Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 115

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


366/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.06.2021 § 115

 

 

§ 115

Jerikonpolku, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 442401, 51. kaupunginosa Kaitaa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kolttola Lauri

Mäkelä Salla

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunto on annettu Jerikonpolun osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta, alue 442401,

2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 9.6.2021 päivätyn Jerikonpolku - Jerikostigen asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7383, 51. kaupunginosassa Kaitaa, alue 442401,

3
pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Päätös

 


Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Finnoonkalliossa sijaitseva pysäköintitalon rakentamisen mahdollistava korttelin 31125 osa keskitettyä aluepysäköintiä palvelevaksi korttelialueeksi, jolle tulee rakentaa pysäköintilaitos sekä täsmentää sen ajoyhteyksiä.

 

Pysäköintitalon rakentamisen mahdollistavan alueen osoittamisella pysäköintiä palvelevaksi korttelialueekseen mahdollistetaan sen muodostaminen omaksi kiinteistökseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Jerikonpolku -Jerikostigen, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7383, käsittää asuinkerrostalojen korttelialueetta ja keskitetyn aluepysäköinnin korttelialuetta, jolle tulee rakentaa pysäköintilaitos korttelin 31125 kiinteistössä 49-31-125-6 51. kaupunginosassa Kaitaa, alue 410510.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Asemakaavan muutosta on 20.1.2021 hakenut kiinteistön 49-31-125-6 maanomistaja Espoon kaupunki.

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on tiedotettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 28.4.2021.

 

Alueen nykytila

 

Alue on nykyisin rakentamatonta ja pääosin puustotonta aluetta. Alue on Espoon kaupungin omistuksessa.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Alueen länsipuolitse kulkevaksi on osoitettu siirtoviemärin ohjeellinen linjaus.

 

Vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssa asemakaavan muutosalue lukeutuu alueeseen, joka on osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi sekä alueen länsipuolitse kulkevaksi on merkitty jätevesitunneli. Uusimaa-kaava 2050 ei ole vielä lainvoimainen.

 

Finnoon osayleiskaavassa, 840200, (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.10.2016 ja tullut voimaan 8.8.2018) alue on varattu A/C -merkinällä asumisen ja keskustatoimintojen sekoittuneeksi alueeksi. Alueen länsireunalta kulkevaksi on osayleiskaavassa sijainniltaan ohjeellisesti osoitettu merkittävä seudullinen siirtoviemäri tai jätevesitunneli. Alue sijaitsee alueella, jolle on osoitettu mav -merkinnällä maanalainen tila, jota käytetään myös väestönsuojana.

 

 

Alueella on voimassa Finnoonkallio, asemakaava ja asemakaavan muutos, alue 442400, (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.11.2018 ja saanut lainvoiman 30.1.2019). Alue on siinä osoitettu AK -merkinnällä asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Asemakaavan muutosalueena olevan 49-31-125-6 kiinteistön alueesta suurin osa osoitettu pysäköintilaitokselle ja pihatoiminnoille. Toimintaa on osoitettu kapIV -merkinnällä kansipihaksi, jonka alapuolelle on mahdollistettu rakennettavan neljä kerrosta. Kyseiselle alueen osalle on osoitettu le-1 -merkinnällä alueeksi, jossa pysäköintikerrosten yläpuolelle tulee toteuttaa asukkaiden oleskelu- ja leikkipihana toimiva kattopiha. Alueen itälaita on osoitettu ju-1 -merkinnällä rakennuksen julkisivun osaksi, joka tulee toteuttaa erityisen korkealuokkaiseksi ja kaupunkikuvalliseksi kohokohdaksi osana korttelin kokonaisarkkitehtuuria. Lisäksi kansipihan itälaitaan on soitettu rakennettavaksi melueste. Kansipihan etelä- ja pohjoislaitoja reunustavista rakennuksista on edellytetty suora uloskäynti porrashuoneista.

 

Asemakaavan muutosalueena olevan alueen eteläosaan on osoitettu rakennusala, jolle on osoitettu 5 400 kerroneliömetriä rakennusoikeutta. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu 12 mahdollistaen kuitenkin asuntojen yhteiskäyttöisten tilojen ja teknisten tilojen rakentamisen sen yläpuolelle kerrosluvun estämättä. Mahdollistetun rakennuksen pohjakerroksen pinta-alasta 15 prosenttia on edellytetty käytettävän myymälä- ja palvelutiloja varten. Rakennusalan rakennettavan rakennuksen eteläsivulle on edellytetty toteutettavan suora uloskäynti porrashuoneesta.

