Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 17.02.2022/Paragraf 1811797/12.01.00/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 17.02.2022 § 18

 

 

§ 18

Nerläggning av verksamheten i Bemböle förskola och Bemböle skola från och med 1.8.2022

 

Beredning och upplysningar:

Westerlund Mia

Nordberg Anna
Saloranta-Eriksson Outi
Stolt-Haglund Ida
Hoppania-Koivula Minna

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum beslutar att

1
verksamheten i Bemböle förskola slutar 31.7.2022,

2
verksamheten i Bemböle skola slutar 31.7.2022 och eleverna anvisas ny närskola i enlighet med gällande elevupptagningsområden från och med 1.8.2022,

3
Bemböle skolas direktions verksamhet slutar 31.7.2022.

 

Behandling 

Peltonen understödd av Akinyemi, Helmes, Nyman och Hertell gjorde följande motförslag:

"Nämnden beslutar att Bemböle skola inte nedläggs. Nämnden förutsätter också att svenska bildningstjänster bereder ett nytt beslut där föräldrarnas, elevernas och personalens förslag evalueras noggrant och används till att utveckla skolans verksamhet."

 

Peltonen understödd av Helmes, Nyman och Hertell gjorde följande tilläggsförslag:

"Nämnden ber svenska bildningstjänster utreda sätt att få mera tvåspråkiga barn till svenska utbildning."

 

Ordförande understödd av Norrgrann, Vehmanen och Becker gjorde följande tilläggsförslag:

"Nämnden Svenska rum värnar om att skolbytet blir flexibelt och att elevernas och familjernas önskemål beaktas i processen. Familjerna skall höras och särskild vikt skall läggas vid skolvägar och kompisrelationer. Målsättningen är en trygg skolväg för alla elever och möjlighet att fortsätta bra kompisrelationer. Nämnden önskar följande:

- Alla de elever som nu går i Bemböle skola och förskola skall få välja till vilken skola de flyttar. De kan välja antingen sin närskola (både enligt tidigare elevupptagningsområde och nytt), Karamalmens skola eller Lagstads skola.

- Kompisrelationer skall beaktas och eleverna skall få fortsätta i samma klass med elever de skapat starka vänskapsband med inom sin egen årskurs. Eleverna skall få önska vem de vill fortsätta i samma klass med och dessa önskemål skall beaktas då eleverna sätts in i befintliga grupper.

- De elever som sökt om plats i Bemböle förskola till läsåret 2022-2023 skall kontaktas och erbjudas möjlighet till ny ansökan till förskolan.

- Andra önskemål som familjerna till eleverna som nu går i Bemböle skola skall beaktas enligt möjlighet.

Nämnden ber också om en redovisning om hur nedläggningen av Bemböle skola och förskola påverkade val av skola, skolresor och hur eleverna placerades in i befintliga grupper då läsåret 2022-2023 börjat."

 

Norrgrann understödd av Becker och Ahlefelt gjorde följande tilläggsförslag:

"Ifall Bemböle skolan läggs ned, värnar nämnden Svenska rum om att personalens placeringsönskemål beaktas i processen enligt möjlighet."

 

Helander understödd av Peltola, Hertell och Nyman gjorde följande återremitteringsförslag:

"Jag föreslår återremittering av ärendet till ny beredning på grund av bristfälligt beslutsunderlag gällande helhetsbedömningen av det svenskspråkiga skolnätet i Esbo, elevunderlaget och elevupptagningsområdena."

Ordföranden motsatte sig återremittering. Efter att diskussionen om återremittering hade avslutats, konstaterade ordföranden att förslaget kräver omröstning.

Vid omröstning röstade 8 ledamöter för fortsättning av behandlingen och 5 ledamöter för återremittering (omröstningsrapport 1). Ordföranden konstaterade att behandlingen fortsätter.

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att ett från föredragandes förslag avvikande motförslag har framställts, vilket föranleder omröstning.

Vid omröstning röstade 5 ledamöter för föredragandes förslag och 8 ledamöter för Peltolas motförslag. Ordföranden konstaterade att nämnden med rösterna 8 mot 5 har godkänt Peltolas motförslag (omröstningsrapport 2).

