Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 51

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8333/12.01.00/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 10.06.2021 § 51

 

 

§ 51

Granskning av läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

 

Beredning och upplysningar:

Saloranta-Eriksson Outi

Enbacka Heidi
Lostedt Marika

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum

1) godkänner, i enlighet med bilagan, ändringen i kap 14 Läroämnen i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo
2) ger resultatenheten fullmakt att göra tekniska ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen
3) beslutar att ändringen träder i kraft 1.8.2021.

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

 

 

 

 

 

Redogörelse Utbildningsstyrelsen har 31.12.2020 fastställt Bedömningskriterier för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen (OPH-5042-2020) för Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Utbildningsanordnaren ska göra ändringar i den del av lokala läroplanen som gäller bedömningen av elevens lärande och kunnande. Ändringarna i den lokala läroplanen ska träda i kraft 1.8.2021. Nämnden Svenska rum beslutar om ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo.

 

Utbildningsstyrelsen har velat genom ändringarna och kompletteringarna öka likvärdigheten i bedömningen samt vitsordens jämförbarhet. Slutbedömningen som definieras i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ska överföras till den lokala läroplanen och följas som sådana

 

Utbildningsstyrelsens ändringar i bedömningskriterierna för slutbedömningen medför inte signifikanta förändringar i kapitel 14 i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo. I praktiken innebär dessa förändringar i grunderna att ändringar i den lokala läroplanen har gjorts enligt följande:

 

 

-          mål och kriterier för slutbedömningen i grunderna har tillagts som sådana i läroplanen istället för de nuvarande slutbedömningskriterierna. (Slutbedömning sker i de flesta läroämnen i åk 9, tidigare i historia (åk 8) samt i musik, slöjd, bildkonst och huslig ekonomi (åk7) om eleven inte studerar ämnet som valfritt konst- och färdighetsämne i åk 8-9)

-          bedömningskriterier i övriga årskurser (åk 7-8) har granskats och uppdateringar har gjorts vid behov

-          beskrivningen för mål för undervisning (åk 7-8) och centralt innehåll (åk 7-9) har granskats och uppdateringar har gjorts vid behov

 

De föreslagna ändringarna i kapitel 14 i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo har beretts av resultatenhetens förvaltning i samarbete med rektorerna och lärarna i åk 7-9.

 

Texterna med grå bakgrund i bilagorna är citat ur grunderna för Bedömningskriterier för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen. De övriga texterna definierar gemensamma riktlinjer för undervisningen på svenska i Esbo. Tillsammans bildar dessa delar en helhet som läraren ska följa vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format