Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Protokoll 08.06.2021/Paragraf 101

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

2008/10.03.00/2021

 

 

 

Rakennuslautakunta 08.06.2021 § 101

 

 

§ 101

Oikaisuvaatimus, rakennuslupa 2020-1525 Otakallio 2

 

 

 

Päätöspäivämäärä

8.6.2021

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

16.6.2021 

Rakennuspaikka

49-10-12-9

Otakallio 2

OTANIEMI

02150 ESPOO

Pinta-ala 4757.0

 

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AK X Asuntokerrostalojen korttelialue, e = 0,55

Kaavanmukainen rakennusoikeus

2600.0 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

2589.0 k-m2

Hakija

Asunto-Oy Otakallio 2 c/o Fluxio Isännöinti Oy
Tekniikantie 2
02150 ESPOO
 

Toimenpide

Asuinkerrostalon (*355K) julkisivujen peruskorjaus ja muutokset, parvekkeiden lasittaminen

Pääsuunnittelija:    Sillanpää Jukka rakennusarkkitehti
Laajennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

101572355K

21.0

21.0

70.0

4Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P1
 

Lausunnot

Kaupunginmuseo

09.10.2020

Kieltävä

Hakemuksen liitteet

Hallituksen kokouspöytäkirja

Valtakirja

Suunnittelijaselvitys

Pääpiirustukset 10 kpl

Rakennusvalvonnan ennakkopalaverimuistiot 2 kpl

Siren Arkkitehdit Oy:n lausunto

Kaupunginmuseon lausunto 9.10.2020

Kuntotutkimus: rapatut julkisivut ja parvekkeet

Kuntokartoitus: ikkunat ja parvekeovet

Lausunto ikkunoiden ja parvekeovien kunnosta

Hakijan perustelut ikkunavalinnalle

Ikkuna- ja räystäsdetaljipiirustus

Parvekelasituspiirustus

Lausunto pelastustiestä

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Kosteudenhallintaselvitys

Valokuvia

Selvitys purettavasta rakennusmateriaalista ja hyväksikäytöstä

Lisäselvitykset ja poikkeukset

LUPA-ARKKITEHDIN PÄÄTÖS
Lupa-arkkitehti Eija Mikola on 25.2.2021 § 6 myöntänyt rakennusluvan Otaniemen RKY-alueella sijaitsevan, arkkitehtien Kaija ja Heikki Sirenin suunnitteleman ja vuonna 1962 valmistuneen asuinkerrostalon julkisivujen peruskorjaukselle, lukuunottamatta ikkunoihin kohdistuvaa materiaalimuutosta puusta alumiiniksi.
Päätös hylätä osa haetuista muutoksista perustuu MRL 118 §:ään, joka velvoittaa vaalimaan historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia.
Espoon kaupunginmuseo on lausunnossaan 8.10.2020 todennut, että alueen yhä voimassa oleva, vuodelta 1978 peräisin oleva asemakaava on vanhentunut rakennussuojelun näkökulmasta ja vaatisi suojelumerkintöjen osalta uusimista. Museoviranomainen katsoo lausunnossaan erityisesti alkuperäisten puuikkunoiden kapeine tammilistoineen olevan kohderakennuksen olennaisen arvokas ja vaalittava ominaispiirre. Myös alkuperäistä suunnittelutahoa edustava Jukka Siren Siren arkkitehdit Oy:stä ehdottaa lausunnossaan 3.6.2020 ikkunoiden uusimista puuikkunoina eikä suosittele niiden materiaalimuutosta puusta alumiiniksi.

OIKAISUVAATIMUS
Luvanhakija AsOy Otakallio 2 on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan hyväksyttäväksi puuikkunoiden uusiminen puu-alumiini-rakenteisina.
Oikaisuvaatimuksen perusteluiksi AsOy Otakallio 2 esittää mm. ikkunoiden suurta kokoa, paikallisia ilmasto-olosuhteita, puu-alumiini-ikkunoissa näkemiänsä ylivertaisia teknisiä ominaisuuksia suhteessa puuikkunoihin sekä elinkaarikustannuksia.
AsOy Otakallio 2 vetoaa myös alueen muille taloyhtiöille noin 20 vuotta sitten myönnettyihin lupiin, joissa puuikkunoita on sallittu uusia puu-alumiini-rakenteisina, ja edellyttää em. perustuvaa yhdenvertaista kohtelua.
Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan oheismateriaalissa.

