Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 29.03.2021/Paragraf 108

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


1739/10.02.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 108

 

 

§ 108

Lausunnon antaminen Helsingin kaupungille, Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotuksesta ja siihen liittyvästä muusta valmisteluaineistosta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kuusisto-Hjort Paula

Snell Ross

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus antaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle seuraavan lausunnon Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 ehdotuksesta:

Helsingin maanalaisessa yleiskaava 2021-ehdotuksessa päivitetään vuonna 2011 hyväksyttyä ensimmäistä maanlaista yleiskaavaa ja se pohjautuu vuonna 2018 voimaan tulleen Helsingin yleiskaava 2016 ratkaisuihin ja vaikutusten arviointeihin. Kaavaehdotuksessa on käsitelty monipuolisesti erilaisia maan alle sijoitettavien toimintojen tilatarpeita ja niiden reunaehtoja. Maanalaisen yleiskaavaehdotuksen teemoina ovat. tekninen huolto, liikenne, maanalainen kävely-ympäristö ja maalämpö Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa ohjataan kallioon sijoittuvien suurten ja merkittävien tilavarausten sijoittumista yleispiirteisesti, mutta oikeusvaikutteisesti. Suunnittelualue käsittää koko Helsingin alueen, lukuun ottamatta Östersundomia, jossa on tarkasteltu vain muutamat varaustarpeet.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.5.2020-26.6.2020. Espoon kaupunki on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa pyytänyt kiinnittämään huomiota erityisesti muutamiin seudullisiin teknisen huollon ja liikenteen varauksiin. Teknisen huollon osalta lausunto on otettu hyvin huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa. Helsinki-Tallinna -tunnelin osoittaminen ohjeelliseksi suunnitellun liikennetunnelin merkinnällä on muutos oikeaan suuntaan, mutta merkinnän tulisi vielä selkeämmin mahdollistaa myös kokonaan vaihtoehtoisten reittien osoittaminen.

Helsingin kaupunginvaltuusto teki 3.2.2021 periaatepäätöksen Länsisatamasta Länsiväylälle suunniteltavasta satamatunnelista, jota käyttäisi Länsisataman rekkaliikenne kokonaisuudessaan sekä Länsiväylän kautta ohjautuva sataman henkilöautoliikenne. Satamien keskittämisskenaariossa liikenteen on ennakoitu kasvavan. Espoon kaupunki esittää lausuntonaan, että jatkosuunnittelussa satamatunnelin vaikutusten selvittämistä ja ratkaisujen etsimistä tulisi tehdä yhteistyössä kuntarajasta riippumatta. Erityisesti Kehä I:llä Maarinsolmun nykyisen tasoliittymän havaittiin jonoutuvan lähelle Keilaniemen tunnelia vuoden 2019 iltaruuhkan liikennetutkimuksessa. Satamatunneli vaikuttaa siten myös MAL suunnitelmissa mainitun Maarinsolmun eritasoliittymän liikennemääriin ja sen investointitarpeisiin. Tämän toteuttamisaikataulusta ei ole vielä sovittu. Lisäksi satamatunnelilla voi olla vaikutuksia mm. Kehä II:n ruuhkaisiin liittymiin tavaraliikenteelle tärkeällä Turunväylän suunnan reitillä.

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti 16.2.2021. hyväksyä Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 ehdotuksen jatkosuunnittelun ja valmisteluvaiheeseen liittyvän vuorovaikutuksen pohjaksi.

 

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan maankäytön yleissuunnittelupalvelu pyytää antamaan maanalaisen yleiskaavan ehdotuksesta lausunnon.

 

Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 suunnittelualue käsittää koko Helsingin alueen maanalaiset kallioon sijoittuvat ja suunnitellut tilat. Östersundomin osalta on ratkaistu vain tietyt varaustarpeet. Maanalainen yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Kaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Tarkoitus on, että maanalainen yleiskaava tulee päällekkäin voimaan Yleiskaava 2016:n kanssa.

 

Maanalaisen yleiskaavaehdotuksen teemoina ovat tekninen huolto, liikenne, maanalainen kävely-ympäristö ja maalämpö. Kaavaehdotus sisältää vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen suuret tunneli- ja tilavaraukset. Kaavan keskeisiä tehtäviä on uusien hankevarausten ja jo olevien rakennettujen tilojen yhteensovittaminen maan alla useassa eri korkeustasossa sekä maanpäällisen suunnittelun ja olemassa olevan rakenteen kanssa.

 

Maanalainen yleiskaavaehdotusta laadittaessa on otettu huomioon lainvoimaisen maakuntakaavat sekä valituskäsittelyssä oleva Uusimaa 2050 -maakuntakaava. Kaavaratkaisu ottaa huomioon myös Helsingin yleiskaavan 2016.

 

Yleiskaavaluonnos on nähtävillä internetissä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/maanalainen-yleiskaava

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format