Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 16.06.2021/Paragraf 62

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


647/00.03.00/2021

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2021 § 62

 

 

§ 62

Vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitettyihin tarkastushavaintoihin annettavat selvitykset, sosiaali- ja terveystoimi (Kh)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ekblad Tua

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1
Merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020

2
Antaa liitteessä olevan selvityksen kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2020 esitettyihin sosiaali- ja terveystoimea koskeviin havaintoihin

3
Kehottaa toimialaa ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan havainnot ja korjaamaan havaitut epäkohdat.

 

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa ja liitteessä.

 

Värmälä Lehtosen kannattaman teki seuraavan ehdotuksen.

 

"Muutos s. s.6/20: Kohta: Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä toiminnan tehostamista että (pois: totutusta palvelutasosta tinkimistä.) ja tilalle: toimintojen kehittämistä. Ehdotus: Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä toiminnan tehostamista että toimintojen kehittämistä."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää hylänneen Värmälän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin

 

 

 

 

Selostus 

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

 

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu valtuuston päätettäväksi. Tehtäviin kuuluu myös kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta huolehtiminen. Mikäli kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös toiminnan järjestämisen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi sekä kuntalain 84 §:ssä säädettyjen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten saattaminen valtuustolle tiedoksi.

 

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuusto on 17.05.2021 pitämässään kokouksessa velvoittanut kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi. Lausunnot tuodaan kootusti valtuuston käsiteltäväksi ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi osavuosikatsauksen yhteydessä.

Arviointikertomuksessa tehdyt havainnot huomioidaan seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format