Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Protokoll 08.06.2021/Paragraf 107

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  Asemapiirustus
  Havainnekuvat

8426/10.03.00/2021

 

 

 

 

 

 

§ 107

Uudisrakennuslupa 2021-618 Marinportti 2

 

Päätöspäivämäärä

8.6.2021

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

16.6.2021 

Rakennuspaikka

49-34-68-18

Marinportti 2

ESPOONLAHTI

02320 ESPOO

Pinta-ala 4919.0

 

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AK Asuinkerrostalojen korttelialue, III, e = 0,61 + 1 %

Kaavanmukainen rakennusoikeus

3000.0 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

0.0 k-m2

Hakija

Asunto Oy Espoon Poseidon c/o YIT Suomi Oy
PL 36
00621 HELSINKI
 

Toimenpide

Asuinkerrostalo (1) ja talousrakennus (2), melu- ja tukimuurit

Pääsuunnittelija:    Kleemola Anne arkkitehti
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

1039332748

3501.0

3501.0

13070.0

3

2

103933281F

254.0

180.0

550.0

1Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P1
 

Lausunnot

Kaupunkimittausyksikkö

21.04.2021

Mahdollistava

Kaupunkikuvatoimikunta

29.03.2021

Puoltava

Länsimetro Espoo

03.05.2021

Puoltava

Metron rataisännöinti

12.05.2021

Ei arvoa

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset 8 kpl

Hallintaoikeusselvitykset 4 kpl

Valtakirja 2 kpl

Hankekuvaus

Hankkeen suunnittelijat

Korttelin yhteisjärjestelysopimus

Naapurien kuuleminen 6 kpl NAAPURIT OK

Rakennuslupakartta

Katukorkeusilmoitus

HSY:n liitoskohtalausunto

Kerrosalalaskelma ja -kaaviot

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä

Energiaselvitys ja -todistus 2 kpl

Palotekniset erillissuunnitelmat

Paloturvallisuuden perustietolomake

Esteettömyysasiantuntijan lausunto

Esteettömyysmuistiot 2 kpl

Esteetön kerrostalo-lomake

Perustamistapalausunto ja pohjatutkimus

Pintavesisuunnitelma

Kosteudenhallintaselvitys

Selvitys rakenteiden ääneneristävyydestä 3 kpl

Liikennemeluselvitys

Pihasuunnitelma

Puustokartoitus

Korttelin yhteistilakaavio

Alueen vaiheistussuunnitelma

Käyttöturvallisuuslomake

Hankekohtaiset suunnitteluperusteet 2 kpl

Pääsuunnittelijan yhteenvetolomake

Lisäselvitykset ja poikkeukset

Haetaan lupaa kolmikerroksiselle asuinkerrostalolle ja yksikerroksiselle talousrakennukselle piha-alueineen sekä melu- ja tukimuureille. Tontille rakennetaan yhteensä 48 asuntoa. Samaan aikaan rakennetaan tontille pihakannen alle myös pysäköintilaitos, joka on osittain asuinrakennuksen alapuolella. Tälle rakennuslupa on myönnetty, lupatunnus 049-2020-1818.

ASEMAKAAVA
Hanke sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueella (AK) ja tontti 18 on osa korttelikokonaisuutta. Tontille saa rakentaa enintään 3-kerroksisen asuintalon, yksikerroksisen talousrakennuksen sekä pihakannen ja osittain rakennuksen alle sijoittuvan pysäköintilaitoksen. Korttelialueelle tulee toteuttaa asukkaiden pesutupa-, kokoontumis- ja harrastetiloja vähintään 1 % annetusta kokonaiskerrosalasta. Yhteistilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Yhteistiloja voidaan kiinteistöjen välisin sopimuksin sijoittaa myös toiselle tontille. 3-kerroksisten pienkerrostalojen katoille ei saa sijoittaa ilmanvaihtokonehuoneita. Kattoilmeen tulee olla selkeä ja siisti. Aputilat voidaan sijoittaa rakennusalan rajoista riippumatta. Julkisivujen tulee olla kaupunkikuvalliselta tasoltaan asuinrakennuksia vastaavia. Talousrakennusten ja katosten kattojen tulee olla viherkattoja. Alueella on voimassa lisäksi maanalainen asemakaava Matinkylä-Kivenlahden metrotunnelia varten suojavyöhykkeineen (ma-LM).

