Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 01.02.2021/Paragraf 35

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


400/00.01.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 35

 

 

§ 35

Valtuustokauden 2017 - 2021 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päättyminen (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Valve Jorma

Björksten Jenni
Laitala Pasi
Immonen Mari E
Paananen Harri
Hoverfält Päivi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1
lopettaa valtuustokauden 2017 - 2021 poikkihallinnolliset kehitysohjelmat

2
merkitsee tiedoksi liitteenä olevat poikkihallinnollisten kehitysohjelmien loppuraportit.

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Partasen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginjohtajaa valmistelemaan kaupunginhallituksen käsittelyyn maalis-huhtikuun aikana valtuustokauden 2021-2025 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien aiheet ja työskentelyohjeet siten, että ohjeiden laadinnassa hyödynnetään nyt käsittelyssä olevia loppuraportteja.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,

puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1
lopettaa valtuustokauden 2017 - 2021 poikkihallinnolliset kehitysohjelmat

2
merkitsee tiedoksi liitteenä olevat poikkihallinnollisten kehitysohjelmien loppuraportit.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginjohtajaa valmistelemaan kaupunginhallituksen käsittelyyn maalis-huhtikuun aikana valtuustokauden 2021-2025 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien aiheet ja työskentelyohjeet siten, että ohjeiden laadinnassa hyödynnetään nyt käsittelyssä olevia loppuraportteja.

 

 

Selostus 

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan toteuttamisessa. Kehitysohjelmien avulla organisoidaan ja ohjataan kehittämistyötä Espoo-tarinan linjaamien tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

Valtuustokaudella 2017 - 2021 poikkihallinnollisia kehitysohjelmia ovat olleet:

-        Hyvinvoiva Espoo -ohjelma

-        Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma

-        Kestävä Espoo -ohjelma

-        Osallistuva Espoo -ohjelma

 

Ohjelmien hyötytavoitteet hyväksyttiin valtuustossa 16.10.2017 ja ohjelmasuunnitelmat kaupunginhallituksessa 12.2.2018, jonka jälkeen ohjelmien toteutus käynnistyi. Ohjelmien ohjausryhmät muodostuivat luottamushenkilö- ja viranhaltijajäsenistä.

 

Ohjelmia on toteutettu projekteina ja toimenpiteinä yhteistyössä

kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Tuloksista on raportoitu puolivuosittain valtuustolle. Ohjelmat ovat toteuttaneet osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable development goals, SDG).

 

Ohjelmien toteutusvaihe päättyi syksyllä 2020. Ohjausryhmien johdolla on laadittu ohjelmakohtaiset loppuraportit, joissa kuvataan saavutettuja tuloksia, arvioidaan onnistumisia sekä esitetään ideoita ja näkemyksiä jatkokehitystä varten ohjelmien aihealueilla.

 

Seuraavassa kuvataan lyhyesti ohjelmien keskeisiä saavutuksia.

 

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma

 

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelmalla edistettiin espoolaisten mahdollisuuksia huolehtia hyvinvoinnistaan sekä osallistua ja kuulua yhteisöön. Ohjelman merkittävimpiä saavutuksia on ollut se, että tietoisuus mielen hyvinvoinnin merkityksestä ja osaaminen sitä tukevista voimavaroista on noussut uudelle tasolle. Tätä on toteutettu viestimällä monikanavaisesti asukkaille ja henkilöstölle, järjestämällä yleisötapahtumia, vahvistamalla henkilöstön osaamista Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutuksilla sekä kehittämällä uusia toimintamalleja mielenterveyden vahvistamiseen ja Hyvän mielen kunta -tarkistuslista tueksi mielenterveyden edistämistyöhön kunnassa. Järjestöyhteistyötä on vahvistettu kehittämällä uusia malleja järjestöjen toiminnan tunnettuuden lisäämiseksi sekä luomalla kaupungin ja eri alan järjestöjen yhteinen Kumppanuusfoorumi osaksi Espoon hyvinvointityön rakenteita.