Efter omröstningen konstaterade ordföranden att hennes tilläggsförslag och Norrgranns tilläggsförslag förföll eftersom föredragandens förslag förkastades av nämnden Svenska rum.

Sen frågade ordföranden om Peltolas tilläggsförslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt godkänt Peltolas tilläggsförslag.

Föredraganden anmälde avvikande åsikt till beslutet som fattades av nämnden Svenska rum.

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

1
beslutade att Bemböle skola inte nedläggs. Nämnden förutsätter också att svenska bildningstjänster bereder ett nytt beslut där föräldrarnas, elevernas och personalens förslag evalueras noggrant och används till att utveckla skolans verksamhet.

2
bad svenska bildningstjänster utreda sätt att få mera tvåspråkiga barn till svenska utbildning.

Föredraganden anmälde avvikande åsikt till beslutet som fattades av nämnden Svenska rum.

 

 

 

Redogörelse 

Fullmäktige har 19.10.2020 godkänt programmet En ekonomiskt hållbar stad för åren 2021-2025. I programmet har man ställt upp som mål större skolenheter och en rationalisering av servicenätet inom den grundläggande utbildningen. För att nå målet avstår man från små skolenheter och sammanslår närbelägna enheter till sammanhållna grundskolor i mån av möjlighet. Med dessa åtgärder

-          är det möjligt att erbjuda flexibla lokaler som möjliggör genomförande av pedagogiska lösningar enligt olika elevers behov

-          ökar möjligheterna att stöda elever inom olika intresseområden

-          ökar tillgången till elevvårdstjänster som är centrala för elevernas välmående

-          förbättras förutsättningarna att ordna stöd enligt elevernas behov

 

Nuläge i Bemböle förskola och Bemböle skola

Förskolan har 9 barn (4 från annat område) och 2 i personalen. Skolan har 39 elever (19 från annat område) i årskurserna 1-4 och 4 i personalen; två klasslärare, en timlärare och ett skolgångsbiträde.

Förskolan och skolan verkar i samma byggnad som inte är tillgänglig. Inlärningsmiljön är inte ändamålsenlig för verksamheten idag. En del av den läroplansenliga undervisningen ordnas i Lagstads skola. Eleverna i åk 3 skjutsas till Lagstads skola för slöjd och gymnastik, eleverna i åk 4 skjutsas till Lagstads skola för tillvalsämnen, slöjd och gymnastik och åk 1-2 för gymnastik. Eleverna äter i klassrummen.

Eleverna undervisas i sammansatta klasser. Pedagogiska lösningar enligt olika elevers behov är utmanande då parallellklasser saknas. Projektfinansiering mm. möjliggör delningar och flexibel schemaläggning som beaktar de årskursvisa skillnaderna i veckotimmarna. Bemböle skolas elevantal räcker till för två lärartjänster och några veckotimmar.

Personalsituationen i en liten enhet är sårbar. Småbarnspedagogikens reservperson som är gemensam för tre enheter är ofta bunden till Bemböle. Därtill har ledaren varit tvungen att regelbundet flytta personal från Lagstads daghem till Bemböle förskola på grund av personalbrist.

Personalens kompetensområden är svåra att beakta och kollegiala stödet är ringa på grund av kollegiets storlek i både förskolan och skolan vilket påverkar bland annat barnens och elevernas möjligheter till utveckling inom intresseområden.

Tillgång till elevvårdstjänster som är centrala för elevernas välmående är begränsad då kurator-, psykolog- och hälsovårdarresursen tilldelas i förhållande till barn- och elevantalet. Av den anledningen är elevvårdspersonalen på plats mer sällan än i större enheter och därmed sammanfaller behov och tillgång inte alltid.

Bemböle förskola leds av en ledare inom småbarnspedagogik som också är ledare för Lagstads daghem och förskola och Rödskogs förskola. Ledaren ansvarar för samtliga enhetsvisa planer. Ledaren är på enheten i snitt en gång i månaden och vid behov. Däremellan ordnas personalmöten via Teams och administrativa ärenden sköts per telefon och e-post.

