Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Protokoll 31.05.2021/Paragraf 90

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


7926/10.00.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 31.05.2021 § 90

 

 

§ 90

Alueen varauksen jatkaminen Kiviruukin alueelta Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle ja NCC Property Development Oy:lle

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Taimouri Sakar

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

 

 

Hakemus

 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia hakee 28.4.2021 päivätyllä hakemuksella varauksen jatkoa. Hanketta on kehitetty yhteistyössä Espoon kaupungin viranomaisten sekä eri sidosryhmien kanssa ja alueen asemakaavoitus on meneillään. Asemakaavaa varten on tehty viitesuunnitelma ja konseptiesitys. Hankkeen markkinointi ja tarkempi suunnittelu on meneillään. Kaupungin ja muiden toimijoiden tilatarpeita ja mahdollisuuksia sijoittaa opetus-, kulttuuri- ja muita toimintoja kokonaisuuteen sekä näiden yhteiskäytöstä saatavien synergiahyötyjen selvittäminen on myös meneillään. Tavoitteena on, että asemakaavan muutos tulisi voimaan syksyllä 2021. Hankkeen kehittäminen jatkuu niin Omnian koulutustilojen kuin alueelle tavoiteltavien yritystoimintojen sekä kaupungin mahdollisten palveluiden yhteensovittamisen osalta.

 

Hankkeen kaavaehdotuksessa alueen kokonaislaajuudeksi on suunniteltu 52 000 kem2, sisältäen opetus-, yritys-, tutkimus-, liike- ja palvelutiloja sekä pysäköintilaitoksen. Edellä mainittu laajuus mahdollistaa monipuolisen kampusrakenteen ja tehokkaan maankäytön, joka toteutuu vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen valmistumisen ja käyttöönoton tavoite on vuonna 2024. Lähtökohtana on Omnian opetustoiminnan ja palvelurakenteen tavoitteet hyvällä tavalla täyttävä toteutusmalli, joka ottaa huomioon myös tulevaisuuden muuttuvat tarpeet ja tilojen yhteiskäyttöisyyden. Tavoitteena on tilojen tehokas käyttöaste esim. yhteiskäyttöisten tilojen, jakamistalouden ja kiertotalouden avulla. Rakennuksissa pyritään energiatehokkaisiin ratkaisuihin, jotka edesauttavat hiilineutraalisuutavoitteiden saavuttamista.

 

Cleantech Gardenille on määritelty neljä klusteria, joiden ympärille tavoitellaan vahvaa ja innovatiivista yritys-, tutkimus- ja opetustoimintaa. Nämä klusterit ovat:

 

- tulevaisuuden liikkuminen,

- kestävä ruokajärjestelmä,

- hiilineutraali energiatalous, ja

- biomassaan perustuva kiertotalous.

 

Varausaikana selvitetään tilojen kustannustehokas toteutustapa, kiinteistöjen hallinnointi ja omistusrakenteet sekä tilojen vuokraukseen, tontteihin ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät asiat.

 

Kehityshankkeissa tarvitaan voimakasta yleismarkkinointia, joka tukee alueen toteutumista tavoitteiden mukaiseksi. Siinä NCC:n panos on merkittävä erilaisten markkinointikanavien kautta toteutettuna ja hankkeessa voidaan hyödyntää hyviä kokemuksia ja toimintamalleja aiemmista projekteista. Varausaikana NCC suunnittelee yritysten tilatarpeita palvelevia toimisto-, palvelu-, liike-, ja kulttuuritiloja sekä muita yhteiskäyttöisiä tiloja. 

  

Päätöshistoria 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 17.12.2018 § 162

  

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle korttelin 42004 tontin 10 Cleantech Garden -bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymän suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten.

 

Varausehdot:

 

1

Varaus on voimassa 31.12.2019 saakka.

 

2

Jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli alueen suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tontin hinnoittelussa ei hyvitetä suunnittelukuluja.

 

3

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että hanke todennäköisesti edellyttää asemakaavan muuttamista. Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan kaupunkisuunnittelukeskuksen ohjauksessa kaikki asemakaavoituksen ja hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa varmistaa suunnitelmien toteutettavuus. Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista.

 

4

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin luovutukseen.

 

5

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta varausta.

 

6

Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta, mikäli varaus alueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla.