PÄÄTÖSEHDOTUKSEN PERUSTELUT
Lupaharkinnassa ovat merkittävimpinä perusteina olleet MRL 118 §, joka velvoittaa vaalimaan historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia, sekä Espoon kaupunginmuseon lausunto, joka ei puolla esitettyä uusittavien ikkunoiden materiaalimuutosta.
Alueen yhä voimassaoleva ensimmäinen, kohderakennuksen uudisrakentamista ohjannut asemakaava vuodelta 1978 on rakennussuojelun näkökulmasta vanhentunut, ja onkin todennäköistä, että rakennus suojeltaisiin asemakaavamerkinnällä, mikäli alueelle laadittaisiin muutosasemakaava nykyhetken lähtötilanteessa.
Alumiinirakenteisia ikkunoita käytetään tyypillisesti nykyisissä uudisrakennuskohteissa, mutta 1960-luvulla valmistuneisiin rakennuksiin alumiini on materiaalina vieras. Korjausrakennuskohteissa on puuikkunoita sallittu muuttaa harkiten puu-alumiini-ikkunoiksi, pääsääntöisesti kuitenkin muualla kuin RKY-alueilla. RKY-alueella sijaitsevan, oman aikansa korkeatasoista asuntosuunnittelua edustavan rakennuksen arkkitehtuuriin oleellisena osana kuuluvien puuikkunoiden muuttamisen alumiinipintaisiksi ja detaljiikaltaan alkuperäisistä ikkunoista poikkeaviksi katsotaan muuttavan rakennuksen julkisivun ilmettä ja siten turmelevan rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen julkisivuja ja heikentävän kaupunkikuvaa.
Rakennusvalvontaviranomainen ehdotti taloyhtiölle asian ratkaisemiseksi myös kompromissivaihtoehtoa, jossa säärasitteelle alttiimmat meren puoleiset ikkunat uusittaisiin ulkopuolisilta osiltaan alumiinirakenteisina, mutta suojaisemman pihan puoleiset ikkunat uusittaisiin arkkitehtuuria vaalien puurakenteisina alkuperäisen mallin mukaan.
Luvanhakija ei ole myöskään näyttänyt toteen oikaisuvaatimuksessa esitettyjen puu-alumiini-ikkunoiden teknisten ominaisuuksien ylivertaisuutta suhteessa nykyaikaisiin puuikkunoihin.
Oikaisuvaatimuksessa väitetään perusteetta ja asiattomasti rakennuslupaviranomaisen salailleen tietoja alueelle aiemmin myönnetyistä rakennusluvista. Pääsuunnittelija selvittää suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot ja lupahakemukseen liitetään rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys. Alueen lupa-asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja ja niin suunnittelijan kuin hankkeeseen ryhtyvänkin tilattavissa käyttöönsä.
Yhdenvertaisuusperiaatteen soveltamista ajallisesti kahden vuosikymmenen etäisyydellä toisistaan oleviin hankkeisiin ei nähdä perusteltuna, sillä juuri aikatekijä vaikuttaa merkittävästi kulttuuri- ja rakennusperinnön vaalimisessa ja suojeluharkinnassa. Kyseisiä hankkeita ei voida siten suoraan verrata toisiinsa eikä niillä ole merkittävää vaikutusta harkittaessa nyt kyseessä olevan lupahakemuksen myöntämisen edellytyksiä.
Mainittakoon, että naapuritaloyhtiöille AsOy Otanotko ja AsOy Otalaakso myöhemmin myönnettyjen julkisivujen peruskorjausta koskevien rakennuslupien 2010-519 ja 2010-520 mukaan pihajulkisivujen puuikkunat uusittiin puuikkunoina ja aiemmin puu-alumiini-rakenteisiksi muutetut katujulkisivujen ikkunat kehotettiin palauttamaan jatkossa puurakenteisiksi.

 

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: Vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Julkisivujen peruskorjaussuunnitelmat hyväksytään hakemuksen mukaisina lukuunottamatta ikkunoihin kohdistuvaa materiaalimuutosta puusta alumiiniksi.
Rakennuslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
ikkunoiden detaljisuunnitelmat


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

rakennekatselmus

loppukatselmus


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on esitettävä työmaasuunnitelma ja kosteudenhallintasuunnitelma.
 


 

Aloituskokoukseen mennessä on esitettävä haitta-aineselvitys, suunnitelma jätteiden ja haitta-aineiden poistamisesta sekä pölyn-, melun ja tärinäntorjuntatoimenpiteistä Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten ja jätelainsäädännön mukaisesti.
 


 

Rakennushankkeelle on nimettävä kosteudenhallintakoordinaattori ennen aloituskokouksen järjestämistä.
 


 

Ennen rakennustöiden aloittamista on säilytettävä puusto suojattava ja luonnontilaisena säilytettävä tontin osa aidattava ja suojattava siten, ettei aluetta vahingoiteta eikä käytetä työmaa-alueena.
 


 

Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen suunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.
 


 

Ennen maalaus-/rappaustyöhön ryhtymistä on pääsuunnittelijan ennakkoon hyväksymät vaihtoehdot julkisivuväreistä (ja rappauspinnoista) esiteltävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää varten työmaalla pidettävässä tarkastuksessa. Tarkastus tulee järjestää siten, että muutosten tekeminen on edelleen mahdollista. Hyväksymistä varten on väri- ja rappausvaihtoehdoista tehtävä 2-3 riittävän kokoista mallipalaa.
 


 

Malli-ikkuna on hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisella kohteessa järjestettävässä katselmuksessa ennen vanhojen ikkunoiden purkua. Malli-ikkuna on asennettava paikkaan, josta sitä on mahdollista tarkastella lähietäisyydeltä.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 117 §, 118 §, 125 §, 135 §

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Eija Mikola, puh. 40 185 6763

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

 

 

Käsittely 

Tähtikunnas Erävuoman kannattamana ehdotti oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Puheenjohtaja totesi keskustelun päätteeksi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, josta oli äänestettävä.

 

Oikaisuvaatimuksen hyväksymisen puolesta äänestivät Valle, Erävuoma, Hentunen, Janei, Puhakainen-Mattila, Sjögren ja Tähtikunnas. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Pekkanen ja Mikkola. Puheenjohtaja totesi lautakunnan äänin 7-2 päättäneen oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä.

 

Päätös

Rakennuslautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen äänestyksen jälkeen.

 

Julkisivujen peruskorjaussuunnitelmat hyväksytään hakemuksen mukaisina.             

 

 

Päätöshistoria

 

§ 81

 

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja ehdotti asian jättämistä pöydälle, jotta voidaan järjestää katselmus paikanpäällä. Puheenjohtaja totesi keskustelun päätteeksi ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksyttyä.

Päätös 

Rakennuslautakunta jätti asian pöydälle.

 

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format