POIKKEUSLUPA
ELY-keskus on 4.4.2014 myöntänyt LSL 49.3 §:n mukaisen poikkeusluvan liito-oravan elinympäristöä tuhoavaa tai voimakkaasti heikentävää rakentamista varten ehdolla, että pyydystämisestä ja siirrosta on laadittava suunnitelma ja haettava siihen lupa ELY-keskukselta. ELY-keskus julkaisi 1.2.2019 tiedotteen, jonka mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen poikkeamisluvan ehdot on huomioitu Marinkallion korttelialueella ja rakennustyöt voidaan aloittaa. ELY-keskuksen poikkeuslupa ja muutamat muut koko korttelia koskevat luvan liitteet on esitetty rakennusluvissa 18-965-A (Asunto Oy Espoon Neptunus) ja 18-966-A (Asunto Oy Espoon Apollo).

RAKENNUSHANKE
Rakennus 1 on rinteeseen sijoittuva 3-kerroksinen asuinkerrostalo, jossa sisäänkäynnit ovat kerroksissa 1 ja 2 rakennuksen eri puolilla. Osittain rakennuksen alle sijoittuu 1-kerroksinen pysäköintilaitos, jolla on oma rakennuslupa. Julkisivuaiheet jatkavat jo valmistuneiden naapurirakennusten aiheita muodostaen niiden kanssa yhteensopivan kokonaisuuden. Pääasiallinen julkisivumateriaali on valkobetoni. Parvekekaiteet ovat lasia ja kaikki parvekkeet lasitetaan. Parvekkeiden taustaseinät on verhottu maalatulla puupaneloinnilla. Sisäänkäyntien yhteydessä on osittain graafista betonia piharaitin puoleisella julkisivulla ja maalattua uritettua betonia kadun puoleisella julkisivulla. Pihakannelle sijoittuva rakennus 2 on yksikerroksinen, viherkattoinen talousrakennus, jonka julkisivumateriaaleja ovat corten-kasetointi ja umbrakäsitelty betoni.

Kuivaushuone sijaitsee asuinkerrostalon 1. kerroksessa. Muut yhteistilat ovat korttelin yhteiskäytössä olevissa tiloissa eri tonteilla yhteisjärjestelysopimuksen mukaan. Asemakaavan mukaan yhteistiloja tulee rakentaa korttelinosassa vähintään 1 % rakennusoikeudesta (301 kem2). Suunnitelmassa on noin 350 kem2 yhteistiloja, joista osa on jo toteutettu ja keskeisimmät tilat valmistuvat tontille 10 toukokuussa 2021. Yhteistiloja ovat monitoimitila, kuntoilutila, pesula ja kuivaushuone, smartpost-tila, urheiluvälineiden huoltotila, vierashuone sekä saunaosastoja.

Tontin länsirajalle maantasoon sijoittuu leikkialue ja osa pihakannelle johtavasta porrasyhteydestä. Leikkialuetta suojava melumuuri on graafista betonia. Kaikki oleskelu- ja leikkialueet ovat korttelin asukkaiden yhteisessä käytössä. Ajoyhteys tontille ja pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen on Marinportin ja tontin10 kautta, ajo autohalliin tapahtuu rakennuksen itäpäädyn edestä. Korttelin jätehuolto on järjestetty syväkeräyssäiliöillä. Tämän tontin lähin piste sijaitsee omalla ja naapuritontilla 10.

