Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Protokoll 31.05.2021/Paragraf 78

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  Kartta St1 Oy
Kompletterande
  Hakemus St1 Oy

6806/10.00.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 31.05.2021 § 78

 

 

§ 78

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laine Henry

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto vuokraa St1 Oy:lle uudella vuokrasopimuksella korttelin 30007 tontin 2 (49-30-7-2).

Vuokrasopimuksen pääehdot:

1
Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivämäärästä ja päättyy 31.5.2042.

2
Vuosivuokra 31.10.2023 saakka on 64 000 euroa vuodessa (perusvuokra).
Vuosivuokra 1.11.2023 alkaen on 69 000 euroa vuodessa (perusvuokra).
Edellä mainitut vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on edellä mainitut vuokrat ja perusindeksilukuna vuoden 2020 heinäkuun indeksiluku (pisteluku 1976).

3
Vuokralainen on tietoinen, että viereiselle tontille 49-30-7-3 kuljetaan vuokrattavan tontin kautta. Vuokralainen hyväksyy vuokrasopimuksen allekirjoittamisella 16.3.2021 allekirjoitetun rasitesopimuksen vastuut, jotka kohdistuvat vuokrattavaan tonttiin.

4
Maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisella sovitaan päättyväksi tonttia koskeva 5.9.1985 allekirjoitettu sekä 26.10.2005 ja 23.10.2020 muutettu maanvuokrasopimus.

Muutoin noudatetaan kaupungin tonttien vuokrauksessa noudatettavia yleisiä ehtoja.

Täytäntöönpanoon liittyviä ehtoja:

Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.5.2022 tai muutoin päätös raukeaa.

St1 Oy toimittaa tarvittaessa ennen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista kaupungin hyväksymän kirjallisen pantinhaltijan suostumuksen sille, että vuokraoikeuteen vahvistetaan parhaalle etusijalle uuden sopimuksen mukaisen kolminkertaisen vuosivuokran (3 x 69 000 euroa) määräinen uusi kiinnitys, josta annettava sähköinen panttikirja rekisteröidään Espoon kaupungin haltuun.

Kaupunki ei vastaa tontinsaajalle hankkeesta aiheutuneista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että tämä päätös ei johda vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen.

Teknisen toimen johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan yksityiskohtaiset ehdot sisältävä vuokrasopimus sekä tarvittaessa tekemään sen sisältöön teknisiä tai muutoin vähäisiä muutoksia.

 

 

Käsittely Aaltonen esitti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun ja sen aikana vuokrasopimukseen valmistellaan elinkustannusindeksiä paremmin kiinteistöjen hintakehitystä seuraava indeksijärjestelmä tai muu järjestely tai vaihtoehtoisesti selvitetään, onko juuri tämän hankkeen tukeminen työllisyys ja/tai muusta Espoon taloudellisista syystä erityisen perustelua tukea esimerkiksi espoolaisille huonolla vuokraindeksillä. Selvityksessä huomioidaan muun ohella yritysten väliset kilpailuolosuhteet, EU-lainsäädäntö yritystuista ja Espoon talouden sopeuttamisohjelma. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Aaltosen esityksen raukeavan kannattamattomana.

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus 

Kuva, jossa vuokrattavan tontin sijainti on esitetty opaskartalla.

 

Aikaisemmat sopimukset

 

Espoon kaupungin ja Oy Shell Ab:n välillä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus 5.9.1985, jonka mukainen vuokra-aika oli 1.11.1985-31.10.2005. Tätä sopimusta on jatkettu 31.10.2020 saakka 26.10.2005 allekirjoitetulla muutossopimuksella ja edelleen 31.10.2023 saakka 23.10.2020 allekirjoitetulla muutossopimuksella.

 

Oy Shell Ab, joka on sittemmin vaihtanut toiminimensä St1 Energy Oy:ksi, on sulautunut St1 Oy:öön 31.12.2014. Näin ollen nykyinen vuokralainen on St1 Oy.

 

Hakemus

 

St1 Oy on hakenut 21.4.2021 päivätyllä hakemuksella Nöykkiössä sijaitsevan tontin 30007/2 maanvuokrasopimuksen jatkamista 20 vuodella. Nyt kun naapurikiinteistölle on saatu toteutettua asemakaavan muutos autokaistallisen pikaruokalan rakentamiseksi, halutaan vuokrasopimusta jatkaa pitkällä sopimuskaudella toimintaedellytyksien turvaamiseksi.

 

  Tiedot tontista

 

Tontti 30007/2 on 16.12.2020 voimaan tulleessa Finnoonristi -nimisessä asemakaavassa osoitettu huoltoaseman korttelialueeksi (LH). Tontin pinta-ala on noin 5 629 m2 ja rakennusoikeus 800 k-m2. Tontilla sijaitsee polttonesteiden jakeluasema.

 

Finnoonristi -nimisen kaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa autokaistallinen liikenneravintola huoltoaseman viereen. Tämä viereinen alue on tuleva tontti 30007/3, jonka alue muutettiin kaavamuutoksella suojaviheralueesta liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Tontti 30007/3 on tarkoitus vuokrata autoravintolan toteuttamista varten. Tontille 30007/3 kuljetaan vuokrattavan tontin 30007/2 kautta. Vuokralainen hyväksyy vuokrasopimuksen allekirjoittamisella 16.3.2021 allekirjoitetun rasitesopimuksen vastuut, jotka kohdistuvat vuokrattavaan tonttiin.

 

Huoltoasematontti ja viereinen liiketontti on tarkoituksenmukaisesta vuokrata siten, että niiden vuokra-ajat päättyvät samaan aikaan.

 

Tontin vuokraus

 

Esitetään, että tontti uudelleenvuokrataan St1 Oy:lle. Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksen allekirjoitusajankohdasta ja päättyy 31.5.2042. Tontin vuosivuokra on 31.10.2023 saakka nykyisen vuokrasopimuksen mukainen 64 000 euroa. 1.11.2023 alkaen vuosivuokra on 69 000 euroa. Vuokrat sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Vuokra-alueen pääoma-arvo on määritetty kuntalain 130.2 §:n mukaisesti käypään arvoon.

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format