåret 20-21 skall byta skola mitt i sin skolgång?

 

-          Har man under beredningen tittat på hur många elever som kommer att gå i Svebis olika skolor då de nya elevupptagningsområdena har trätt i kraft och kunde nämnden få detta material? Finns det en tanke om att minska på elevantalet i Bemböle skola och Smedsby skola genom att justera elevupptagningsområdena med målsättningen att man i framtiden kunde stänga skolorna för att de har så litet elevunderlag?

 

-          Kommer man att kunna garantera att syskon får gå i samma skola ifall familjen bor i ett elevupptagningsområde som nu flyttar från en skola till en annan skola eller följer man principerna för sekundärantagning? Dvs om en elev från en familj går på åk 1 i en skola och har ett annat barn i dagis. Får småsyskonet gå i samma skola som storasyskonet fast elevupptagningsområdet skulle ändra närskolan för familjens adress?

 

Ordföranden understödd av Gästrin, Kivilaakso-Wellmann, Meurman, Paatero och Karlemo föreslog att ärendet bordläggs.

 

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om förslaget om bordläggning samt Gästrins frågor kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt bordlade ärendet med frågorna.

 

Med anledning av bordläggning gjorde ordförande ett förslag att nämnden Svenska rum sammanträder följande gång onsdagen 2.12.2020 kl. 17.30. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt beslutade om ett nytt möte 2.12.2020 kl. 17.30.

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

1
bordlade ärendet enhälligt,

2
ställde följande frågorna:

I beredningen hittas inte någon uppgift om hur övergångsperioden för åk 1-6 skall se ut, endast förskolan nämndes. Är det meningen att eleverna som enligt de nya elevupptagningsområdena hör till en annan skola än den de går i läsåret 2020-2021 skall byta skola mitt i sin skolgång?

Har man under beredningen tittat på hur många elever som kommer att gå i Svenska bildningstjänsters olika skolor då de nya elevupptagningsområdena har trätt i kraft och kunde nämnden få detta material? Finns det en tanke om att minska på elevantalet i Bemböle skola och Smedsby skola genom att justera elevupptagningsområdena med målsättningen att man i framtiden kunde stänga skolorna för att de har så litet elevunderlag?

Kommer man att kunna garantera att syskon får gå i samma skola ifall familjen bor i ett elevupptagningsområde som nu flyttar från en skola till en annan skola eller följer man principerna för sekundärantagning? Dvs om en elev från en familj går på åk 1 i en skola och har ett annat barn i dagis. Får småsyskonet gå i samma skola som storasyskonet fast elevupptagningsområdet skulle ändra närskolan för familjens adress?

3
beslutade enhälligt att nämnden Svenska rum sammanträder följande gång onsdagen 2.12.2020 kl. 17.30.

 

 

 

 

Redogörelse 

Svenska bildningstjänster kommer att få två nya skollokaler de närmaste åren. Alberga skolas nya lokaler i Monikko i Alberga står klara våren 2021 och nya Kungsgårdsskolan blir färdig våren 2022. Behovet av svenska tjänster på enskilda områden kan inte tillförlitligt härledas ur den officiella befolkningsprognosen. Därför har man i samband med behovsutredningarna för båda nybyggena beaktat lokalbehov på servicenätsnivå. Måttsättningen av de nya skolorna stöds också av bildningssektorns servicenätsprinciper enligt vilka nya skolor för årskurserna 1-6 byggs som tvåserieskolor. För Alberga skolas del har man i behovsutredningsskedet beaktat bl.a. utvecklingen av stadsdelen Kera. I Kungsgårdsskolans behovsutredning har man lyft fram effekterna av bostadsbyggnation i Finno-området och de ökande elevantalen i Finno skola och Storängens skola. Dessa nya lokaler ökar Svenska bildningstjänsters elevkapacitet med drygt 350 elevplatser. Av den anledningen är det ändamålsenligt att se över de svenskspråkiga skolornas elevupptagningsområden.

 

Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden har fastställt de nuvarande elevupptagningsområdena 15.6.2005 6 §.

 

Beredningsarbetet med elevupptagningsområdena har inletts med en gemensam workshop 23.1.2020 för nämnden Svenska rum och samtliga rektorer inom den grundläggande utbildningen. I workshopen tog deltagarna ställning till vilka modeller för elevupptagningsområden som det fortsätta beredningsarbetet skulle utgå från och att elevupptagningsområdena justeras så att de följer Esbo stads officiella statistiska småområden. Följande modeller för elevupptagningsområden valdes som grund för det fortsatta beredningsarbetet:

 

  1. Skolvisa elevupptagningsområden
  2. Tre elevupptagningsområden enligt nuvarande enhetsskolorna
  3. Ett elevupptagningsområde för hela Esbo

 

I oktober 2020 ordnades en invånarenkät där svarandena fick ta ställning till de olika modellerna. Svarandena ombads även att framföra förslag till justeringar av gränser mellan de olika elevupptagningsområdena. Majoriteten (64 %) av svarandena understödde modellen med skolvisa elevupptagningsområden.

