Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 11

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5130/00.01.03/2020

 

 

 

Ympäristölautakunta 18.02.2021 § 11

 

 

§ 11

Ympäristölautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2020

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Moisander Heikki

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2020.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2020 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 8.2.2021. Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2020 ja valtuustossa 17.5.2021.

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2020 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta.

Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.

Ympäristökeskuksen vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Tuloskortti

Taloussuunnitelma 2019 - 2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuneen talousarvion mukaisesti. Ympäristökeskuksen tuloskortti 2020 on oheismateriaalina.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatulot ylittivät käyttösuunnitelmassa arvioidun ja edellisen vuoden tason Kulmakorpi-hankeen muiden tuottojen ansiosta. Toimintamenot jäivät edellisen vuoden tasolle ja käyttösuunnitelmasta vajaaksi 13%.

 

Käyttö-
suunnitelma

Toteutuma

Muutos %

 

2020

2019

2020

Käyttös.

Edel. vuosi

  Myyntituotot

 

17

2

 

 

  Maksutuotot

71

67

70

 

 

  Tuet ja avustukset

152

109

130

 

 

  Muut tuotot

 

0

296

 

 

Toimintatulo yht.

223

193

498

123

158

  Henkilöstökulut

1 947

1 765

1 746

 

 

  Palvelujen ostot

963

803

782

 

 

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat

62

29

20

 

 

  Vuokrat

383

370

378

 

 

  Muut kulut

6

14

8

 

 

Toimintameno yht.

3 361

2 981

2 933

-13

-2

Toimintakate

-3 138

-2 788

-2 435

-22

-13

 

Ympäristötarkastuksia tehtiin 831 kappaletta vuonna 2020, mikä vastaa melko hyvin talousarviossa suunniteltua 800 kappaletta. Tarkastusten keskihinta oli 791 euroa eli 16 prosenttia alle talousarvion 946 euroa.

 

Suoritteet

Hinta

 

Talousarvio

Toteuma

Muutos%

Talousarvio

Toteuma

Muutos%

Ympäristötarkastus (€/kpl)

800

831

4

946

791

-16

Muut toiminta (k€)

 

 

 

2 602

2 276

-13

 

Henkilöstö

Ympäristökeskuksen keskimääräinen henkilöstö oli 33 vuonna 2020. Joulukuussa oli 28 vakituista ja 4 määräaikaista, kun talousarvioesityksessä henkilöstömäärä oli 31.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format