Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto
Protokoll 02.06.2021/Paragraf 31

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5165/00.01.03/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto 02.06.2021 § 31

 

 

§ 31

Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset asiat

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mattila Virpi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi ajankohtaisia asioita koskevan esittelyn.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Koronatilanne

 

Alkuvuoden aikana viikon 20. loppuun mennessä koronatapauksiin liittyviä ilmoituksia suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on tullut noin 120. Altistuneet on selvitetty ja asetettu tartuntatautiviranomaisten määräämänä karanteeniin. Suurimmat viikoittaiset tapausmäärät päiväkodeissa olivat maaliskuun puolen välin jälkeen. Sen jälkeen tilanne on rauhoittunut ja ilmoitusten määrä pudonnut noin kolmannekseen pahimpiin viikkoihin verrattuna.

 

Kaikki hygienia-, maskivelvoite- ja muut varhaiskasvatuksen korona-ajan toimintaa koskevat ohjeet jatkuvat edelleen.

 

Henkilöstötilanne

 

Henkilöstötilanne jatkuu vaikeana. Monissa päiväkodeissa esiintyy henkilöstöpulaa ja henkilöstö sekä johtajat ovat tavanomaista väsyneempiä.

 

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat pyrkivät rekrytoimaan syksyä varten tarvittavan määrän henkilökuntaa, mutta rekrytointeja on edelleen kesken. Huolta herättää tilanne, jossa lapsia on sijoitettu, mutta henkilökunnasta ei vielä ole varmuutta.

 

Kesätoiminta

 

Kesätoiminnan osalta varaudutaan koronatilanteen vuoksi pitämään toimintaa avoinna väljästi. Alustavan suunnitelman mukaan keskikesällä 5-30.7 avoinna on tarpeen mukaan ainakin 23 päiväkotia ja lisäksi varaudutaan pitämään avoinna enemmänkin päiväkoteja, jos tämä määrä näyttää tarpeeseen nähden liian pieneltä mitoitukselta. Jokaisella palvelualueella on avoinna myös asukaspuisto.

Lainsäädäntömuutoksia

 

Hallitus on asettanut lausunnolle luonnoksen varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan varhaiskasvatuslakia muutettavaksi siten, että siinä säädettäisiin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenteesta nykyistä tarkemmin.

 

Lakiin ehdotetaan luotavaksi nykyistä vahvempi jatkumo esi- ja perusopetukseen. Lakiin esitetään lisättäväksi uusi 3 a luku. Luvussa säädettäisiin lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen tekemisestä sekä muutoksenhausta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

 

Hallituksen esitys on toimitettu sähköpostilla varhaiskasvatusjaoston jäsenille.

 

Espoon kaupungilta ei ole pyydetty lausuntoa, mutta Espoon sivistystoimen lausunto on valmisteilla jätettäväksi lausuntopalveluun 11.6 mennessä.

 

Eduskunnan käsiteltävänä on kaksi muuta varhaiskasvatuslakiin liittyvää muutosta (Hallituksen esitys HE 249/2020 vp):

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia. Esitys tarkentaisi päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen alaa. Pykälään lisättäisiin uusi momentti siitä, että henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä edes yllättävissä tilanteissa, jolloin kaikki henkilöstön poissaoloon liittyvät tilanteet tulisi hoitaa olemassa olevin riittävin sijaisjärjestelyin.

 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvan velvollisuudesta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta sekä ilmoituksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus koskisi varhaiskasvatuslain soveltamisalaan kuuluvaa julkista ja yksityistä toimintaa. Henkilöstön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021.

 

 

Kokouksessa esitellään myös muut mahdolliset ajankohtaiset asiat ja vastataan kokouksessa esitettäviin kysymyksiin.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format