 

Enkätresultaten presenterades tillsammans med en presentation av möjliga justeringar och ändringar av nuvarande elevupptagningsområden för nämnden Svenska rum på mötet 22.10.2020. Nämnden framförde att skolornas direktioner skulle få ta ställning till förslagen som berör den egna skolan genom utlåtanden och att beredningen i enlighet med enkätresultatet skulle fortsätta utgående från modellen med skolvisa elevupptagningsområden.

 

Flera av de föreslagna ändringarna återställer elevupptagningsområdena som de var före nämndens beslut 2005. Föreslagna områdestillhörigheter har alltså tidigare konstaterats fungerande och ändringarna har framkallats av faktorer beroende på servicenätet, som t.ex. Lagstads skolas tillbyggnad och inledning av undervisning i årskurserna 7-9 samt ändringar i områdenas elevunderlag och eftersträvan av ändamålsenliga gruppstorlekar.

 

Prognoser

 

Vid granskningen av de skolvisa elevupptagningsområdena har vi använt stadens officiella befolkningsprognoser. Enligt officiella prognoserna sjunker antalet elever med svenska som modersmål fram till 2028 med 18,6 %. Enligt tidigare erfarenhet kan vi konstatera att de officiella prognoserna inte ensam ger ändamålsenliga data för att granska utvecklingen av elevantalen i de svenskspråkiga skolorna. Det beror främst på andelen elever med finska eller andra språk som modersmål i de svenskspråkiga skolorna som inte syns i prognosen. Av den anledningen har Svenska bildningstjänster gjort upp prognoser som justerats med koefficienter som härletts ur nuläget i skolorna som helhet. Justerade prognoser är dock inte möjliga att göra på skolnivå i och med att andelen elever med andra modersmål än svenska varierar från år till år. Genom att kombinera de officiella befolkningsprognoserna med nulägesanalys kan vi ändå se trenderna för utvecklingen av elevunderlaget i respektive område.

 

Kollektivtrafik

 

Kollektivtrafikens nuvarande förbindelser är beaktade i förslagen. Svenska bildningstjänster har ett kontinuerligt samarbete med Huvudstadsregionens trafik (HRT) med regelbundna möten halvårsvis gällande kommande ändringar och behov.

 

Sekundärantagning

 

Familjen har alltid möjlighet att ansöka om rätt att gå i annan skola än närskolan för sitt barn. Förutsatt att det finns plats i skolan beviljas eleven rätt till sekundärskola. Vid antagning till sekundärskola tillämpas följande prioritetsordning: kontinuitet vid övergång från förskola till åk 1 och då eleven flyttar inom Esbo, orsaker som anknyter till elevens hälsa eller annan särskild orsak, elev med syskon i samma skola och sedan övriga esboelever. En elev som går i sekundärskola har inte rätt till skolreseförmån utan vårdnadshavarna ansvarar för eventuella transportkostnader.

 

Kungsgårdsskolan

 

Kungsgårdsskolans nya fastighet blir färdig våren 2022. Nuvarande fastigheten har inte kapacitet för en ökning i elevantalet och därför är det inte ändamålsenligt att ännu ändra skolans elevupptagningsområde att omfatta Tillisbacken och Bastunäset. Denna ändring kommer att behandlas i nämnden hösten 2021 inför elevantagning läsåret 2022-2023 då den nya skolan tas i bruk. Justeringarna i delade småområden kan göras nu då de inte påverkar elevantalet.

 

Direktionsutlåtandena

 

Direktionerna har gett utlåtanden (tilläggsmaterial) till förslagen till justeringar och ändringar i elevupptagningsområdena. Utlåtandena var likstämmiga med responsen från invånarenkäten. En del av förslagen som direktionerna framförde har varit möjliga att genomföra i ändringarna som föreslås, medan andra inte i nuläge är möjliga att genomföra.

 

Övergångsbestämmelser

 

För att trygga kontinuitet i elevens lärstig föreslås att elever som deltar i förskoleundervisning läsåret 2020-2021 i sin närförskola, men vars närskola i årskurs 1 läsåret 2021-2022 ändras med detta beslut, har rätt till närskoleplats enligt de nuvarande elevupptagningsområdena om hen så önskar.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format