Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pelastuslaitoksen johtokunta
Protokoll 09.12.2020/Paragraf 41

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  LUP tulosraportti lokakuu 2020

5056/02.02.00/2020

 

 

 

Pelastuslaitoksen johtokunta 09.12.2020 § 41

 

 

§ 41

Toiminnan ja talouden tilannekatsaus sekä osavuosikatsaus tilanteessa lokakuu 2020

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Elf Johanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

 

Johtokunta merkitsee Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Pelastustoiminnan ja ensihoitotehtävien viikkomäärät ovat palautuneet aiempien vuosien tasolle. Ensihoidon valmiutta on nostettu tarpeen ja resurssitilanteen mukaan. Pelastuslaitoksen koronatilannekuvaa ylläpidetään kolmesti viikossa ja raportoidaan mm. sisäministeriöön, aluehallintovirastoon ja LUP alueen kunnille. 

 

Sopimuspalokuntatoiminnassa on ylläpidetty toimintavalmiutta, mutta harjoituksista ja koulutuksista pidetään vain välttämättömät, koronasuojauksista huolehtien. Hälytystehtäville osallistuminen on rajoitettu siten, että ainoastaan pienin mahdollinen määrä sopimuspalokuntien henkilöstöstä osallistuu tehtäviin.  

 

Valvontatoimintaa on kyetty tekemään syksyllä lähes normaalisti. Ennuste toteumasta on noin 70 % vuoden tavoitteesta. Noin puolet tekemättä jäävistä kohteista on terveydenhuollon kohteita, joihin koronasta johtuen ei voida kohdistaa valvontatoimintaa. 

 

Turvallisuusviestintää on tehty edelleen, mutta kohdennetusti. Turvallisuusviestinnän ennuste toteumasta on noin 4 %, tavoitteen ollessa 20 % (saavutettuja henkilöitä, prosenttia alueen asukasluvusta). Kemikaalivalvonnan lupapäätöksiä, asiakirjavalvontaa ja päivystävän palotarkastajan palveluja on tehty normaalisti. 

 

Paloasemilla työskentelevien henkilöiden lähikontakteja on vähennetty muuttamalla vuoronvaihtorutiineja, harjoitus- ja testauskäytäntöjä ja asemilla liikkumista. Päivätyötä tekevä henkilöstö on edelleen laajasti etätyössä. Paloasemien siivousta ja pintojen desinfiointia on tehostettu.  

Henkilöstömenojen osalta on odotettavissa talousarvion ylityksiä, johtuen alhaisesta sairauslomakynnyksestä, koronatestausten ruuhkautumisesta ja koronaan varautumista varten tehdyistä lomien säästämisistä. Palvelutasonmukaista minimivahvuutta ei ole onnistuttu aina pitämään edes ylitöinä. Ylitöihin ei riitä tulijoita, tai uusi työaikalaki ei mahdollista osalle henkilöistä ylitöiden tekemistä. 

 

Fiilis- ja työkykykyselyn elokuun vastausten perusteella työtyytyväisyys on hieman parantunut, ja oma arvio työkykyisyydestä kahden vuoden kuluttua on pysynyt hyvällä tasolla. 

  

Työtapaturmien lukumäärässä on tapahtunut lievää laskua. 

  

Pelastuslaitoksen johtokunta on kokoontunut Teams-kokouksena normaaliaikataulun mukaisesti, pois lukien huhtikuun kokous, joka peruutettiin.  

 

Uuden palvelutasopäätös 2021-2024 on valmisteltu johtokunnan päätöksentekoa varten.  

 

Pelastuslaitoksen henkilöstö on aktiivisesti osallistunut Espoonlahden, Matinkylän ja Otaniemen paloasemien suunnitteluun.  

 

Talousarvio 

Tulojen ennustetaan ylittyvän vain hieman, johtuen lähinnä ensihoidon laskutuksista ja Kelakorvauksista. Poikkeustilan aikana ensihoidon sekä ensivasteen tehtävämäärät ovat pienentyneet mikä vaikuttaa tulokehitykseen. Lisäksi koronatilanteesta ja ylimääräisistä suojavarusteiden hankinnoista johtuen ensihoidon menot ovat kasvaneet merkittävästi alkuperäisestä talousarviosta. 

 

Öljysuojarahastolta saatavat avustukset voivat jäädä kokonaan saamatta rahaston heikon taloudellisen tilanteen vuoksi.  

 

Palvelujen ostoista, poistoista sekä vuokrista ennustetaan säästyvän mutta henkilöstökustannusten ennustetaan ylittyvän.  

 

Pelastuslaitoksen tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa olevan 0 euroa. Mahdollinen yli- tai alijäämä tullaan ensisijaisesti sopeuttamaan tilivuoden aikana. 

 

Investoinnit 

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

 

Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen  

 

Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi; tavoitteen arvioidaan toteutuvan.  

Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen; tavoitteen arvioidaan toteutuvan

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format