Bemböle skola har gemensam rektor med Lagstads skola och Rödskogs skola. Rektorn ansvarar för samtliga skolvisa planer och är sekreterare och föredragande i de skolvisa direktionerna. Biträdande rektorn är på plats omkring 1 dag i månaden och vid behov, personalmöten ordnas veckovis på distans och administrativa ärenden sköts per telefon och e-post.

Tiden för ledarskap delas mellan tre enheter. En del av den begränsade ledarskapsresursen går åt till rutinuppgifter som är de samma oberoende av enhetens storlek och behöver göras enhetsvis. Uppgifterna kan heller inte delas med personalen då personalmängden är så liten.

 

Alternativen för Bemböle förskola och Bemböle skola

Svenska bildningstjänster har granskat tre olika alternativ för Bemböle förskola och Bemböle skola:

  1. Bemböle förskola och Bemböle skola läggs ner
  2. Bemböle förskola och Bemböle skola fortsätter
  3. Bemböle förskola och Bemböle skola utvidgas

En utvidgad konsekvensbedömning för barn och en förhandsbedömning av effekterna av ovannämnda beslut har gjorts. Den utvidgade konsekvensbedömningen för barn genomfördes 18.1.2022 för Bemböle skolas elever genom virtuella presentationer av Karamalmens skola och Lagstads skola och en elevenkät. Eleverna fick möjlighet att bekanta sig med skolornas elever, personal, lokaler och undervisning samt uttrycka sina synpunkter om att gå i skola i en större skola.

Ett möte för vårdnadshavare och kommuninvånare ordnades 20.12.2021 på Teams. På mötet presenterades de tre granskade alternativen och deltagarna hade en möjlighet att framföra sina synpunkter.

Elevråden, direktionerna och personalen på Bemböle förskola och skola, Karamalmens skola, Lagstads skola och Rödskogs skola samt ungdomsfullmäktige har begärts om utlåtanden.

Förhandsbedömningen, elevenkätens resultat och inlämnade utlåtanden finns som tilläggsmaterial.

 

Jämförelse av alternativen

Alternativ 1 är motiverat ur följande synvinklar: inlärningsmiljö, anordnande av undervisning, tillgång till tjänster som främjar elevernas välmående, ledarskap och ekonomi samt i enlighet med fullmäktiges målsättningar i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Alternativen 2-3 är motiverade ur synvinkeln att bevara skolans identitet och särprägel.

Alternativen 1-3 har granskats noggrannare i förhandsbedömningen av beslutens effekter som gjorts upp. Förhandsbedömningen finns som tilläggsmaterial.

 

Förslaget

Bemböle förskola och Bemböle skola läggs ner 31.7.2022 och eleverna anvisas närskola i enlighet med hemadressen från och med 1.8.2022. Detta är pedagogiskt motiverat och i enlighet med fullmäktiges program En ekonomiskt hållbar stad för att:

-          barnen och eleverna får tillgång till ändamålsenliga och tillgängliga inlärningsmiljöer som möjliggör mångsidiga undervisningsmetoder och arbetssätt

-          all undervisning är möjlig att genomföra i den egna skolan, skjutsandet till Lagstads skola uteblir

-          flexibla grupper och förverkligande av pedagogiska lösningar enligt olika elevers behov möjliggörs av att det finns parallellklasser

-          kompisunderlaget blir större

-          tillgången till elevvårdstjänster ökar

-          undervisningsresurser kan användas mer flexibelt och ändamålsenligt ur helhetsperspektiv

Att fortsätta verksamheten i Bemböle förskola och Bemböle skola är inte motiverat för att:

-          lokalerna är oändamålsenliga och inte tillgängliga

-          enligt prognoserna fortsätter elevmängden sjunka trots senaste justeringar i elevupptagningsområdena

-          personalsituationen i små enheter är sårbar. Vid fortsatt låga barnantal behöver anordnandet av småbarnspedagogiken utöver förskoleundervisningen i andra enheter utredas för att trygga dimensionerad personal på ett ändamålsenligt sätt.

