Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 67

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6296/10.03.01/2020

 

 

 

Fullmäktige 17.05.2021 § 67

 

 

§ 67

Motion om att utreda möjligheten att inrätta en hundskog i Esbo

 

Beredning och upplysningar:

Enberg Heli

Ihalainen Leena

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Juri Aaltonens m.fl. motion 16.11.2020 om att utreda möjligheten att inrätta en hundskog i Esbo och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

 

Behandling 

Aaltonen lämnade understödd av Anthoni m.fl. följande förslag till hemställan:

 

"Fullmäktige hemställer att invånarna engageras i uppdateringen av Esbos program för hundrastgårdar och att man i programmet utöver hundrastgårdarnas tillgänglighet och en hundskog också granskar bland annat möjligheterna att utöka badstränder för hundar."

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt.

 

Ordföranden frågade om Aaltonens m.fl. förslag till hemställan kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Dessutom godkändes följande hemställan:

Fullmäktige hemställer att invånarna engageras i uppdateringen av Esbos program för hundrastgårdar och att man i programmet utöver hundrastgårdarnas tillgänglighet och en hundskog också granskar bland annat möjligheterna att utöka badstränder för hundar.

 

 

Redogörelse 

 

Motion

 

Juri Aaltonen och 15 andra ledamöter lämnade 16.11.2020 in en motion om att utreda möjligheten att inrätta en hundskog i Esbo. I motionen nämns som exempel ett skogsområde på 50 hektar i Östersundom i Helsingfors som fungerar som en hundskog. I motionen föreslås att Esbo utreder och kartlägger åtminstone ett område där det skulle vara möjligt att inrätta en hundskog utan stängsel.

 

Svar

 

I motionen framförs behovet av att inrätta en hundskog i Esbo.

 

Esbo stad har utarbetat ett program för hundrastgårdar för åren 2018-2028. I nuläget tar programmet inte ställning till inrättandet av en hundskog, men det är bra att undersöka frågan i samband med uppdateringen av programmet. Programmet för hundrastgårdar uppdateras i mitten av programperioden.

 

Det finns inget hinder för att inrätta en hundskog i Esbo, däremot är det en utmaning att hitta en plats för den. Som exempel har nämnts hundskogen i Östersundom i Helsingfors. Området gränsar mot en väg, en bäck, en elledning och ängar. De är goda landmärken och lätta att se på kartan eller på en infotavla. Då vet besökarna på vilket område de ska hålla sig med hunden när det inte finns något stängsel. Syftet med hundskogen är ju att hunden ska få vara utan koppel, under ägarens uppsikt, med beaktande av fåglarnas häckningstid.

 

Det är mycket svårt att anvisa ett område som lämpar sig som hundskog i södra Esbo, men frågan kan granskas vid eventuella framtida markanvändnings- och planprojekt, om möjligt. I norra Esbo är andelen obebyggda skogsområden betydligt större, så det kan vara mer sannolikt att hundskogen skulle placeras i norra Esbo. Hundskogen ska vara tillgänglig med kollektivtrafik.

 

Planeringen av hundrastgårdar görs i samarbete med invånarna och användarna. Samma gäller vid inrättandet av en hundskog. Lösningen ska i första hand betjäna hundägarna i Esbo och genomförandet ska följa planbestämmelserna.

 

Enligt stadsteknikcentralen finns det inga standarder för en hundskog. Därför genomförs bedömningen, planeringen och växelverkan i fråga om inrättandet av en hundskog i det skede då programmet för hundrastgårdar nästa gång uppdateras i sin helhet uppskattningsvis 2022-2023.

 

Stadsteknikcentralen har förbundit sig att följa Esbos program för hundrastgårdar, som godkänts av tekniska nämnden. Enligt programmet ombygger staden 1-2 hundrastgårdar per år och bygger en ny hundrastgård varje år inom ramen för anslagen.

 

Grovt uppskattat skulle kostnaderna för en hundskog som är betydligt större än en hundrastgård vara mångdubbla. Kostnaderna för att inrätta en hundskog med stängsel skulle uppgå till cirka en miljon euro.

 

Inrättandet av en hundskog med stängsel skulle innebära att man inte på några år kan bygga en ny hundrastgård per år eller bygga om hundrastgårdar som är i dåligt skick, om det inte finns tilläggsfinansiering för en hundskog eller pengar som reserverats för den.

 

En hundskog utan stängsel skulle alltså vara ett ideal om den skulle kunna inrättas med iakttagande av lagstiftningen. Enligt jaktlagen får en hund hållas okopplad utanför tätorten endast under vintersäsongen. Söder om Ring III är nästan alla områden utom kärnområdena i Centralparken tätorter. Områdena i Centralparken är däremot naturskyddsområden eller privatägda. I naturskyddsområden är det genom fredningsbestämmelser förbjudet att hålla hundar okopplade.

 

 

Beslutshistoria

 

Stadsstyrelsen 19.4.2021 § 131

 

 

Förslag Tekniska direktören Isotalo Olli

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsedelen för kännedom som svar på Juri Aaltonens m.fl. motion 16.11.2020 om att utreda möjligheten att inrätta en hundskog i Esbo och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Aaltonen föreslog understödd av Guzenina att ärendet återremitteras.

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det lämnats ett understött förslag som avvek från föredragandens förslag, vilket föranledde omröstning.

 

Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade förkastat Aaltonens förslag till återremiss med 10 röster mot 4 och 1 blankröst. Röstningslistan bifogas till protokollet.

 

Aaltonen föreslog understödd av ordföranden följande:

 

Stycke 7 i redogörelsen ändras till att lyda enligt följande:

 

Enligt stadsteknikcentralen finns det inga standarder för en hundskog. Därför genomförs bedömningen, planeringen och växelverkan i fråga om inrättandet av en hundskog i det skede då programmet för hundrastgårdar nästa gång uppdateras i sin helhet uppskattningsvis 2022-2023.

 

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om Aaltonens förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt förslaget.

 

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt så att stycke 7 i redogörelsen ändrades till att lyda enligt följande:

Enligt stadsteknikcentralen finns det inga standarder för en hundskog. Därför genomförs bedömningen, planeringen och växelverkan i fråga om inrättandet av en hundskog i det skede då programmet för hundrastgårdar nästa gång uppdateras i sin helhet uppskattningsvis 2022-2023.             

 

Beslutshistoria

 

Tekniska nämnden 17.03.2021 § 21

 

Förslag Stadsteknikdirektör Tanska Harri

 

Tekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att stadsstyrelsen föreslår vidare för fullmäktige att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot Juri Aaltonens m.fl. motion 16.11.2020 om att utreda möjligheten att inrätta en hundskog i Esbo och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling Under diskussionens gång föreslog Aulikki Pentikäinen att nämnden remitterar ärendet för ny beredning.

 

 Camilla Lindy motsatte sig Pentikäinens förslag.

 

 Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Pentikäinens förslag inte fått understöd och därmed förfaller.

 

Beslut

Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format