Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 31.05.2021/Paragraf 198

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


4339/02.05.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 31.05.2021 § 198

 

 

§ 198

Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Piirainen Ari

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan ja määrää sen tulemaan voimaan 1.7.2021 lukien.

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi kustannuskehitykseen perustuva uusi kiinteistötoimitusmaksutaksa, jolla korvataan nykyinen 1.1.2019 alkaen voimassa ollut taksa.

 

Lain kiinteistötoimitusmaksusta 4 §:n mukaan kiinteistötoimitusten, joihin toimitusmääräyksen antaa kunnan kiinteistörekisterin pitäjä, maksuista määrätään kunnan päättämässä kiinteistötoimitusmaksutaksassa. Kiinteistötoimitusmaksun suuruuden tulee vastata kiinteistötoimituksesta kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo).

 

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena tai toimituskorvauksena. Toimituksesta perittävä kiinteistötoimitusmaksu voidaan määrätä myös osin työkorvauksena ja osin toimituskorvauksena.

 

Suomen kuntaliitto on antanut kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohjeen 2.12.2011.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.12.2018 kiinteistötoimitusmaksutaksan, joka tuli voimaan 1.1.2019. Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelualueella palvelujen ja tuotteiden kustannuskehitystä seurataan jatkuvasti. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen hillitsevät osaltaan kustannusten kasvua. Yleisen kustannustason lisäksi ei ole muita merkittäviä kustannusten nousuun vaikuttavia tekijöitä.

 

Vuonna 2020 tontin lohkomisia suoritettiin 150 kpl, joiden perusteella merkittiin 266 tonttia rekisteriin. Kiinteistötoimitusmaksutaksan perusteella perittiin yksityisiltä toimitusten hakijoilta vuonna 2020 yhteensä n. 310 000 euroa. Vuonna 2021 on tonttien rekisteröintejä tehty selvästi edellisvuotta vähemmän.

 

Tontin lohkomista koskeva taksan tarkistamisesitys perustuu toimituksesta tällä hetkellä aiheutuvien kokonaiskustannusten kustannuskehityksen perusteella arvioituun määrään. Muista kiinteistötoimituksista sekä tontin lohkomisen yhteydessä tai kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä suoritettavista erikseen veloitettavista toimenpiteistä perittävät maksut on esitetty tarkistettavaksi toimenpiteistä aiheutuvien kokonaiskustannusten edellyttämällä tavalla. Kiinteistötoimituksia koskevissa maksuissa on otettu myös huomioon toimitusten rekisteröinnistä aiheutuvat kustannukset. Esitetty korotus on keskimäärin 4,4 %.

 

Kiinteistötoimitusmaksu esitetään perittäväksi yhdessä erässä sen jälkeen, kun toimitus tai toimenpide on rekisteröity, kuten voimassa olevan taksan mukaan on tapahtunut.

 

 

Päätöshistoria

 

Tekninen lautakunta 14.04.2021 § 34

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan ja määrää sen tulemaan voimaan 1.6.2021 lukien.

Sovelletut oikeusohjeet:

Laki kiinteistötoimitusmaksusta 3 ja 4§
Espoon kaupungin hallintosääntö I osa / 2 / 3 § 1. mom. kohta 27
Espoon kaupungin hallintosääntö I osa / 4 / 9 § 1. mom. kohta 10

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format