-          att utöka förskolans och skolans barn- och elevantal skulle leda till längre skolvägar, ökat missnöje med närskolebeslut, ökade elevvisa kostnader

-          förskolans kostnader per barn är höga då gruppen är så liten.

 

Effekterna av förslaget

Barn och elever

Nerläggning av verksamheten i Bemböle förskola och Bemböle skola påverkar inte undervisningsarrangemangen läsåret 2021-2022.

Elever som går i Bemböle förskola eller Bemböle skola som närförskola eller närskola läsåret 2021-2022 anvisas närskola i enlighet med hemadress antingen i Karamalmens skola eller Lagstads skola under våren 2022.

Nämnden Svenska rum behandlar förslag till justering av elevupptagningsområdena inom den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo på sitt möte 17.2.2022.

Elever som går i Bemböle skola som sekundärskola läsåret 2021-2022 anvisas också en närskola i enlighet med hemadress.

Familjen har möjlighet att ansöka om rätt till skolgång i annan skola än närskolan för sitt barn. Med övergångsbestämmelser är det möjligt att trygga rätt till skolgång i annan skola än närskola enligt familjernas önskemål oberoende av tidigare fastställt antal elevplatser. I ovan nämnda beredningen gällande justering av elevupptagningsområdena för de svenskspråkiga skolorna i Esbo föreslås övergångsbestämmelser gällande sekundärantagningen.

Skolvägarna blir något längre för samtliga elever. En närmare utredning finns som tilläggsmaterial. Övergångsställena på Esbovägen vid Lövkullabron vid ramperna upp från och ner till Åboleden klassas som otrygga för elever i årskurserna 1-5. Detta innebär att elever i årskurserna 1-5 som anvisas Lagstads skola som närskola och vars skolväg går längs Esbovägen över Lövkullabron får rätt till resekort. Stadsteknikcentralen planerar en lättrafikled mellan Ikea och Kyrkträsket som inom några år kan erbjuda en trygg skolväg till fots även för yngre elever.

Personal

Nerläggningen av Bemböle förskola och Bemböle skola påverkar inte tjänste- eller anställningsförhållandena för den ordinarieanställda personalen. Endast enheten där tjänsten eller befattningen är placerad ändras. Den ordinarieanställda personalen får information om motsvarande ledigförklarade tjänster och befattningar och har möjlighet att framställa önskemål om eventuell placering. Även ledarna i berörda enheter får ge sin synpunkt gällande kompetensprofilen för personal som har önskemål gällande placering.

Ett arbetsplatsmöte i enlighet med lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare och ett hörande för tjänsteinnehavare har ordnats 10.1.2022.

Direktion

Direktionens verksamhet i Bemböle skola slutar 31.7.2022. Ledamöterna och ersättarna som nämnden Svenska rum 30.9.2021 valt till direktionerna vid Karamalmens skola och Lagstads skola kan fortsätta. Om det blir ändringar i ledamöter/ersättare fattar nämnden beslut om dem separat.

Lokaler

Karamalmens skola och Lagstads skola har kapacitet att öka elevantalet. En ökning av barn- och elevantal är ändamålsenlig då detta medför effektivare resursanvändning.

Lokalerna i Karamalmens skola och Lagstads skola är hälsosamma, trygga och tillgängliga. De ändamålsenliga och flexibla inlärningsmiljöerna möjliggör mångsidiga undervisningsmetoder och arbetssätt. All undervisning är möjlig att genomföra i den egna enheten.

Lokalcentralen har inte gjort upp några planer för användningen av fastigheten om förskolan och skolan läggs ner. Vidare planering blir aktuell om nämnden fattar beslut om nerläggning av enheterna. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull, vilket ställer krav på renovering och byggnadstekniska ändringar. Tomten som byggnaden är belägen är i nuvarande stadsplan en Y-tomt vilket innebär att tomten är avsedd för offentliga tjänster. En ändring av användningsändamål är möjlig genom planändring. Detta innebär att byggnaden kan användas för annat ändamål än offentliga tjänster. Lokalcentralen kan således hyra ut eller sälja fastigheten även till utomstående aktörer. Om Svenska bildningstjänster avstår från Bemböle skolas fastighet i och med en nerläggning av verksamheterna upphör också hyreskostnaden i Svenska bildningstjänsters budget.

