Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 17.02.2022/Paragraf 176748/02.02.00/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 17.02.2022 § 17

 

 

§ 17

Godkännande av verksamhetsplanen för år 2022 för nämnden Svenska rum

 

Beredning och upplysningar:

Penttinen Jukka

Saloranta-Eriksson Outi
Stolt-Haglund Ida
Hagman Katja L

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum godkänner verksamhetsplanen för år 2022 enligt bilagan. Sektorn kan företa tekniska preciseringar.

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

Redogörelse 

Fullmäktige beslutade om budgeten för 2022 och ekonomiplanen 2023-2024 på sitt möte 8.12.2021. Budgeten och planen har beretts i enlighet med fullmäktiges 25.10.2021 godkända Esbo-berättelse och fullmäktigeperiodens mål, En ekonomiskt hållbar stad - produktivitets och anpassningsprogrammets alla nivåer, mål och åtgärder samt den av fullmäktige 25.10.2021 godkända budget- och ekonomiplanen inklusive skatteprocenter som beslutats om.

 

Budgeten är uppgjord på verksamhetsplannivå. I enlighet med de gällande anvisningarna ska nämnderna samt sektorernas och resultatenheternas direktörer se till att resultatmålen nås inom ramen för anslagen så att budgeten inte behöver ändras. I detta syfte ska verksamhetsplanerna vid behov justeras.

 

Eventuella behov av justeringar av sådana anslag, inkomstbudgetar eller mål som är bindande i förhållande till fullmäktige ska meddelas koncernförvaltningens finansierings- och ekonomienhet så snart avvikelser iakttas. Stadsdirektören framför förändringar i budgeten.

 

De anslag som under budgetåret behöver överföras mellan uppgiftsområden (tresiffrig nivå) ska föreläggas nämnderna.

 

Ett nytt informationssystem för ledning och ekonomistyrning (Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuus=JoTo) tas i bruk under år 2022. I samband med ibruktagandet av JoTo förenhetligas ekonomi- och personalprogrammens organisationsstrukturer. Inverkan av systemets ibruktagande för anvisningarna gällande budgeten godkänns av fullmäktige under år 2022.

 

 

Bindande anvisningar

 

Stadsstyrelsen får göra sådana överföringar mellan driftsekonomi- och investeringsdelen som krävs enligt bokföringslagen. Överföringarna gäller bland annat fördelning mellan årsreparations- och renoveringsanslag, avskrivningsbara anskaffningar såsom maskiner och inventarier och IKT-system.

 

Ifall en verksamhet får en betydande utomstående finansiering, som inte antecknats som inkomst i budgeten, kan verksamheten efter beslut av stadsstyrelsen öka utgifterna med detta belopp. Budgetens inkomster ska ökas med motsvarande belopp.

 

Sektordirektörerna får överföra smärre anslag mellan de bindande anslagen inom sektorn för att trygga uppnåendet av resultatmålen i Berättelsen om Esbo, om detta inte ger upphov till behov av tilläggsanslag. Sektordirektörerna kan under motsvarande förutsättningar överföra anslag inom sektorn på grund av omorganisering av verksamheten. Stadsdirektören har rätt att göra motsvarande överföringar från centralförvaltningens budgeterade anslag till sektorerna.

 

Alla ändringar i budgeten bereds i samarbete med koncernförvaltningens enhet för finansiering och ekonomi.

 

Den av fullmäktige godkända budgeten och ekonomiplanen binder stadens sektorer och resultatenheter. Bindande i förhållande till fullmäktige är resultatmålen för år 2022 som bygger på målen i Berättelsen om Esbo samt verksamhetsplanens utgifts- och inkomstmål samt nettobundna enheters verksamhetsbidrag.

 

Driftsbudgetens bindande nivå inom sektorn för Fostran och lärande är nämndnivå. Nämnderna ska se till att stadens inkomster debiteras enligt gällande avtal och anvisningar.

 

Den som beviljar understöd ska i förväg utreda den mottagande sammanslutningens ekonomiska ställning och följa upp användningen av understödet. Understöd ska inte beviljas sammanslutningar med så dålig ekonomi att förutsättningar saknas för en fortsatt verksamhet eller för genomförande av det som understödet är avsett för.

 

Stora understöd ska utbetalas i flera poster under räkenskapsperioden. Investeringsbudgetens bindande nivå är den tvåsiffriga tillgångsklassen. Anslagen reserverade för inredning av nya och renoverade byggnader är bindande på nämndnivå.

 

Uppföljning av budgeten 

 

Med uppföljning av resultatmålen, anslagen, inkomsterna och verksamheten ges beslutsfattarna samt de som ansvarar för verksamhetsledningen på olika nivåer tillräcklig och uppdaterad information om hur målen nåtts, anslagen räckt till och inkomsterna influtit. Uppföljningen ska ge tillräcklig grund för korrigerande åtgärder.

 

Budgetutfallet följs av tjänsteinnehavare, sektorerna, nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och fullmäktige. Revisionsnämnden följer och bedömer hur de resultatmål för verksamheten och ekonomin som avses i kommunallagen uppnås och om verksamheten är ändamålsenlig.

 

Kommunallagen förutsätter att avvikelser i budgetens bindande anslag, inkomstbudgetar och mål för verksamheten och ekonomin föreläggs fullmäktige för behandling under räkenskapsperioden. Om anslagen och målen i budgeten är oförenliga, ska organet och sektorn i fråga bereda ett förslag till ändring av anslaget eller målet. Kända ändringar ska beredas så att fullmäktige hinner behandla dem i förväg och före räkenskapsperiodens slut.

 

Till nämnderna rapporteras om läget i uppgiftsområdet i slutet av april, juli och oktober samt läget vid årets slut i samband med förhandsbokslutet som behandlas i februari följande år. I rapporterna behandlas också nödvändiga korrigerande åtgärder. Utöver dessa rapporter ska nämnderna regelbundet behandla utvecklingen och utfallet av anslag och inkomster, resultatmål och verksamheter som väsentligen påverkar dem.

Rapporterna föreläggs nämnderna som separata ärenden. 

 

Uppföljning av Esbostrategin 

 

I Berättelsen om Esbo har stadens vision, verksamhetsidé, strategiska mål och mål för fullmäktigeperioden definierats. På basis av Berättelsen om Esbo godkänner fullmäktige i samband med ekonomiplanen de i kommunallagen avsedda resultatmålen gällande verksamheten och ekonomin för budgetåret.

 

Programmet för en ekonomiskt hållbar stad

 

Uppföljningen av programmet En ekonomiskt hållbar stad rapporteras i samband med delårsrapport 2 och bokslutet. Programmets rapportering inkluderar en uppskattning av hur åtgärdernas produktivitets-(€)mål uppnås och hur åtgärderna framskrider och förverkligas.

 

Beslutshistoria

 

 

Bilaga

1

Verksamhetsplan för år 2022, nämnden Svenska rum

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom