Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 24.05.2021/Paragraf 177

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


7666/00.01.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 24.05.2021 § 177

 

 

§ 177

Valtuustokauden 2021 - 2025 poikkihallinnolliset kehitysohjelmat (osittain Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Valve Jorma

Hoverfält Päivi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1
päättää valtuustokauden 2021 - 2025 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien aiheiksi Elinvoimainen Espoo, Hyvinvoiva Espoo, Kestävä Espoo sekä Tapahtumien yhteisöllinen Espoo,

2
päättää, että Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmässä on yhdeksän luottamushenkilöjäsentä ja yhdeksän viranhaltijajäsentä ilman henkilökohtaisia varajäseniä ja muiden kehitysohjelmien ohjausryhmässä viisi luottamushenkilöjäsentä ja viisi viranhaltijajäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi edellisen ohjelmakauden kokemusten pohjalta tunnistetut selostusosassa mainitut ohjelmatyöskentelyn kehittämiskohteet ohjelmien vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan toteuttamisessa. Kehitysohjelmien avulla organisoidaan ja ohjataan kehittämistyötä Espoo-tarinan linjaamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kehitysohjelmissa toimitaan yli toimialarajojen ja yhteistyössä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa.

 

Kehitysohjelmien aiheet ja perustelut

 

Valtuustokaudella 2021 - 2025 on tarkoitus toteuttaa neljä poikkihallinnollista kehitysohjelmaa, joiden aiheina ovat

-          Elinvoimainen Espoo

-          Hyvinvoiva Espoo

-          Kestävä Espoo

-          Tapahtumien yhteisöllinen Espoo.

 

Kehitysohjelmien hyötytavoitteet ja tarkemmat sisällöt hyväksyy uusi valtuusto kokouksessaan joulukuussa 2021. Seuraavassa on kuvattu alustavia teemoja ja perusteluja ohjelmille.

 

Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelma:

-          vahvistetaan espoolaisten osallisuutta työmarkkinoilla ja edellytyksiä yrittäjyyteen, erityiskohderyhmänä nuoret

-          luodaan perustaa tulevaisuuden työlle, uusien työpaikkojen synnylle ja korkean osaamisen alojen vahvistumiselle Espoossa

 

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma:

-          terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, joka muotoutuu tarkemmin, mikäli sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle

-          koronan aiheuttaman hyvinvointivajeen umpeen kurominen

 

Kestävä Espoo -kehitysohjelma:

-          kestävän kehityksen ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen edistäminen

-          ilmastotyön kädenjäljen kasvattaminen

-          puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehittäminen

-          edellytyksiä kestävälle kasvulle YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) edelläkävijänä

 

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelma:

-          vahvistetaan Espoon veto- ja elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä kulttuurin, liikunnan ja urheilun tapahtumilla

-          luodaan perustaa myös suurtapahtumat mahdollistavalle tapahtumakaupunki Espoo -toimintamallille

-          juhlistetaan Espoo 50 vuotta kaupunkina -vuotta tapahtumien teemavuodella

 

Kaikissa kehitysohjelmissa huomioidaan Espoon taloudellinen tilanne kestävän talouden näkökulmasta.

 

Kehitysohjelmien ohjausryhmät

 

Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmään nimetään 18 jäsentä, joista yhdeksän on luottamushenkilöitä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 7 jäsentä). Muiden ohjelmien ohjausryhmään nimetään 10 jäsentä, joista viisi on luottamushenkilöitä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä). Ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja ja jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 

Ohjausryhmien luottamushenkilöjäsenillä, pois lukien Kestävä Espoo -ohjelma, on henkilökohtaiset varajäsenet, joiden tulee olla joko valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 

Ohjausryhmän tehtäväalueeseen läheisesti liittyvien lautakuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmän kokouksissa. Nuorisovaltuusto nimeää yhden edustajan ja hänelle varajäsenen jokaisen ohjelman ohjausryhmään.