 

Lisäksi alueen eteläosaan on osoitettu ohjeellisesti puilla ja pensailla istutettava alueen osa sekä alueen osa, jolla hulevesien viivyttäminen on sallittu. Lisäksi on merkitty ohjeellisesti talousrakennuksen rakennusala.

 

Kortteliin on ajoyhteys Hannuksenkujalta sekä Finnoonsillalta maanalaisen ajoyhteyden (ma-ajo) kautta. Liittymän osoittaminen suoraan Finnoonsillan katualueelle on kielletty.

 

Suunnittelualueen koillisosalla ja kaakkoisosalla on voimassa myös Matinkylä-Kivenlahti metrotunneli maanalainen asemakaava, alue 940100 (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.6.2013, lainvoimainen 7.8.2013). Siinä alueelle on osoitettu mal-2 -merkinnällä alueen osa, johon saa sijoittaa louhinta-, työ-, huolto- ja yleisen ajotunnelin suojavyöhykkeineen. Alueelle on mahdollistettu ma-py (-19,75)/p -merkinnällä pysäköintilaitosta palvelevan maanalaisen tilan sijoittaminen suojavyöhykkeineen sekä maanpinnalle ulottuvien kulkuyhteyksien ja ilmanvaihtokuilujen sijoittaminen.

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus (MRA 30 §)

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut ja päivätty 19.4.2021. Osallisille on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä valmisteluaineistosta 17.5.2021 mennessä. Lausuntoja saatiin yksi kappale. Mielipiteitä ei saatu yhtäkään kappaletta, eikä kannanottoja.

 

Saapuneessa lausunnossa tuotiin esiin seuraavaa:

 

Caruna Espoo Oy:n antamassa lausunnossa tuotiin esiin, että alueella sijaitsee nykyistä sähköverkkoa. Mahdollisesti tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot ilmoitettiin tehtävän Caruna Espoon toimesta, niiden edellytyksenä olevan uusi pysyvä sijainti ja siirtokustannuksista ilmoitettiin vastaavan siirron tilaaja. Lausunnossa ilmoitettiin, että vaikutuksiin sähkönjakeluun otetaan tarkemmin kantaa asemakaavan muutoksen tarkentuessa ja toivottiin mahdollisuutta antaa lausunto myös ehdotusvaiheessa.

 

Asemaakaavan muutokseen liittyen ei ole pidetty asukastilaisuutta.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Jerikonpolku, alue 442401, asemakaavan muutosehdotuksessa asemaakaavan muutosalue on osoitettu eteläosaltaan AK -merkinnällä asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja muulta osaltaan LPA-1 -merkinnällä keskitetyn aluepysäköinnin korttelialueeksi, jolle tulee rakentaa pysäköintilaitos.

 

LPA-1 -merkinnällä osoitettu alue on osoitettu palvelemaan pysäköintiä ja sitä reunustavien asuinkerrostalojen pihatoimintoja. LPA-1 -merkinnällä osoitettu alue on osoitettu kapIV -merkinnällä kansipihaksi, jonka alapuolelle on mahdollistettu neljän kerroksen rakentaminen. Kansipihan likimääräiseksi korkeusasemaksi on osoitettu +20.0. Kyseinen kansipiha on osoitettu le-1 -merkinnällä toteutettavaksi sitä reunustavien asuinkerrostalojen asukkaiden oleskelu- ja leikkipihana toimivana kattopihana. Kyseisen pihan itälaitaan on osoitettu rakennettavaksi melueste. Kattopihan etelä- ja pohjoislaitoja reunustavista asuinrakennuksista on edellytetty suoraa uloskäyntiä porrashuoneista ja yhteyksiltä porrashuoneista on edellytetty esteettömyyttä.

 

LPA-1 -korttelialueen itälaita on osoitettu ju-1 -merkinnällä rakennuksen julkisivun osaksi, joka tulee toteuttaa erityisen korkealuokkaiseksi ja kaupunkikuvalliseksi kohokohdaksi osana korttelin kokonaisarkkitehtuuria.

LPA-1 -korttelialueella sijaitsevaan pysäköintilaitokseen tulee osoittaa ajoyhteys Finnoonsillalta maanalaisen ajoyhteyden (ma-ajo) kautta. Hannuksenkujan kautta saa osoittaa ainoastaan korttelialueen huoltoajoa.

 

AK -merkinnällä asuinkerrostalojen korttelialueeksi osoitetulle alueelle on osoitettu rakennusala, jolle on osoitettu 5 400 kerroneliömetriä rakennusoikeutta. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu 12 mahdollistaen kuitenkin asuntojen yhteiskäyttöisten tilojen ja teknisten tilojen rakentamisen sen yläpuolelle kerrosluvun estämättä. Mahdollistetun rakennuksen pohjakerroksen pinta-alasta 15 prosenttia on edellytetty käytettävän myymälä- ja palvelutiloja varten. Rakennusalan rakennettavan rakennuksen eteläsivulle on edellytetty toteutettavan suora uloskäynti porrashuoneesta.