Esbo stad har köpt fastigheterna som gör upp Bemböle skolas nuvarande tomt med två separata köp, det första 1923 och det andra 1962. Köpavtalen innehåller inga förpliktelser eller villkor gällande användningen av fastigheterna eller byggnaderna.

Befolkningsprognos och planläggning

Enligt uppgifter från stadsplaneringen är en måttlig befolkningsökning på Bemböle förskolas och Bemböles skolas elevupptagningsområde möjlig då generalplanen för norra och mellersta Esbo får laga kraft. Prognosen omfattar alla språk- och åldersgrupper och är inte specifik för den svenskspråkiga befolkningen. Byggandet som möjliggörs av detaljplanerna som följer generalplanen är dock koncentrerat till områden som inte ligger på Bemböles elevupptagningsområde (Kalajärvi, Grundbacka och Viskärr).

Elevprognos för Bemböle skola 2022-2028

Elevvårdstjänster

Tillgång till elevvårdstjänster som är centrala för elevernas välmående ökar då kurator-, psykolog- och hälsovårdarresursen tilldelas i förhållande till barn- och elevantalet. Av den anledningen är elevvårdspersonalen på plats oftare i större enheter.

Kostnader

Nerläggningen av förskolan och skolan medför kostnadsinbesparingar på 251 672 €/år för Svenska bildningstjänster.

Skolresekostnaderna ökar något i och med att en del av eleverna får något längre skolvägar. Kostnaderna varierar från år till år i och med att elever i åk 1-2 får rätt till resekort då skolvägen är längre än 3 km, medan motsvarande gräns för elever i högre årskurser är 5 km. För läsåret 2022-2023 uppskattas skolresekostnaderna öka med 3 731 €. Kostnaderna för abonnerade skjutsarna till Lagstad är 7 332 €/läsår.

?        nettoinbesparing totalt 251 672 €/år

  • fastighetskostnader 211 941 €
  • personalkostnader 33 690 €
  • tilläggsresurs för småskolor 2 500 €
  • skjutskostnader 3 541 € (abonnerade skjutsar till Lagstads skola för undervisning 7 332 € - kostnader för resekort 3 731 €)

 

Framförda åsikter och ställningstaganden

Elever

Elevråden vid Bemböle skola, Karamalmens skola, Lagstads skola och Rödskogs skola har erbjudits möjlighet att ge utlåtanden om förslaget att lägga ner Bemböle förskola och Bemböle skola och om de övriga alternativen som granskats. Inkomna utlåtanden finns som tilläggsmaterial.

Bemböle skolas elevråd understödde i sitt utlåtande alternativ 2 och 3, dvs. att Bemböle skolas verksamhet fortsätter som nu eller att elevantalet utökas med hjälp av utökat elevupptagningsområde. Elevrådet upplever att skolans lokaler är ändamålsenliga och fungerande. De lyfte fram flera positiva aspekter med en liten enhet, som trygghet och trivsel.

Karamalmens skolas elevråd tog ställning till de olika alternativens effekter på den egna skolan. De anser att de har gott om plats i skolan och i klasserna för nya elever och poängterade vikten av att välkomna och introducera nya elever till skolans gemenskap. Följderna, som alternativen 2 och 3 skulle medföra upplevde elevrådet som negativa.

Lagstads skolas elevråd (åk 1-6) ville i sitt utlåtande lyfta fram skolans förfaringssätt för och vana att ta emot nya elever och det positiva med att gå i skola i Lagstads skola.

Lagstads skolas elevkårsstyrelse (åk 7-9) motsätter sig nerläggningen av Bemböle skola. De lyfte fram mindre enheters trygghet och trivsel och nerläggningens effekter på skolvägarna. De upplever också att Lagstads skolas lokaler och nuvarande elevantal inte stöder ökat elevantal.

Rödskogs elevråd stöder alternativ 1 då det kan innebära flera elever till skolan. De övriga alternativen fick inte understöd.

