Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 07.06.2021/Paragraf 45

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


923/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.06.2021 § 45

 

 

§ 45

Toimiohjeen antaminen Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokoukseen 10.6.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Konsernijaosto päättää antaa Espoon kaupungin toimikaudeksi 2017-2021 nimeämille valtuutetuille toimiohjeeksi Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 10.6.2021:

1
esittää, että Kårkulla samkommun -kuntayhtymän tilinpäätös ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä hyväksytään

2
esittää vastuuvapauden myöntämistä Kårkulla samkommun -kuntatyhmän hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020

3
kannattaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy

sekä:

4
kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä valtuustolle

5
harkintansa mukaan toimia valtuustossa muissa mahdollisesti esille nousevissa asioissa siten, että varmistetaan Espoon kaupungin kokonaisetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostus Espoon kaupunki on omistajana Kårkulla samkommun -kuntayhtymässä (myöh. Kårkulla), joka järjestää vammaispalveluita jäsenkuntien asukkaille. Kårkullaan kuuluvat Suomen kaikki 33 ruotsin- ja kaksikielistä kuntaa paitsi Ahvenanmaan kunnat. Espoon kaupunki ostaa Kårkullalta noin 60 kehitysvammaiselle henkilölle ruotsinkieliset erityishuollon palvelut, joita ovat mm. laitoshoito, asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta. Kaikkiaan kaupunki ostaa palveluita Kårkullalta n. 2,5 miljoonalla eurolla.

 

Kårkullan korkein päättävä elin on valtuusto, jonka kevätkokous pidetään sähköisesti Teams-kokouksena 10.6.2021. Espoon kaupungin asettamat valtuutetut kaudella 2017 - 2021 ovat Bo Grönholm (kok) ja Johanna Aminoff-Winberg (rkp). Kokouksen asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

  • Vuoden 2020 tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus
  • Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen ml. päätös tilikauden tuloksen käsittelystä
  • Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

 

Tilinpäätös 2020 ja vastuuvapauden myöntäminen

Kårkullan 60. toimintavuotta leimasi koronaviruspandemia. Organisaation voimavaroista suuri osa meni pandemian hoitoon. Toimintoja jouduttiin nopealla aikataululla supistamaan tilanteen edellyttämillä tavoilla ja päivätoiminta jouduttiin sulkemaan kokonaan. Pandemia toi mukanaan myös täysin uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille, esimerkiksi tapaamisia alettiin pitää digitaalisesti.

 

Taloudellisesti vuosi oli haastava. Toimintatuottoja saatiin pandemian vaikutuksesta huomattavasti ennakoitua vähemmän, 56 317 596 euroa, mikä oli n. 5,7 miljoonaa vähemmän kuin oli budjetoitu. Toimintakulut olivat 56 126 684 euroa. Poistojen ja tilinpäätöserien jälkeen tilikauden tulos jäi selkeästi tappiolliseksi, alijäämä oli kokonaisuudessaan - 2 412 330 euroa.

Kårkullan hallitus esittää tilikauden alijäämän siirtämistä edellisten tilikausien voitto/tappiotilille omaan pääomaan.

Toimenpiteitä on jo tehostettu vuoden 2021 talousarvion mukaisen tuloksen varmistamiseksi. Yhtä lailla on laadittu vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma, jonka lähtökohtana on, että kuntayhtymän talous on tasapainossa vuonna 2024.

Kårkullan tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuskertomuksen perusteella valtuustolle vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Arvio tulevasta kehityksestä

Espoon kaupunki on lausunnossaan Kårkulla samkommunin vuoden 2019 - 2021 taloussuunnitelmasta edellyttänyt, että Kårkulla laatii tuottavuusohjelman parantaakseen tuottavuuttaan vuosittain, että kuntayhtymäkonsernin nettovelka ei suunnittelukaudella 2019 - 2021 kasva ja että investoinneissa pitäydytään korvausinvestointeihin.

Kårkullan alijäämäinen vuoden 2020 tilinpäätös edellyttää talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2022 - 2024 sekä toimenpiteiden käynnistämistä heti.

Kaupunki on juuri vastaanottanut pyynnön lausua Kårkullan taloussuunnitelmasta vuosille 2022 - 2024. Tästä asiasta Espoon konsernijaosto antaa lausunnon elokuussa 2021.

Edellisen hallituksen työstämä maakunta- ja sote-uudistus on uudelleen valmistelussa ja etenemässä. Tämä vaikuttanee Kårkullan toiminnalliseen ja oikeudelliseen asemaan. Vaikutukset ovat vielä epäselviä, mutta lähivuosien tuottavuustavoitteet ja korvausinvestoinneissa pitäytyminen on edelleen ajankohtaista kaupungin näkemyksen mukaan.

Tilintarkastusyhteisön valinta

Kårkulla on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut kevään 2021 aikana. Tarjouspyynnön määräaikaan mennessä saapui kaksi vaatimusten mukaista tarjousta, BDO Audiator Oy (BDO) ja KPMG Oy Ab. Kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen antoi BDO, jota siksi esitetään valittavaksi. Sopimuskausi kattaa vuodet 2021 - 2022.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format