 

Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma

 

Innostava Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelmassa vahvistettiin osaltaan Espoon elinvoimaa kymmenillä projekteilla ja toimenpiteillä, joko itse tekemällä, rahoittamalla tai osarahoittamalla. Osa toimenpiteistä ovat olleet luonteeltaan kokeiluja, kuten Bisnesstreffit-tapahtumasarja, jossa tarkoituksena oli törmäyttää kansainvälisiä toimijoita, opiskelijoita, startupeja, konsultteja ja asiantuntijoita. Business Espoo -yrityspalveluverkosto taas on nopeasti noussut espoolaisten yritysten tietoisuuteen palvelutorina, josta yritykset saavat palvelunsa yhdestä paikasta fyysisesti ja digitaalisesti. Sen verkostomaisesta kumppaniyhteistyöstä on opittu paljon kaupungin palveluiden tulevaisuuden järjestämistäkin ajatellen. Keväällä 2021 alkavassa työllisyyden kuntakokeilussa päästään hyödyntämään verkoston yhteisesti tuotteistamia rekrytointipalveluita suoraan espoolaisten yritysten osaajatarpeiden täyttämisessä ja työnhakijoiden työllistämisessä. Koronakriisistä toipuminen elinvoimaa vahvistamalla ja yritysten selviytymisen palveluita nopeasti kehittämällä on ollut ohjelman viimeisen vuoden toimenpiteissä vahvasti mukana. Tästä esimerkkinä BE-studio-verkkotapahtumat ja ChatBot Bertta, joita on myös ohjelmasta tuettu.

 

Kestävä Espoo -ohjelma

 

Kestävän kehityksen ohjelmatyöllä tuettiin Espoon tavoitetta toimia globaalina esimerkkinä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, olla Euroopan kestävin kaupunki sekä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmassa kehitettiin älykkään kaupunkikehityksen, ilmastotyön, kiertotalouden sekä näitä tukevan digitalisaation edelläkävijäratkaisuja sekä edistettiin kestävän kasvun, talouden ja sen toimintaympäristön kehittymistä Espoossa. Ohjelmakauden keskeinen onnistuminen oli työn vaikuttavuuden kasvattaminen laajan kumppaniverkoston ja ulkoisen rahoituksen avulla sekä ohjelman tavoitteiden toteuttaminen kaupungin johtamisen kautta. Työllä luotiin vahva pohja kestävien ja älykkäiden ratkaisujen jatkokehittämiselle ja skaalaamiselle Espoossa sekä kehitettiin uusia toimintamalleja asukkaiden kestävämmän arjen mahdollistamiseksi ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan tukemiseksi. Kestävä kehitys tuotiin vahvasti myös kaupungin omien yksiköiden sekä koululaisten ja opiskelijoiden tietoisuuteen.

 

Osallistuva Espoo -ohjelma

 

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman tavoitteena oli edistää asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen osallistumista Espoo-tarinan mukaisesti. Päämääränä oli kaikkien Espoo, kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähitekeminen ja omatoimisuus sekä vaikuttamisen, demokratian ja päätöksenteon kehittyminen. Ohjelmassa kehitettiin Espoon osallisuusmalli ja palkattiin vakituiseen tehtävään kehittämispäällikkö kuntalaisten osallisuutta kehittämään. Lisäksi tehtiin mm. malli uusien asukkaiden huomioimiseksi, palveluoppaan päivitys sähköiseksi (kolmella kielellä), valtuutetut suuralueittain -karttasivu espoo.fi-sivustolle, lähitekemisen tuen malli, Kauklahden aluekehittämisryhmä -kokeilu, asukasfooruminen somekoulutus, osallisuusasioiden koulutusmalli ja materiaali, Erätauko-mallin käyttöönotto ja henkilöstön osallisuusverkoston luominen.

Valtuustokauden 2021 - 2025 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien aiheet tuodaan valtuuston päätettäväksi maalis-huhtikuun aikana.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format