Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 15.03.2021/Paragraf 80

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


2065/02.05.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 80

 

 

§ 80

Vuoden 2021 valtionosuuspäätökset

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Alatalo Pirjo

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus

1
merkitsee tiedoksi Espoon kaupungin saamat valtionosuuspäätökset vuodelle 2021,


2
oikeuttaa konsernihallinnon laatimaan yhdessä toimialojen kanssa vuoden 2021 valtionosuuspäätöksiä koskevat mahdollisesti tarvittavat oikaisuvaatimukset.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon kaupunki on saanut seuraavat vuoden 2021 valtionosuuksia koskevat päätökset:

 

-          Valtiovarainministeriön Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta, verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta sekä veroperustemuutoksia koskeva päätös

 

-          Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus

 

-          Valtiovarainministeriön Kuntien kotikuntakorvauksen perusosia koskeva päätös

 

Peruspalvelujen valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen, sairastavuuden ja muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden perusteella. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (tulopohjan tasaus) on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää ja vuonna 2021 Espoon tasaus on -172,1 milj. euroa.

 

Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 7 593 miljoonaa euroa vuonna 2021 (8 564 milj. euroa vuonna 2020). Kuntien valtionosuudet vähenevät -971 milj. euroa (-11,3 %, 178 euroa/asukas) vuodesta 2020 vuoteen 2021 poikkeuksellisten vuodelle 2020 kohdistettujen Korona kompensaatioiden poistuttua.

 

Kunnille myönnetään lisäksi verotulomenetysten korvauksia yhteensä 2 362 miljoonaa euroa vuonna 2021 (2 383 milj. euroa vuonna 2020). Verotulomenetysten korvaukset vähenevät -21 milj. euroa (-0,9 %, 4 euroa/asukas) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

 

Suurimpia kuntien valtionosuutta vähentäviä tekijöitä vuonna 2021 ovat kuntien toisen asteen koulutuksen rahoitusosuuden leikkaus (-1 474 milj. euroa), kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotukeen (-337 milj. euroa) ja vuosina 2016-2019 tapahtuneet indeksileikkaukset (-244 milj. euroa). Lisäksi AMK-opiskelijoiden terveydenhuollon siirtyessä vuoden 2021 alussa kunnilta YTHS:lle kuntien kustannusten arvioidaan vähentyvän -32 milj. euroa, ja vastaava euromäärä vähennetään valtionosuuksista.

 

Toisaalta kuntien valtionosuutta lisäävät koronatuet yhteensä 46 milj. eurolla. Lisäksi täysimääräisellä (100 %) peruspalvelujen valtionosuudella kuntia rahoitetaan lisäämällä iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoitusta (53 milj. euroa), oppivelvollisuuden ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamista sekä varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämistä, lastensuojelun jälkihuollon laajentamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen uudistusta. Valtionosuuksia lisäävänä tekijänä (234 milj. euroa) on lisäksi mainittava, että vuonna 2021 Kiky-leikkausta ei tehdä, vaikka Kiky-sopimukseen liittynyt kuntien valtionosuuksien leikkaus oli tarkoitus jättää pysyväksi osaksi kuntien valtionrahoitusta.

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,18 prosenttiyksikköä ja on 25,67 vuonna 2021 (25,49 vuonna 2020).

 

Päätösten mukaiset Espoon vuoden 2021 valtionosuudet ovat yhteensä 137,6 milj. euroa. 

 

Erittely Espoon vuoden 2021 valtionosuuksista ¨

 

euroa/vuosi   euroa/kk

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)

236 716 012   19 726 335

 

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus

-172 093 306  -14 341 109

 

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet

-7 141 998  -595 174

 

Veromenetysten korvaus 86 116 267  7 176 356

 

Verolykkäysten takaisinperintä 

-5 947 233  -495 603

 

Valtionos. ja verotulomen.kompensaatio yht.

137 649 742  11 470 805

 

Valtiovarainministeriön kuukausittain tilittämä summa sisältää valtionosuuksien lisäksi opetuksen clearingjärjestelmän mukaiset kotikuntakorvaukset. Vuoden 2021 kotikuntakorvaustulot ovat 2,9 milj. euroa ja kotikuntakorvausmenot 17,3 milj. euroa.

 

Konserniesikunta tekee yhteistyössä toimialojen kanssa päätösten tarkistukset ja mahdollisesti tarvittavat oikaisuvaatimukset. Oikaisuvaatimukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

 

Valtionosuuspäätökset ja niiden perusteita koskevat asiakirjat ovat kokousasiakirjoissa.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format