Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 11.01.2021/Paragraf 18

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6523/14.05.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 18

 

 

§ 18

Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2020 hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainio Petri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
hyväksyy Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2020 kartan

2
hyväksyy toiminta-alueen sanallisen määrittelyn.

 

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 16 jälkeen.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Taustaa

 

Vesihuoltolaki (119/2001) määrittää vesihuollon toiminta-alueen laatimisen perusteet. Vesihuoltolakia muutettiin vuonna 2014 (681/2014), missä yhteydessä täsmennettiin myös toiminta-alueen sisältöä ja hyväksymistä koskevia pykäliä. Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

 

Luonnos Espoon HSY:n toiminta-alueen päivittämistä on ollut julkisesti nähtävillä 2.9. - 1.10. 2020 ja siitä on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Espoon kaupungin ympäristökeskukselta ja ympäristöterveydenhuollosta.

 

Luonnoksesta on saatu lausunnot Uudenmaan ELY-keskuskelta ja Espoon ympäristökeskukselta. Espoon ympäristökeskus on esittänyt pienehköjä lisäyksiä sekä supistuksia nähtävillä olleeseen toiminta-alueeseen. Espoon Ympäristökeskuksen esitykset otetaan huomioon 2021 toiminta-aluetta määriteltäessä. Uudenmaan ELY-keskus ehdottaa Espoon kaupungin vesihuollon suunnittelemista pidemmällä aikaperspektiivillä. Espoo ja muut HSY:n jäsenkunnat ovat laatineet neljän vuoden välein vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joiden on katsottu vastaavan tähän tarpeeseen.

 

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen laatimisesta on sovittu vuoden 2015 alussa allekirjoitetussa sopimuksessa "Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken" (KT-sopimus). Sopimuksen mukaan HSY:n vesihuollon toiminta-alueen tarkastelujakso on kolme vuotta ja päivitysväli yksi vuosi.

 

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen päivitys 2020-2022

 

Päivityksen lähtökohtana on ollut voimassa oleva vuoden 2019 vesihuollon toiminta-alue, siinä esitetyt laajentumisehdotukset vuodelle 2020 ja kaupungeilta saadut tiedot toiminta-alueen laajentumisesta vuosille 2020-2022. Edellä mainitut tiedot tarkistettiin ja päivitettiin vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.

 

HSY:n vesihuollon toiminta-alue muodostuu pääasiassa kiinteistöistä, jotka sijaitsevat alle 20 metrin päässä liittymiskelpoisesta vesijohdosta ja jätevesiviemäristä. Toiminta-aluekartoilla esitettyjen kiinteistöjen, jotka sijaitsevat yli 20 metrin päässä vesijohdosta tai jätevesiviemäristä, toiminta-alueeseen kuulumisen arvioinnissa sekä liittämiskohdan osoittamisessa noudatetaan sanallisessa määrittelyssä määriteltyjä periaatteita.

 

Vuoden 2020 toiminta-alueen muodostamisen yhteydessä on tarkistettu jo vuoden 2019 toiminta-alueeseen kuuluneita alueita. Vuoden 2019 toiminta-alueeseen on tehty tarkistuslaajennuksia ja toisaalta tarkistussupistamisia. Alueiden supistamisen syynä ovat olleet virheet vuoden 2019 toiminta-alu-eessa. Muutokset eivät edellytä vesihuollon palveluiden järjestämisen uudelleen arviointia. Supistettavilla alueilla mahdollisesti sijaitsevat HSY:n vesihuoltoverkostoihin liittyneet kiinteistöt jatkavat HSY:n toiminta-alueen ulkopuolisina asiakkaina.

 

Toiminta-alue 2020 on rajattu 1.1.2019 voimassa olleiden kiinteistörajojen mukaan ja se koskee kyseisenä ajankohtana kiinteistörekisterissä olleita kiinteistöjä. Toiminta-alueeseen kuuluminen tulkitaan pääsääntöisesti kiin-teistökohtaisesti. Mikäli kiinteistörajat ovat muuttuneet kyseisen ajankohdan jälkeen tai uusia kiinteistöjä on rekisteröity, kyseisten kiinteistöjen kuuluminen toiminta-alueeseen arvioidaan erikseen sanallisen määrittelyn mukaan.

 

Osa kiinteistöistä on rajattu kuulumaan toiminta-alueeseen vain osittain. Toiminta-aluepäätös koskee näiden kiinteistöjen osalta vain sitä osaa kiinteistöstä, joka on rajattu kuuluvaksi toiminta-alueeseen.

 

Toiminta-alueeseen kuuluminen tulkitaan pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti karttatarkasteluna. Mikäli karttatulkinnassa on epäselvyyttä, arvioidaan kyseisen kiinteistön kuuluminen toiminta-alueeseen erikseen sanallisen määrittelyn mukaan. Tulkintatilanteessa sanallinen määrittely toiminta-alueeseen kuuluvista kiinteistöistä on suhteessa karttaan määräävä.

 

Toiminta-alueeseen kuuluvista kiinteistöistä on laadittu sähköisessä muo-dossa oleva karttaesitys (liite), joka on päätöksenteon jälkeen tarkasteltavissa HSY:n karttapalvelussa. Sanallinen määrittely ja muut laaditut karttatulosteet sekä päätösesitysmalli ovat tämän esityksen liitteinä.

 

 

Päätöshistoria

 

Tekninen lautakunta 09.12.2020 § 110

 

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus


a) hyväksyy Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2020 kartan

b) hyväksyy toiminta-alueen sanallisen määrittelyn.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format