Bemböle skolas elever fick bekanta sig med Karamalmens skola och Lagstads skola virtuellt genom videopresentationer som eleverna i skolorna gjort. Efter presentationerna fick eleverna svara på en enkät, vars resultat finns som tilläggsmaterial. Enligt enkäten trivs eleverna i sin nuvarande skola. Majoriteten upplever att det skulle vara tråkigt att gå i en annan skola, men det finns också elever som gärna skulle göra det. Samtidigt svarade omkring en tredjedel att det skulle vara negativt att gå i en större skola. De flesta förhåller sig positivt till att ta sig till skolan på ett annat sätt än nu. Största delen upplever också att ett ökat kompisunderlag skulle vara positivt.

Direktioner

Direktionerna vid Bemböle skola, Karamalmens skola, Lagstads skola och Rödskogs skola har erbjudits möjlighet att ge utlåtanden om förslaget att lägga ner Bemböle förskola och Bemböle skola och om de övriga alternativen som granskats. Utlåtandena finns som tilläggsmaterial.

Bemböle skolas direktion föreslår att Bemböle förskola och Bemböle skola inte ska läggas ner. De påtalar brister i beredningen och önskar en mer omfattande konsekvensbedömning av effekterna av en eventuell nerläggning. Direktionen lyfter fram att lokalerna är ändamålsenliga och bildar en stimulerande och trygg inlärningsmiljö som används effektivt och pedagogiskt. Enligt direktionen är de framförda kostnadsinbesparingarna av nerläggningen inte verkliga då fastigheten förblir i stadens ägo. Direktionen påtalar också nerläggningens effekter på elevernas skolvägar.

Karamalmens skolas direktion stöder i sitt utlåtande alternativ 1. Justeringen av elevupptagningsområdena från 1.8.2021 innebär att skolans elevantal minskar. Alternativen 2 och 3 skulle för Karamalmens skola innebära att elevantalet och därmed resurserna minskar ytterligare. Detta i sin tur leder till att gruppstorlekarna ökar och den pedagogiska verksamheten påverkas negativt. Alternativ 3 skulle även innebära längre skolvägar för elever.

Lagstads skolas direktion konstaterar i sitt utlåtande att alternativ 1 är det mest fördelaktiga för Lagstads skola. I detta alternativ får Bemböle skolas elever plats i befintliga grupper i Lagstads skola. De upplever också att beredningen varit bristfällig och efterlyser en mer omfattande konsekvensanalys. Om nerläggningen inte genomförs önskar direktionen att inbesparingarna inte tas från timresursen. Gällande alternativ 3 konstaterar direktionen att Bemböle skolas elevupptagningsområde inte ska utvidgas med områden från Lagstads elevupptagningsområde då detta skulle ha märkbara negativa effekter på skolans resursering och verksamhet.

Rödskogs direktion stöder alternativ 1 då de övriga alternativen har en negativ effekt på Rödskogs skolas elevantal, resursering och verksamhet.

Vårdnadshavare och kommuninvånare

Ett möte för vårdnadshavare och kommuninvånare ordnades 20.12.2021 på Teams. På mötet presenterades de tre granskade alternativen och deltagarna hade en möjlighet att framföra sina synpunkter.

Deltagarna på invånarmötet var enhälligt för att bevara Bemböle förskola och Bemböle skola och ansåg att skolans framtid ska tryggas genom att utöka elevupptagningsområdet och/eller genom att flytta tillbaka årskurserna 5-6. Upprepade diskussioner om att lägga ner skolan påverkar familjernas skolval och kan ha bidragit till sjunkande elevantal. Deltagarna lyfte också fram den trygga och trivsamma miljön i förskolan och skolan och att skolvägarna blir längre om skolan läggs ner och att detta medför kostnader. Den godkända generalplanen för mellersta och norra Esbo och dess inverkan på befolkningsprognoserna ansåg deltagarna att borde utredas ytterligare.

Frågor och svar från invånarkvällen har publicerats på Bemböle skolas webbplats.

