Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Protokoll 23.06.2021/Paragraf 68

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6751/10.03.01/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 23.06.2021 § 68

 

 

§ 68

Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee katupäällikön päätöstä 17.5.2021 puistosuunnitelman hyväksymisestä (Åtorpinmutka, Träskändanpuisto)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kare Aleksi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ja antaa vastauksen oikaisuvaatimuksen tekijälle liitteen mukaisesti.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Katupäällikkö on päätöksellään 17.5.2021 § 15/2021 hyväksynyt puistosuunnitelman Åtorpinmutka, Träskändanpuisto. Hyväksymispäätöksestä on tehty 31.5.2021 saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi.

 

Puistosuunnitelmalla Åtorpinmutka, Träskändanpuisto on suunniteltu toteutettavaksi ulkoilureitti, joka täydentää alueen ulkoilureittiverkostoa ja yhdistää Träskändan puistoreitin Åtorpinmutkan puistokaistaleen kautta olevaan Myllykylänrannan ulkoilureittiin. Reitti on osa Glimsinjoen / Kvarnbyån (Espoonjoki) suuntaista virkistysyhteyttä. Tavoitteena on luoda saavutettavuus Bemböle-Träskända välille jokilaaksoon osana koko Espoonjoen varrelle kehittyvää ja osin jo rakennettuakin ulkoilureitistöä.

Träskändan kartanonpuisto on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ja luonnonsuojelualue.

 

Luonnonsuojeluviranomaisena toimiva Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään 20.5.2021 hyväksynyt Träskändan kartanonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämisen uuden ulkoilureittisuunnitelman johdosta. ELY-keskus on todennut päätöksessään, että täydennyksen mukaiset toimet eivät vaaranna alueen luontoarvojen säilymistä kokonaisuudessaan.

 

Ulkoilureitti sovitetaan maastoon puusto ja maastonmuodot huomioiden siten, että rakentamistoimenpiteet ovat mahdollisimman vähäisiä. Ulkoilureitin Träskändanpuiston puoleinen osuus on linjattu mahdollisimman suurelta osin olemassa olevan viemärilinjan päälle, jotta luonnontilaiseen puistoon kajotaan mahdollisimman vähän. Samasta syystä reitti on myös tarkoitus toteuttaa muita keskimääräistä kapeampana (leveys 2,5m). Reittiä ei valaista luonnonsuojelualueen osalla. Reitille ei ohjata ajoneuvoliikennettä.

 

Träskändan kartanopuiston muurin aukotuksen sijaintiin liittyvät vaihtoehdot on tutkittu suunnittelutyön aikana. Reitin kuljettavuuteen ja esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota, joka on osaltaan vaikuttanut muurin aukotuksen ratkaisuun. Muinaismuistolain 13 §:n mukainen viranomaispalaveri on pidetty 25.11.2020. Kaupunginmuseo on hyväksynyt reitin linjauksen muurin kohdalta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu, että päätös kumotaan ja asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että ulkoilureitti siirretään kauemmaksi tontin rajasta. Vaatimus on huomioitu suunnittelun aikana ja sen toteuttamisen mahdollisuutta on selvitetty. Selvityksen perusteella reittiä ei ole mahdollista toteuttaa oikaisuvaatimuksessa esitetyllä tavalla.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty seikkoja, joiden perusteella päätös olisi lainvastainen, syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai päätöksen tekijä olisi ylittänyt toimivaltansa. Oikaisuvaatimus on näin ollen hylättävä.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format