RAKENNUSOIKEUS
Tontin pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus on 3000 kem2. Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa asuntojen ulkopuoliset varastotilat, asukkaiden yhteistilat, porrashuoneiden 20 m2 ylittävän osan kussakin kerroksessa mikäli se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta, talotekniikan vaatimat tekniset tilat ja kuilut, sekä myös jätehuoltotilat, kiinteistönhuollon tilat, pysäköintitilat, väestönsuojatilat ja alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat. Rakentamiseen käytetään yhtensä 3755 kem2, josta asuinrakennukseen 3501 kem2 ja talousrakennukseen 254 kem2. Asuinrakennuksen kokonaiskerrosalasta varsinaista rakennusoikeutta on 3000 kem2 , asemakaavan sallimaa lisärakennusoikeutta 338 kem2 ja MRL 115 §:n mahdollistamaa rakennusoikeuden ylitystä 163 kem2.

VÄHÄISET POIKKEAMISET
Haetaan lupaa poiketa vähäisessä määrin rakennusalueen rajasta: rakennuksen päädyssä ulkoportaan seinä ylittää rakennusalueen rajaa noin 20 cm:llä. Ratkaisu tukee kokonaisuutta, eikä tilanteesta ole naapureille haittaa.

Haetaan lupaa poiketa vähäisessä määrin istutettavan alueen käytöstä osittain kevyen liikenteen kulkureittinä tontin etelärajalla; reitti on ainoa mahdollinen järjestää esteetön reitti koko korttelinosaan.

Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.

AUTOPAIKAT, POLKUPYÖRÄPAIKAT SEKÄ VÄESTÖNSUOJA
Kaavan mukainen autopaikkavaatimus on 1ap / 85 kem2 (35 ap, joista 2 kpl LE-paikkoja). Tontille rakennetaan yhteensä 35 autopaikkaa, joista kaksi on osoitettu liikuntaesteisille. Moottoripyöräpaikkojen vaade on 1 mp-paikka jokaista alkavaa 25 autopaikkaa kohden, mp-paikkoja toteutetaan 2 kpl. Jokainen paikka on mahdollista laajentaa sähköauton latauspaikaksi myöhemmin.

Kaavan mukainen pyöräpaikkavaatimus on 1pp / 30 kem2 rakennusoikeutta tai 2 pyöräpaikkaa asuntoa kohden. Tontille toteutetaan 100 pyöräpaikkaa (1pp / 30 kem2), jotka sijoitetaan sisätiloihin. Lisäksi sisäänkäyntien yhteyteen sijoitetaan muutamia pyöräpaikkoja pihasuunnitelman mukaan.

Tontin väestönsuoja rakennetaan tontille 11 tonttien 11 ja 18 yhteisenä S1-suojana. Tontin 18 osuus paikkaluvusta on 80. Normaaliaikana tila on kokonaan tontin 11 käytössä. Väestönsuoja on jo rakenteilla ja valmistuu ennen tontin 18 käyttöönottoa.

MUUT SELVITYKSET JA LAUSUNNOT
Luvan liitteeksi on toimitettu liikennemeluselvitys sekä selvitykset piha-alueiden, ulkovaipan sekä parvekkeiden meluntorjunnasta. Tieliikennemelu leikki- ja oleskelualueilla sekä parvekkeilla ylittää valtioneuvoston ohjearvot. Ohjearvojen saavuttamiseksi kaikki parvekkeet lasitetaan ja oleskelualueille rakennetaan melusuoja, joiden yläreunan korko on +12 m.

Tontille on laadittu alustava pintavesi- ja hulevesien hallintasuunnitelma, jonka mukaan hulevedet johdetaan viivytyksen kautta hulevesiviemäriin. Pintavesistä pieni osa valuu viereisille alueille pintavaluntana, mutta kaikissa tapauksissa pintavalunta-alueet pienenevät nykyisestä. Hanke ilmoittaa noudattavansa Kuivaketju 10 -menettelyä ja hankkeeseen on nimetty kosteudenhallintakoordinaattori.

Rakennukset on suunniteltu esteettömyysmääräysten mukaisiksi. Korttelin 34068 koko rakennushanke on esitelty 3.1.2017 esteettömyysasiantuntijalle luvan 2018-965-A yhteydessä. 15.3.2021 on lisätty huomio porraskäyttäväratkaisusta, jossa hankkeen ratkaisut on todettu asianmukaisiksi. Esteettömyysmuistio on hakemuksen liitteenä.