Personal

Personalen vid Bemböle förskola och skola, Karamalmens skola, Lagstads skola och Rödskogs skola har erbjudits möjlighet att ge utlåtanden om förslaget att lägga ner Bemböle förskola och Bemböle skola och om de övriga alternativen som granskats. Inkomna utlåtanden finns som tilläggsmaterial.

Bemböle förskolas och skolans personal motsätter sig nerläggningen av Bemböle förskola och Bemböle skola. Förskolans personal lyfter fram särskilt enhetens storlek och dess inverkan på barnens välmående som viktiga aspekter för att fortsätta verksamheten.

Personalen i både förskolan och skolan anser att lokalerna är ändamålsenliga och att närmiljön är värdefull.

Bemböle skolas personal stöder alternativet att förskolan och skolan utvidgas genom att öka barn- och elevantalet. De föreslår också att möjligheten att ta i bruk närliggande rådgivningsbyggnad för att få en ändamålsenlig helhet ska utredas. Personalen lyfter fram vikten av att det finns olika stora skolor i Esbo så att familjerna har valmöjligheter. Personalen lyfter fram flera storleksrelaterade fördelar i nuvarande verksamhet, bland annat trygghet, flexibilitet och att personal, elever och vårdnadshavare trivs och är nöjda med verksamheten i Bemböle skola.

Karamalmens skolas personal stöder nerläggningen av Bemböle förskola och Bemböle skola. Personalen lyfter fram de negativa effekterna av justeringarna i elevupptagningsområdena från 1.8.2021 på skolans elevantal och resurser och hur alternativen 2 och 3 ytterligare skulle försvaga skolans verksamhetsförutsättningar och befintliga verksamhet.

Lagstads skolas personal har i sitt utlåtande konstaterat att vid en nedläggning får Bemböleeleverna plats i befintliga grupper i Lagstads skola. Ökningen av elevantalet i Lagstad i årskurserna 1-4 gör grupperna mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Personalen kommenterar att de inte stöder fortsatt verksamhet i Bemböle om det har negativa effekter på verksamheten i Lagstads skola. Personalen motsätter sig en utökning av Bemböles elevupptagningsområden med småområden från Lagstads skolas elevupptagningsområde då detta medför minskat elevantal och minskade resurser. Personalen vid Lagstads skola för årskurserna 1-6 har kompletterat hela kollegiets utlåtande med en beskrivning av verksamheten i lågklasserna och skolans verksamhetskultur och lyfter fram hur de påverkas av minskat elevantal i Lagstad.

Rödskogs skolas personal stöder en nedläggning av Bemböle förskola och Bemböle skola. Personalen önskar att fördelningen av småområdena vid en eventuell nedläggning ses över så att områden som ligger geografiskt nära Rödskog kunde överföras till Rödskogs skolas elevupptagningsområde. Personalen motsätter sig förslaget att utöka Bemböles elevupptagningsområde eftersom det har inverkningar på Rödskogs skola både ur socialt och ekonomiskt perspektiv.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige har lämnat in ett utlåtande 16.2.2022. Utlåtandet finns som tilläggsmaterial.

Ungdomsfullmäktige har i sitt utlåtande mångsidigt granskat förslaget och dess följder.

Ungdomsfullmäktige hävdar i sitt utlåtande att elever i årskurserna 1-3 har rätt till skolreseförmån om skolvägen är över 3 km lång och elever från årskurs 4 om skolvägens längd överstiger 4 km. I riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseunderstöd har nämnden Svenska rum fastställt att elever i årskurs 1-2 beviljas resekort då skolvägens längd är över 3 km och för elever i årskurs 3-9 om skolvägens längd överstiger 5 km.

Slutsatser och observationer

Bemböle skola har en egen identitet och särprägel. Vårdnadshavarna är nöjda med undervisningsarrangemangen och den servicenivå en liten skola kan erbjuda och möjligheterna en större enhet erbjuder upplevs inte nödvändiga. Eleverna har ändå rätt till en ändamålsenlig inlärningsmiljö som möjliggör utnyttjande av mångsidiga metoder i samtliga läroämnen i enlighet med läroplansgrunderna och genomförande av pedagogiska lösningar i enlighet med elevernas behov.

