Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 116

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8213/00.01.01/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 116

 

 

§ 116

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta 1.8.2021 lukien

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Erma Tapio

Leino Virpi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan (delegointipäätös) liitteen mukaisesti.

Delegointipäätös tulee voimaan 1.8.2021.

Päätöksen voimaan tulo edellyttää, että sivistystoimen johtaja on tehnyt päätöksen suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohjeesta.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

Valtuusto on 22.3.2021 § 76 hyväksynyt kaupungin organisaatiouudistuksen mukaiset hallintosäännön muutokset. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.

 

Uudella kasvun ja oppimisen toimialalla sijaitsevat seuraavat tulosyksiköt: suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö, suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö sekä ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikkö.

 

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön toimintaohjetta sekä suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen toimintaohjetta käsitellään kaupungin johtoryhmässä 8.6.2021, minkä jälkeen toimialajohtaja voi tehdä niistä päätöksen. Toimintaohjeissa määrätään tulosyksiköiden organisaatio- ja johtamisrakenne.

 

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikköä johtajaa toisen asteen koulutuksen johtaja. Tulosyksikkö jakautuu seuraaviin palvelualueisiin:

 

-          Toisen asteen koulutus, jonka päällikkönä toimii koulutuspalvelupäällikkö

-          Nuorisopalvelut, jonka päällikkönä toimii nuorisopalvelupäällikkö

 

Toimintaohjeissa määrätään viranhaltijoiden ratkaisuvalta muun muassa henkilöstö-, hankinta-, sopimus-, vahingonkorvaus- ja eräissä muissa asioissa.

 

Organisaatiomuutoksen sekä lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi opetus- ja varhaiskasvatuskunnan tulee hyväksyä uusien tulosyksiköiden viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta. Olennaisin lainsäädäntömuutos on 1.8.2021 voimaan tuleva oppivelvollisuuslaki.

 

Ratkaisuvallan delegointipäätöksessä lautakunta määrittelee viranhaltijoiden toimivallan tehdä päätöksiä opiskelijaa koskevia päätöksiä, kuten opiskelijavalinnat, muualla suoritettujen opintojen tunnustaminen, kurinpito. Lisäksi oppivelvollisuuslain voimaantulon myötä tulee uusia päätettäviä asioita.

 

Jatkossa suomenkielisessä opetuksessa on kaksi tulosyksikköä, joilla molemmilla on omat delegointipäätökset. Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön osalta toimivalta liittyy lukiolain mukaisiin päätöksiin sekä oppivelvollisuuslaissa koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan velvollisuudeksi säädettyihin päätöksiin (esim. oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen, opiskelupaikan osoittaminen oppivelvollisuuslain mukaista opiskelupaikkaa vailla olevalle oppivelvolliselle, koulutuksen maksuttomuuden pidentäminen).

 

Osa oppivelvollisuuslain mukaisista päätöksistä esitetään koulutuspalvelupäällikön ja osa rehtorien päätettäväksi. Lisäksi on tehty joitakin tarkennuksia ja korjauksia. Oheismateriaalina on voimassa olevan ja ehdotetun delegointipäätöksen vertailu.

 

Ehdotetut muutokset on käsitelty sivistystoimen henkilöstötoimikunnan kokouksessa 28.5.2021 ja lukiolinjan johtoryhmässä 2.6.2021.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format