Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 21.01.2021 klo 17:30 - 19:37 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
2   Val av protokolljusterare
3 Esbo stads utlåtande gällande statsrådets utbildningspolitiska redogörelse
4   Anordnande av eftermiddagsverksamhet 2021-2022
5   Anordnandet av smågruppsundervisning i årskurserna 7-9 på svenska i Esbo
6 Prissättning av Esbo Arbetarinstituts säljkurser för Esbo stads resultatenheter
7 Ändringar i delegeringsbeslut för tjänsteinnehavare inom resultatenheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab fr.o.m. 22.1.2021
8 Begäran om omprövning gällande anställning av rektor i fast tjänst (arbetsnummer 3-1845-20)
9   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

Ledamot Uppgift
Lönnqvist Bo ordförande
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Forsberg Henrik ersättare
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Johansson Sebastian ersättare
Kalhori Veronica ersättare
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Paatero Hanna medlem
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Pesonen Tiina förvaltningschef, jurist
Lanu Karolina informatör
Pullinen Paula sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 26.01.2021