Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 11.01.2021/Paragraf 3

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

5447/00.00.01/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 3

 

 

§ 3

Varavaltuutetun ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1
vapauttaa varavaltuutettu Suvi Karhun (PerusS) toimestaan ja toteaa, että hänen luottamustoimensa on päättynyt,

2
valitsee kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseneksi Suvi Karhun (PerusS) tilalle Jarno Eerolan (PerusS) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mait Mihhelsin (PerusS).

 

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 17 jälkeen.

 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Varavaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Suvi Karhu (PerusS.) pyytää 27.10.2020 päivätyllä kirjeellään eroa em. luottamustehtävistään paikkakunnalta muuton vuoksi. Paikkakunnalta muuton seurauksena luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa.

 

Keskusvaalilautakunta määrää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun Suvi Karhun tilalle.

 

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

 

Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1

asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2

henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan

kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

 

3

henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta

kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään

40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten

kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen

henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään

puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista

poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on 13 jäsentä. Tasa-arvolain mukaan toista sukupuolta tulee olla edustettuna vähintään 6. Lautakunnan jäsenistä  miehiä 6 ja naisia 7.

 

Tasa-arvolain säännösten estämättä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseneksi voidaan valita nainen tai mies.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format