Att lägga ner verksamheten i Bemböle förskola och Bemböle skola är motiverat med tanke på inlärningsmiljön, anordnande av undervisning, tillgången till tjänster som främjar elevernas välmående, ledarskap och resurser samt i enlighet med fullmäktiges målsättningar i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Beslutet främjar också elevernas jämlikhet.

I utlåtandena har följande punkter lyfts fram och gällande dem kan följande konstateras:

Beslutsprocessens tidtabell

Beredningen av ärendet gällande verksamheten i Bemböle förskola och Bemböle skola har utgått från befintliga beslut som fattats i staden. Beredningsskedena som beslutsfattandet förutsätter har genomförts vederbörligt och effekterna av en eventuell nerläggning av förskolan och skolan har granskats omfattandet. Tillräcklig tid har reserverats för att utreda elevernas, vårdnadshavarnas och kommuninvånarnas åsikter. Förslaget som beretts har informerats i rätt tid och det har varit möjligt att få tilläggsinformation under beredningen.

Det är ändamålsenligt att fatta beslut om verksamheten i Bemböle förskola och Bemböle skola i detta skede, så att förskolorna och skolorna har tillräcklig tid för att planera och verkställa åtgärder gällande övergången och genomföra praktiska arrangemangen.

Rätt till närskola

Eleverna har subjektiv rätt till skolgång i en närskola som hemkommunen anvisar i enlighet med 6 § i lagen om grundläggande utbildning. Den subjektiva rätten gäller inte en specifik skola i kommunen.

Bestämmelserna om anvisande av närskola, förutsätter inte att kommunen anvisar skolan till vilken skolvägen är den kortaste, tryggaste och lättaste som närskola. Enligt tolkning av fast rättspraxis kan kommunen i planering och elevplacering ta i beaktande en ändamålsenlig placering av eleverna i kommunens olika skolor. Bedömningen av ändamålsenlig placering av elever kan göras utgående från tillgängliga personal-, lokal- och övriga resurser. Vid anvisande av närskola ska beaktas att elevernas skolvägar blir så trygga och korta som möjligt ur ett helhetsperspektiv (bl.a. Tavastehus FD 3.6.2013 13/0335/2; dnro 01516/12/1301, rättslitteratur Lahtinen 2012: Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu, s. 73).

Lagen om grundläggande utbildning ger således kommunen prövningsrätt vid tillämpning av bestämmelsen och kommunen kan utfärda kompletterande bestämmelser om anvisande av närskola för jämlik behandling av elever.

Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Esbo har varje skola ett eget elevupptagningsområde och närskolan anvisas utgående från elevens hemadress. Närskolan är den skolan vars elevupptagningsområde eleven bor på, men inte nödvändigtvis den som ligger geografiskt närmast.

Övriga observationer

Detta beslut sammanhänger med ärendena om justering av elevupptagningsområden, principer för elevantagning och principer för antagning till förskoleundervisning som också behandlas på nämnden Svenska rums möte 17.2.2022.

 

Beslutshistoria

 

 

Bilaga

1

Omröstningsrapport 1

2

Omröstningsrapport 2

 

Tilläggsmaterial

-

Förhandsbedömning

-

Redogörelse för skolvägarna

-

Elevenkäten

-

Utlåtande, elevråd Bemböle skola

-

Utlåtande, elevråd Karamalmen

-

Utlåtande, elevråd Lagstad åk 1-6

-

Utlåtande, elevkår Lagstad åk 7-9

-

Utlåtande, elevråd Rödskog

-

Utlåtande, direktion Bemböle

-

Utlåtande, direktion Karamalmen

-

Utlåtande, direktion Lagstad

-

Utlåtande, direktion Rödskog

-

Utlåtande, personal Bemböle förskola

-

Utlåtande, personal Bemböle skola

-

Utlåtande, personal Karamalmens skola

-

Utlåtande, personal Lagstad

-

Utlåtande, personal Lagstad åk 1-6 komplettering

-

Utlåtande, personal Rödskog

-

Utlåtande, ungdomsfullmäktige

 

För kännedom