Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 22.04.2021/Paragraf 38

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5574/02.05.02/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 22.04.2021 § 38

 

 

§ 38

Effekter på nämnden Svenska rums beviljade och sökbara verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning på grund av undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset

 

Beredning och upplysningar:

Honkanen Skoog Sanja

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Nämnden Svenska rum

1
beslutar att beviljat regelbundet verksamhetsunderstöd för år 2021 för grundläggande konstundervisning för läroanstalter som omfattas av lagstadgat statsunderstöd inte kommer att återkrävas om orsaken till att understödsprinciperna inte följts är de begränsningar i undervisning och hobbyverksamhet som listas i redogörelsedelen.

2
beslutar att sökande av verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning för år 2022 har möjlighet att under ansökningstiden skicka in ansökans bilagor utan att de bestyrkts av årsmötet eller liknande organ. Detta förutsätter att den sökande skickar in bestyrkta dokument till Svenska bildningstjänster före utgången av den tidsfrist, 31.5.2021, som meddelats. Om den sökande inte skickar in dokumenten före utgången av tidsfristen kommer inte understödsansökan att behandlas.

 

 

 

 

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Statsrådets förordning (126/2020) 10 § om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning fastställer att om det för en utbildningsanordnare som avses i 2 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) inte är möjligt att ordna sådan utbildning som avses i lagen på annat sätt än som närundervisning behöver utbildningsanordnaren inte ordna utbildning.

 

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gav den 2.2.2021 anvisningar om hur hobbyverksamhet för barn och unga kan ordnas, begränsas och avbrytas på de epideminivåer som anges i statsrådets principbeslut från den 26.1.2021.

 

Enligt de riktlinjer som Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp dragit upp, tillåts endast hobbyverksamhet för barn födda 2008 och senare i Esbo stad lokaler. Detta gäller under perioden 1.3-30.4.2021.  

 

Stadsrådets rekommendation till den grundläggande konstundervisningen är därför att närundervisningen ställs in och att undervisning och handledning i så stor utsträckning som möjligt ordnas på alternativa sätt, bland annat genom distansstudier, digitala läromiljöer och lösningar samt vid behov genom självständiga studier.

 

För barn födda 2008 eller senare är det möjligt att fortsätta med hobbyverksamhet som närundervisning om de säkerhetsanvisningar som satts upp kan följas. Alla de läroanstalter inom grundläggande konsterundervisning som fortsatt med närundervisning har ombetts skicka in ett skriftlig hälsosäkerhetsplan till stadens lokal-enhet där det tydligt framgår att de anvisningar staden gett efterföljs.

 

Det är möjligt att nuvarande restriktioner fortsätter längre än det datum (30.4.2021) som satts för tillfället.

 

Anordnande av grundläggande konstundervisning under rådande undantagsförhållanden och av nämnden beviljade verksamhetsunderstöd för år 2022

I Esbo ordnar 19 olika läroanstalter grundläggande konstundervisning (17 på finska, en på svenska och en i huvudsak på engelska). Den finskspråkiga utbildnings- och dagvårdsnämnden har beviljat understöd för år 2021 till 13 av läroanstalterna och nämnden Svenska rum till en (1) läroanstalt som bedriver grundläggande konstundervisning på svenska. Nämnden Svenska rum beviljade (SVERUM 10.12.2020 § 102) Musikinstitutet Kungsvägen/Ebuf r.f., som får lagstadgat statsstöd för grundläggande konstundervisning, 638 370 euro i regelbundet verksamhetsbidrag för år 2021. Understödet inkluderar verksamhetsbidrag och kostnader för utrymmen.  

Enligt understödsprinciperna som den finskspråkiga utbildnings- och dagvårdsnämnden (22.10.2014 § 189) och nämnden Svenska rum (23.10.2014 § 81) beslutat om har nämnden möjlighet att återkräva beviljat verksamhetsunderstöd om den som beviljats understöd inte följer understödsprinciperna, har uppgett felaktig information eller om beslutet om understöd ändras eller upphävs på grund av ändringssökande.

Därför föreslås det att Nämnden Svenska rum beslutar att det av nämnden 10.12.2020 § 102 beviljade understödet för grundläggande konstundervisning för år 2021 inte kommer att återkrävas om orsaken till varför understödsprinciperna inte följts är det av coronaviruset orsakade undantagsförhållandet.

Ansökan om verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning för år 2022

Ansökan om verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning för år 2022 pågår den 1-30.4.2021. Enligt understödsprinciperna behandlas inte försenade eller bristfälliga ansökningar (SVERUM 23.10.2014 §81)

I beslutsförslaget till nämnden föreslås det därför att det, på grund av undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset, är möjligt att under ansökningstiden skicka in verksamhetsunderstödsansökans bilagor utan att årsmötet (eller sökandes motsvarande beslutsorgan) bestyrkt dem. Om den sökande väljer detta förfarande ska bilagor som bestyrkts av årsmötet eller motsvarande organ skickas in till Svenska bildningstjänster senast den 31.5.2021. Den sökande ska tydligt ange i sin verksamhetsunderstödsansökan att bilagorna inte är kompletta. Därtill föreslås det att verksamhetunderstödsansökningar som innehåller obestyrkta bilagor inte kommer att behandlas om dessa inte kompletterats med bestyrkta bilagor som skickas in till resultatenheten senast den 31.5.2021.

I beredningen av år 2022 verksamhetsunderstöd kommer även användningen av det verksamhetsunderstöd som beviljats för 2021 att beaktas.

Motsvarande ärende behandlas av den finskspråkiga utbildnings- och dagvårdsnämnden 21.4.2021.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format