 

Asuinkerrostalojen korttelialueen eteläosaan on osoitettu ohjeellisin merkinnöin puilla ja pensailla istutettava alueen osa sekä alueen osa, jolla hulevesien viivyttäminen on sallittu ja talousrakennuksen rakennusala.

 

Asemakaavan muutosehdotuksessa maanalainen asemakaava, Matinkylä-Kivenlahti metrotunneli, huomioidaan edellyttäen ottamaan sen määräykset huomioon alueen suunnittelussa ja rakentamisessa.

 

Liikenne

 

Asemakaavamuutos ei muuta alueen liikennejärjestelyjä ajantasa-asemakaavaan nähden. Kaava-alue rajautuu idässä Finnoonsiltaan, jonka maanalaisen ajoyhteyden kautta on yhteys pysäköintitaloon. Finnoonsillan katutasosta ei sallita kortteliin tonttiliittymää. Kaava-alueen länsipuolinen Hannuksenkuja on kapea asuinalueen tonttikatu, jonka kautta kulkee ainoastaan LPA-1- ja AK-korttelien huolto-, saatto- ja pelastusajo. Hannuksenkujan jatkeena toimii jalankululle ja pyöräilylle varattu katu Jerikonpolku, jonka länsiosalla on sallittu huoltoajo.

 

LPA-1-kortteliin sijoitettava pysäköintitalo palvelee kaava-alueella sijaitsevan AK-korttelin lisäksi alueen muita asuinkortteleita. Asuntoja varten tulee toteuttaa autopaikkoja vähintään yksi autopaikka 110 kerrosneliömetriä kohden, kuitenkin vähintään 0,5 autopaikkaa asuntoa kohden. Mikäli tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta vähentää 20 prosentilla. Liiketiloille autopaikkoja tulee toteuttaa vähintään yksi autopaikka 180 kerrosneliömetriä kohden. Kaava-alueelle ei osoiteta yleisiä pysäköintipaikkoja. Lyhytaikaista pysäköintiä palvelevat Hannuksenkujalle sekä muille alueen kaduille suunnitellut kadunvarsipaikat. Lisäksi lyhytaikaista pysäköintiä on mahdollista tarjota kaava-alueelle sekä sen ympäristöön suunnitelluissa pysäköintilaitoksissa.

 

Autopaikkojen lisäksi asemakaavassa on määrätty, että pyöräpaikkoja tulee toteuttaa asunnoille vähintään yksi pyöräpaikka 30 kerrosneliömetriä kohden, kuitenkin vähintään kaksi pyöräpaikkaa asuntoa kohden. Liiketiloille tulee toteuttaa vähintään yksi pyöräpaikka 50 kerrosneliömetriä kohden.

 

Asemakaavassa on huomioitu liikenteen aiheuttama melu ja päästöt. Pysäköintilaitoksen katolle sijoitettava leikki- ja oleskelupiha tulee suojata melulta noin 1,2 metriä korkealla meluesteellä. Parvekkeet ja terassit tulee suojata melulta niin, että ulko-oleskelualueiden ohjearvot eivät ylity. Asuinrakennuksen tuloilman suodatuksessa ja sijoittamisessa tulee huomioida ilman epäpuhtaudet.

 

Mitoitus

 

Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on noin 3 503 m2.

AK -korttelialueen pinta-ala on noin 1 073 m2.

LPA-1 -korttelialueen pinta-ala on noin 2 429 m2.

 

Asemakaavan muutosalueen kokonaiskerrosala on 5 400 k m2.

 

Sitova tonttijako

 

Asemakaavan muutokseen ei liity sitovaa tonttijakoa.

 

Sopimusneuvottelut

 

Tonttiyksikkö on ilmoittanut, ettei asemakaavan muutokseen liity maankäyttösopimusta.

 

Perittävät maksut

 

Hakija on maksanut 16.4.2012 kaavoitus- ja kuulutuskustannuksista 50 %.

 

Hyväksyminen

Hallintosäännön I luvun 4. osan 20 §:n 3 kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy muun kuin vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joihin ei liity maankäyttösopimusta.

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote ilman liitteitä: Hakija tonttiyksikkö

-          Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, kannanottopyyntö

-          Tonttiyksikkö, kannanottopyyntö

-          Caruna Oy, lausuntopyyntö

-          HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut, lausuntopyyntö

-          Länsimetro Oy, lausuntopyyntö

-          Kuulutus ja tiedotekirjeet

-          ELY Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lausuntopyyntö

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format