 

7

Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä tonttia koskevat selvitykset ja tutkimukset (esimerkiksi maaperätutkimus, luontoselvitys) ja kaavoituksen tai poikkeamismenettelyn pohjana olleet suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja rajoituksitta.

 

8

Kaupungilla on oikeus käyttää varausaluetta muuhun tarkoitukseen varauksensaajaa kuulematta.

 

9

Varauksensaaja on tietoinen, että alue tullaan vuokraamaan lyhytaikaisella vuokrasopimuksella kesään 2019 saakka.

 

10

Vireillä oleva Kiviruukin osayleiskaava koskee varattavaa tonttia.

 

11

Suunnitelmissa tulee huomioida Länsiväylän tulevaan alikulkuun johtava katuyhteys sekä pikaraitiotien linjausvaraus.

 

12

Kivenlahden metrokeskusta palvelevien liityntäpysäköintipaikkojen sijoittamisen suunnittelu on käynnissä. Suunnitelmien yhteensovittamiseksi varauksensaajien tulee tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa.

 

13

Mikäli varausalueelle on mahdollista suunnitella asuntorakentamista tai muuta kuin varauksessa esitettävää maankäyttöä, kaupunki vastaa tonttien kehittämisestä ja tonttien luovuttamisesta.

   

Päätös                            Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 6.4.2020 § 38

 

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

  

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 17.12.2018 § 162 päätettyä varausta oheisen liitekartan mukaisesti Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle 31.3.2021 saakka entisin ehdoin ja seuraavalla lisäyksellä:

 

Varauksensaajan on huomioitava suunnittelussaan 300 liityntäpysäköintipaikan sijoittuminen varausalueelle.

 

 

 Päätös   Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

                                      

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 17.12.2018 § 162 päätettyä varausta oheisen liitekartan mukaisesti Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle 31.3.2021 saakka entisin ehdoin ja seuraavalla lisäyksellä:

 

Varauksensaajan on huomioitava suunnittelussaan 300 liityntäpysäköintipaikan sijoittuminen varausalueelle.

 

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehottaa suunnitteluvarauksen haltijaa yhteistyössä kaupungin ja lähialueiden muiden keskeisten toimijoiden ja sinne potentiaalisesti sijoittuvien kanssa laatimaan Kivenlahden metroasemaan kytkeytyvästä rakentamisesta ja sen lähialueista yhteisen suunnittelua ja vaiheittaista toteuttamista ohjaavan palvelu- ja kiinteistökehitystarkastelun.

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 5.10.2020 § 108

 

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myöntää suunnitteluvarauksen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle ja NCC Property Development Oy:lle yhteiskehittämiseen ja jatkaa 06.04.2020 § 38 päätettyä varausta oheisen liitekartan mukaisesti 31.5.2021 saakka entisin ehdoin ja seuraavalla lisäyksellä:

Suunnittelualueen rakennusoikeudesta voidaan korkeintaan 20 % osoittaa asuntorakentamiseen.

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myöntää suunnitteluvarauksen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle ja NCC Property Development Oy:lle yhteiskehittämiseen ja jatkaa 06.04.2020 § 38 päätettyä varausta oheisen liitekartan mukaisesti 31.5.2021 saakka entisin ehdoin ja seuraavalla lisäyksellä:

 

Suunnittelualueen rakennusoikeudesta voidaan korkeintaan 20 % osoittaa asuntorakentamiseen.

 

Varauksensaajan tulee tarkastella nyt määriteltyä aluetta laajempaa kokonaisuutta ja nyt määriteltyä suurempaa rakennusoikeutta sen selvittämiseksi voidaanko kaupungin ja myös muiden toimijoiden tarvitsemia tiloja toteuttaa osana yhteistä hankekokonaisuutta siten, että eri tilojen synerginen yhteistoteutus ja/tai yhteiskäyttö ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti edullista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lukion, kulttuurin, liikunnan sekä VTT:n ja muiden Gleantech Garden yritysten ja yhteisöjen toimintoihin tai yhteiskäyttöön potentiaalisesti tulevat tilat.

 

Kokonaiskuvaus tämän suunnitteluvaruksen etenemisestä ja Kivenlahden metroaseman yhteyteen ja läheisyyteen tulevista muista suunniteltavista toiminnoista tulee valmistella kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lähikuukausina.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format