MUUT LAUSUNNOT
Länsimetro on antanut puoltavan lausunnon 3.5.2021. Länsimetro on antanut aikaisemman lausunnon lupahakemukselle 2020-1818 samalle rakennuspaikalle. Nyt saadun aineiston mukaan louhinnat on jo tehty, joten mitään metron kalliotiloja tai rakenteita haittaavia toimenpiteitä ei ole enää odotettavissa.

Helsingin kaupungin liikenne on antanut omat ohjeistuksensa. Hankkeeseen ryhtyvä on antanut lausuntoon vastineen, jossa todetaan, että louhinnat on tehty maisematyöluvan yhteydessä.

TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunta on puoltanut hanketta muutamin ehdoin ja huomautuksin 29.3.2021. Suunnitelmia on sen jälkeen kehitetty lausunnon mukaisesti.

Hankkeesta on toimitettu tekniseen yksikköön rakenne- ja lvi-teknisten ratkaisujen suunnitteluperusteeet ja tiedot hulevesien käsittelystä tontilla. Pääpiirustuksissa on huomioitu liitteeksi toimitetun paloteknisen suunnitelman sisältö ja paloturvallisuussuunnitelma on esitelty pelastuslaitokselle.

RASITTEET JA MUUT SOPIMUKSET
Espoon kaupungin 34. kaupunginosan korttelin 34068 tontit 7-18 ovat tehneet yhteisjärjestelysopimuksen, jonka tarkoitus on korttelin toteutus asemakaavassa määrätyllä tavalla. Korttelin tonttien hallinnoitsijoiden kesken on tehty sopimus, jossa sopijaosapuolet sitoutuvat sopimaan kaikista kiinteistöjen välisistä yhteisjärjestelyistä. Korttelin tonttien hallinnoitsijoiden ja Suomen Osatontti Ky:n kesken on tehty hallinnanjakosopimus, jonka tarkoitus on palvella ensisijaisesti tonttien 10, 17 ja 18 pysäköinnin tarpeita. Osapuolten määräosaiseen omistukseen tulevasta pysäköintialueesta osoitetaan tällä sopimuksella kunkin osapuolen käyttöön todettu määrä pysäköintipaikkoja ja moottoripyöräpaikkoja. Tonteilla 10, 17 ja 18 on lisäksi pysyvä oikeus käyttää yhteispihan alueella olevia ajoyhteyksiä tonteillaan sijaitseville liikuntarajoitteisten pysäköintipaikoille ajoon.

NAAPUREIDEN KUULEMINEN
Hankkeesta on tiedotettu osalle naapureista hakijan ja osalle rakennusvalvonnan toimesta, eikä heillä ole ollut huomautettavaa. MRL 133 § 3 momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen.

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: Vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Lupa myönnetään.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
kantavien rakenteiden rakenneselvitys
rakennesuunnitelmat
rakennelaskelmat
salaojasuunnitelma
pintavesisuunnitelma
kosteudenhallintasuunnitelma
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
piha- ja istutussuunnitelmat


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

pohjakatselmus

sijaintikatselmus

rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on esitettävä työmaasuunnitelma.
 


 

Ennen rakennustöiden aloittamista on säilytettävä puusto suojattava ja luonnontilaisena säilytettävä tontin osa aidattava ja suojattava siten, ettei aluetta vahingoiteta eikä käytetä työmaa-alueena.
 


 

Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen suunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.
 


 

Rakennushankkeelle on nimettävä kosteudenhallintakoordinaattori ennen aloituskokouksen järjestämistä.
 


 

Ennen rakennusten käyttöönottoa on tehtävä melutasomittaukset, joilla todennetaan, että parvekkeet ja virkistykseen käytettävät piha- ja oleskelualueet täyttävät ympäristöministeriön asetuksessa ja asemakaavassa asetut vaatimukset.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 117 §, 125 §, 135 §, 175 §

 

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mirkka Kaaja, puh. 040 636 8409

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format