Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 36

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6449/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.05.2021 § 36

 

 

§ 36

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 28.5.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kääriäinen Henri

Jyrkkä Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2021 kevätyhtymäkokoukseen 28.5.2021 teknisen toimen johtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1
merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle

2
kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty

3
merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2020

4
vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020

5
vahvistaa, että tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:
- poistoeroa jätehuollossa vähennetään 591 930,00 euroa
- yhteisöveroa kirjataan vesihuollossa 2 182 756,75 euroa
- tilikauden ylijäämä 28 590 530,01 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

6
kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.

 

 

Käsittely Portin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1. mom. 5-kohta).

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Kevätyhtymäkokous

 

HSY:n kevätyhtymäkokous pidetään 28.05.2021 klo 12.00 Ilmalassa, kokoushuoneessa Länsisali, osoitteessa Ilmalankuja 2 L, Helsinki.

 

Tilikauden tulos, toiminnan rahoitus ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

 

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2020 olivat 388,5 miljoonaa euroa (talousarvio 374,6 milj., josta 280,2 miljoonaa oli vesihuollon ja 97,8 miljoonaa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,1 miljoonaa. Muita tuottoja kertyi 6,3 miljoonaa euroa.

 

Valmistus omaan käyttöön sisältää vesihuollon investointihankkeiden toteuttamiseen liittyvät, taseeseen aktivoidut henkilöstökulut 2,3 miljoonaa euroa.

 

Toimintakulut olivat 179,0 miljoonaa euroa (TA 190,5 milj.), josta henkilöstökulut 47,1 miljoonaa, palvelujen ostot 92,1 miljoonaa, materiaalihankinnat 28,1 miljoonaa ja muut toimintakulut 11,7 miljoonaa euroa.

 

Toimintakate oli 211,7 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 64,4 miljoonaa euroa, josta rahoitustuotot olivat 2,0 miljoonaa ja rahoituskulut 66,5 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 147,3 miljoonaa euroa. Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 117,1 miljoonaa euroa.

  

Investointien toteutuma (netto) oli 281,5 miljoonaa euroa (muutettu talousarvio 285,7 milj.). Tästä vesihuollon investoinnit olivat 262,6 milj., jätehuollon 17,3 milj., seutu- ja ympäristötiedon 0,2 milj. ja muut investoinnit 1,4 milj. euroa.

 

Vuonna 2020 vuosikate oli 147,3 miljoonaa euroa, joka ei riittänyt kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 165 miljoonaa sisältäen sekkitililimiitin käytön 5 miljoonaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 61 miljoonalla. Lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja (kuntatodistusohjelma) nostettiin tarpeen mukaan. Tilikauden päättyessä lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja oli 90 miljoonaa euroa.

 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 30,2 miljoonaa ylijäämäinen.

 

Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 28,6 miljoonaa ylijäämäinen.

 

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

 

Vuoden 2020 toiminta

 

Vuodelle 2020 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet täyttyivät valtaosin.

 

Pandemian vaikutukset HSY:n toimintaan ja talouteen pysyivät kaikkiaan kohtalaisen lievinä.

 

Investoinnit ovat keskeinen keino strategian toteuttamisessa. HSY:n investointimenot olivat vuonna 2020 koko 10-vuotisen toimintakauden suurimmat, 281 miljoonaa euroa. HSY:n kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi, uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen Espoon Blominmäkeen etenee ja käyttöönottovaiheeseen päästään vuonna 2022.

 

Raide-Jokerin rakentaminen on merkittävä seudullinen liikenneinvestointi, joka tarkoittaa myös HSY:lle huomattavia investointeja vesijohtolinjojen siirtojen muodossa.

 

Ekomon kehittäminen jatkuu Ämmässuolla, Seutulassa ja Kivikossa. Tavoitteena on, että HSY:n toimintojen ympärille syntyy erilaisiin kumppanuuksiin ja yritysyhteistyöhön nojaavaa uutta tuotantoa, palveluita ja jätemateriaalien uutta jalostusta. Ekomo-toimijat ottivat vastaan vuonna 2020 Ämmässuolla erilaisia jätejakeita materiaali- ja energiahyödynnettäväksi lähes kaksinkertaisen määrän vuoteen 2019 verrattuna.

 

Sorttitoiminnan suosio on tasaisesti kasvanut ja päättyneen vuoden asemien yhteenlaskettu kävijämäärä oli ennätyksellinen 582 000. Sorttiasemille voi tuoda monia jätteitä myös maksutta.

 

Vuoden 2020 arviointikertomus ja henkilöstökertomus

 

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle sekä ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle. Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle myös, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2020 henkilöstökertomuksen.

 

Peruspääomalle maksettava korko

 

Kevätyhtymäkokouksen asialistalle kuuluu myös peruspääomasta päättäminen. Asiasta on päätetty vuoden 2020 kevätkokouksessa seuraavasti.

 

Korkoa peritään vuodesta 2021 0,5 prosentin mukaan kahden vuoden ajan ja sen jälkeen vuosina 2023 ja 2024 yhden prosentin mukaan. Vuodesta 2025 alkaen korko olisi 1,5 prosenttia.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format