Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 35

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


2153/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.05.2021 § 35

 

 

§ 35

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 27.5.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

Nieppola Tommi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 27.5.2021 konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkän ja antaa hänelle toimiohjeeksi:

1
kannattaa esitystä hyväksyä Eteva kuntayhtymän vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,

2
kannattaa tilikauden ylijäämäksi 650 000 euron palautuksen jälkeen muodostuneen 287 393,77 euroa siirtämistä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

3
kannattaa että peruspääomalle ei makseta korkoa

4
kannattaa esitystä yhtymäkokoukselle, että se myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) lukuun ottamatta tilintarkastuskertomuksessa vuonna 2020 toimineen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaa ja jäseniä sekä 17.1.2020 saakka virassa olleelle toimitusjohtajalle

5
kannattaa hallintosäännön muuttamista otto-oikeusmenettelyn osalta esityksen mukaisesti

6
kannattaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy

sekä:

7
kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä yhtymäkokoukselle

8
harkintansa mukaan toimia yhtymäkokouksessa muissa mahdollisesti esille nousevissa asioissa siten, että varmistetaan Espoon kaupungin kokonaisetu.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus  Eteva kuntayhtymän (jatkossa Etevan) palvelutuotanto koostuu                              asumispalveluista, perhehoidosta, päiväaikaisesta toiminnasta,                                           kehitysvammapsykiatrian palveluista sekä laaja-alaisista

  asiantuntijapalveluista. Erityishuoltopiirinä Eteva vastaa myös                              erityishuoltopiireille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä. Etevaan kuuluu                             jäsenkuntia Uudeltamaalta, Itä-Uudeltamaalta ja Kanta- ja Päijät-                                          Hämeestä.

 

Espoon kaupunki omistaa Etevasta 14,14 %. Etevan korkein päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.

 

Etevan yhtymäkokous 27.5.2021

 

Yhtymäkokouksen asialistalla on mm.:

 

Etevan vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös

 

Toimintakertomuksen mukaan vuotta 2020 leimasi COVID19-pandemia. Tämä vaikutti merkittävästi taloustilanteeseen ja toimintaan. Eteva sulki päiväaikaisen toiminnan yksiköt määräajaksi, jolloin merkittävä tulovirta kunnista pysähtyi. Tämän seurauksena Eteva käynnisti koko kuntayhtymää koskevat taloutta tasapainottavat sopeuttamistoimet. Merkittävät investoinnit siirrettiin tuleville vuosille ja sijaisten hankinta minimoitiin. Etevan talous palautui kuitenkin loppuvuodesta ja kaikkia sopeuttamistoimenpiteitä ei tarvinnut toteuttaa. Muun muassa vältyttiin henkilöstön lomautuksilta. Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2020 oli 1314. Henkilöstömäärä kasvoi 3,4 % vuoteen 2019 verrattuna.

 

Etevan tase on ollut ylijäämäinen vuodesta 2015 alkaen. Kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuonna 2020 on 1,1 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion 1,0 miljoonalla eurolla. Tästä palautettiin tilinpäätösvaiheessa jäsenkunnille 650 000 euroa. Etevan tulos on ylijäämän palautuksen jälkeen 287 000 euroa.

 

Esityksen mukaan yhtymäkokous päättää

 

  • hyväksyä Etevan vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
  • siirtää tilikauden ylijäämäksi 650 000 euron palautuksen jälkeen muodostuneen 287 393,77 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
  • että peruspääomalle ei makseta korkoa
  • merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2020,
  • esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää edellä mainituin perustein vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) lukuun ottamatta tilintarkastuskertomuksessa vuonna 2020 toimineen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaa ja jäseniä sekä 17.1.2020 saakka virassa olleelle toimitusjohtajalle.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020

 

Kokonaisuutena voidaan tarkastuslautakunnan mukaan todeta, että Etevan hallintoa ja taloutta on hoidettu pääosin asianmukaisesti sekä toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu haastavana vuonna, jota ovat kuormittaneet COVID19-pandemia ja sisäisen tarkastuksen selvitysasia.

 

Tarkastuslautakunta päätti 6.5.2021 kokouksessaan, että se esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää edellä mainituin perustein vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) lukuun ottamatta tilintarkastuskertomuksessa vuonna 2020 toimineen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaa ja jäseniä sekä 17.1.2020 saakka virassa olleelle toimitusjohtajalle.

 

Etevan hallintosäännön täydentäminen otto-oikeusmenettelyn osalta

 

Tilintarkastaja on tilikauden aikaisessa tarkastusraportissaan tuonut esiin, että kuntayhtymän tulisi määritellä ja kuvata otto-oikeusmenettely tarkemmin.

 

Kuntalain mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai muu hallintosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. (Kuntalaki 92 §). Säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymässä. (Kuntalaki 64 §)

 

Otto-oikeusmenettelyn avulla hallitus voi seurata alaistensa viranomaisten päätösten tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta. Esityksen mukaan yhtymäkokous päättää hyväksyä Etevan hallintosäännön täydennyksen otto-oikeusmenettelystä seuraavasti:

Yhtymähallituksen alaisen toimielimen, yhtymähallituksen puheenjohtajan tai viranhaltijan on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto-kelpoisista päätöksistä seuraavasti:

  • vakituiseen virkaan ottamisesta,
  • yhteishankinnoista, joiden arvo ylittää EU kynnysarvot,
  • muista hankinnoista, joiden kokonaiskustannusarvo on yli 100 000 euroa.

 

Vanhan muotoilun mukaan yhtymähallituksen alaisen toimielimen, yhtymähallituksen puheenjohtajan tai viranhaltijan ei tarvitse ilmoittaa yhtymähallitukselle hallintosäännön tai hänelle siirretyn toimivallan perusteella tehtyjä päätöksiä, mikäli hän ei katso sitä tarpeelliseksi. Muutosehdotus täsmentää ja määrittelee otto-oikeusmenettelyn aiempaa paremmin.

 

Tilintarkastusyhteisön valinta

 

Eteva kuntayhtymän tilintarkastaja on toiminut 2013-2018 KPMG julkishallinnon Palvelut Oy. Yhtymäkokous päätti 14.12.2018 § 20 tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti valita KPMG julkishallinnon Palvelut Oy:n tilintarkastajaksi tilikausille 2019 ja 2020. Päätökseen vaikutti juuri vireillä ollut ja voimaantuleva maakunta- ja sote-uudistus.

Kuntayhtymän perussopimuksen 8 § ja tarkastussäännön 7 § mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä kuntayhtymälle yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilintarkastajan.

 

Eteva kuntayhtymä on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut yhteishankintayksikkö Sarastia Oy:n kanssa kevään 2021 aikana. Tarjouspyynnön määräaikaan 5.4.2021 mennessä saapui kaksi vaatimusten mukaista tarjousta, KPMG Oy Ab ja BDO Audiator Oy. Toimeksiannon mukaisesti Sarastia teki hankintapäätöksen 15.4.2021 tarjouskilpailun perusteella BDO Audiator Oy:n hyväksi. Tarkastuslautakunta esittää siten yhtymäkokoukselle, että se valitsee Etevan tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n. Sopimuskausi on neljä vuotta, 2021-2025.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format