 

Ohjausryhmien viranhaltijajäsenistä ja heidän varajäsenistään päättää kaupunginjohtaja. Kestävä Espoo -ohjelmassa ei myöskään viranhaltijajäsenille nimetä varajäseniä.

 

Ohjelmatyöskentelyn kehittämiskohteet

 

Espoon ohjelmajohtamisen toimintatavat on dokumentoitu ohjelmajohtamisen ohjeeseen, joka on osa projekti- ja ohjelmajohtamisen EsPro-mallia. Päättyvän valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien loppuraporteissa kuvattiin ehdotuksia ohjelmatoiminnan kehittämiseksi. Ohjelmien lopetusvaiheessa käytiin lisäksi keskustelua ohjelmajohtamisen kehittämistarpeista kaupunginhallituksessa ja valtuustossa ohjelmien loppuraporttien käsittelyn yhteydessä. Ohjelmajohtamisen toimintatapoja kehitetään seuraavasti ohjelmatoiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi:

 

Ohjelman tavoitteet ja vaikuttavuus

 

Ohjelmien tavoiteasettelua terävöitetään. Hyötytavoitteita asetettaessa kirkastetaan, miten ohjelma edistää omalla aihealueellaan Espoo-tarinan keskeisiä kärkiä. Hyötytavoitteille pyritään löytämään sellaiset mittarit ja indikaattorit, jotka entistä paremmin tukevat ohjelmien seurantaa, ohjausta ja arviointia.

 

Varmistetaan, että ohjelmatyö kytkeytyy vahvasti edistämään Espoon edelläkävijyyttä YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (Sustainable Development Goals), joiden saavuttamiseen Espoo on sitoutunut. Kaikissa uusissa kehitysohjelmissa huomioidaan Espoon taloudellinen tilanne kestävän talouden näkökulmasta. Tämän tulee näkyä ohjelmien tavoiteasettelussa, projektien ja toimenpiteiden valinnassa sekä ohjelmatyön vaikuttavuuden arvioinnissa.

 

Ohjelmatoiminnan vaikuttavuutta lisätään mm. panostamalla asukkaiden osallistumiseen, kumppaniyhteistyöhön, ohjelmien tulosten levittämiseen ja hyödyntämiseen sekä Espoon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Ohjelmien vaikuttavuuden arviointia kehitetään.

 

Kumppaniyhteistyö

 

Ohjelmatyössä onnistutaan, kun saadaan asukkaat ja kumppanit, kuten yritykset, järjestöt ja oppilaitokset mukaan kehittämiseen. Kumppaniverkoston luomiseen ja vahvistamiseen panostetaan ohjelmissa entistä systemaattisemmin. Verkostoyhteistyössä panostetaan mm. yhteisen tahtotilan löytämiseen, luottamuksen rakentamiseen, vastuunjaon selkeyteen ja tiedonkulkuun. Asukasosallisuutta vahvistetaan osallisuusmallin työkaluja ja menetelmiä hyödyntäen.

 

Ohjausryhmätoiminta

 

Ohjelmakauden alussa panostetaan ohjausryhmien perehdyttämiseen. Ohjausryhmän työskentelyn ja oppimisen tueksi voidaan järjestää asiantuntijaesittelyjä, vierailukäyntejä tai teematyöpajoja. Ohjelmien yhteistyötä tuetaan jatkossakin ohjausryhmien yhteisillä tapaamisilla.

 

Yllä kuvatut asiat täydennetään ohjelmajohtamisen ohjeisiin ja huomioidaan valtuustokauden 2021-2025 ohjelmien ohjausryhmien ja vastuuhenkilöiden perehdytyksessä. Perehdytyksen tueksi on laadittu muistio, joka sisältää yhteenvedon Espoon ohjelmajohtamisen mallista ja laajemman koosteen edellisen ohjelmakauden opeista.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format