Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.12.2020/Paragraf 413

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5034/11.01.03/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 413

 

 

§ 413

Espoon hulevesiohjelman 2020 hyväksyminen (Kv-asia, palautettu 31.8.2020)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Olsen Saara

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puh 040 663 36 20

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon hulevesiohjelman ohjeellisena noudatettavaksi määrärahojen ja resurssien asettamissa rajoissa.

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Asian aiempi käsittely kaupunginhallituksessa

 

Espoon hulevesityöryhmä valmisteli hulevesiohjelman päivityksen, joka vietiin kaupunginhallitukseen 31.8.2020. Kaupunginhallitus palautti asian yksimielisesti valmisteltavaksi.

 

Lautakuntakäsittelyt

 

Espoon hulevesiohjelma vietiin lausunnoille tekniseen lautakuntaan 16.9.2020, ympäristölautakuntaan 24.9.2020, kaupunkisuunnittelulautakuntaan 7.10.2020, kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostoon 19.10.2020 ja rakennuslautakuntaan 29.10.2020. Kaikki lausunnot olivat puoltavia. Lausunnot ovat oheismateriaalina.

 

Rakennusvalvonta on päivittänyt Liitteen 5 valumakertoimenkertoimen lukuja.

 

Tiivistelmä hulevesiohjelman selostuksesta

 

Kaupunkirakenteen tiivistyessä läpäisemättömät pinnat ja hulevesien määrät lisääntyvät, jolloin perinteiset, tehokkaat hulevesien johtamisjärjestelmät yhdessä ilmastonmuutoksen vaikutusten kanssa lisäävät tulvimista, mikä aiheuttaa haittoja vesistölle, luonnolle ja terveydelle.

 

Espoon kaupungin hulevesiohjelman tavoitteena on, että hulevesien purkuvesistöjen ekologinen tila paranee, eivätkä hulevedet aiheuta haittaa terveydelle, turvallisuudelle, luonnolle, viihtyisyydelle tai kaupungin toimivuudelle. Hulevedet nähdään myös resurssina ja mahdollisuutena luoda kestävämpää ja parempaa ympäristöä.

 

Tärkeimpiä toimenpiteitä hulevesiohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hulevesiin liittyvän yhteistyön sekä toimintatapojen parantaminen ja kehittäminen, hulevesiosaamisen lisääminen sekä hulevesitiedon entistä parempi hallinta. Hulevesiohjelmalla halutaan sitouttaa hulevesiin vaikuttavat toimijat noudattamaan yhteisiä periaatteita. Tähän vaaditaan kaupungin luottamushenkilöstön ja virkamiesjohdon sitoutumista hulevesiohjelmaan.

 

Taustaa

 

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta alueilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Vettä läpäisemättömien pintojen lisääntyminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset kasvattavat hallittavien hulevesien määrää, mistä johtuen hulevesien aiheuttamat haitat lisääntyvät, ellei nykyisiä toimintatapoja kehitetä. Päävastuu hulevesien hallinnasta yleisillä alueilla on Espoon kaupungilla ja yksityisillä alueilla maanomistajalla.

 

Espoon hulevesiohjelmassa esitetään hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan periaatteet, tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman liitteissä on esitetty yksityiskohtaisemmat

tavoitteet, visio, toimenpiteet ja vastuunjako kaupungin eri hallintokuntien välillä.

 

Espoon hulevesiohjelma laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, jonka jälkeen on tehty paljon työtä ohjelman tavoitteiden edistämiseksi. Espoossa on muun muassa perustettu poikkihallinnollinen hulevesityöryhmä, jonka kautta kaupungin sisäinen, hulevesiin liittyvä yhteistyö on lisääntynyt. Lisäksi on järjestetty hulevesiin liittyviä koulutuksia ja ekskursioita sekä laadittu ohjeita hulevesisuunnittelua varten. Vuonna 2011 asetetut tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja tarpeellisia.

 

Hulevesiohjelman tavoitteet

 

Espoon hulevesiohjelman tavoitteena on, että hulevesiä hallitaan Espoossa kokonaisuutena siten, että vesitalouden tasapaino säilyy, hulevesien purkuvesistöjen ekologinen tila paranee eivätkä hulevedet aiheuta haittaa terveydelle, turvallisuudelle, luonnolle, viihtyisyydelle tai kaupungin toimivuudelle. Hulevedet nähdään resurssina, ja mahdollisuutena luoda kestävämpää ja parempaa ympäristöä. Hulevesiohjelman päätavoitteiksi on listattu seuraavat asiat:

 

-          Hulevesiosaamisen, -tietoisuuden ja -yhteistyön lisääminen

-          Hulevesien hallinnan parantaminen ja hulevesitulvien vähentäminen

-          Hulevesien laadun aiheuttamien haittojen ehkäisy ympäristössä

-          Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja vesistöjen tilan parantaminen

-          Pohjaveden laadun turvaaminen ja pinnantason säilyttäminen

Ilmastonmuutokseen varautuminen

 

 

 

 

Päätöshistoria  

 

Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 272

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon hulevesiohjelman ohjeellisena noudatettavaksi määrärahojen ja resurssien asettamissa rajoissa.

 

Käsittely

Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format