Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 60

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


647/00.03.00/2021

 

 

 

Fullmäktige 17.05.2021 § 60

 

 

§ 60

Behandling av utvärderingsberättelsen för 2020

 

Beredning och upplysningar:

Ala-aho Virpi

Björklund Riitta
Jalli Aino

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag  Revisionsnämnden

 

Fullmäktige

1
antecknar utvärderingsberättelsen för 2020 för kännedom,

2
ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de missförhållanden som påtalats i utvärderingsberättelsen samt att lämna dessa till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av delårsrapporten,

3
uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen.

 

 

Behandling 

 

Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att detta och följande två ärenden diskuteras tillsammans och besluten fattas separat.

 

Fullmäktige godkände enhälligt ordförandens förslag till behandlingsordning.

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Revisionsnämndens förslag godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Revisionsnämnden fortsätter behandlingen av utvärderingsberättelsen.

 

Som bilaga till föredragningslistan finns utkast 3 till utvärderingsberättelsen 2020.

 

Beslutshistoria

 

Revisionsnämnden 28.4.2021 § 56

 

 

Förslag

 

Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen för 2020.

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att

Fullmäktige

1
antecknar utvärderingsberättelsen för 2020 för kännedom,

2
ålägger stadsstyrelsen att av nämnderna begära utredningar och beskrivningar av de åtgärder som har vidtagits eller som måste vidtas för att korrigera de missförhållanden som påtalats i utvärderingsberättelsen samt att lämna dessa till fullmäktige och för kännedom till revisionsnämnden i samband med behandlingen av delårsrapporten,

3
uppdrar åt stadsstyrelsen att vid nästa beredning av budget och bokslut observera de iakttagelser som presenteras i utvärderingsberättelsen.

 

 

Behandling 

Utkastet till utvärderingsberättelse behandlades kapitelvis och man enades enhälligt om de ändringar som gjordes vid mötet.

 

Beslut

Revisionsnämnden godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format