Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 16

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

435/11.01.00/2021

 

 

 

Ympäristölautakunta 18.02.2021 § 16

 

 

§ 16

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Wimao Oy:n ympäristölupahakemuksesta, kierrätysmateriaalien jalostuslaitos, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Salonpää Lea

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 22.1.2021 tekemän ympäristölupapäätöksen Nro 17/2021 (Dnro ESAVI/5518/2020), joka koskee kierrätysmateriaalien jalostuslaitoksen toimintaa HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella Espoossa.

 

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on 22.1.2021 myöntänyt ympäristöluvan Wimao Oy:lle kierrätysmateriaalien jalostuslaitoksen toimintaan HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Tarkempi sijaintipaikka on eteläinen hyötykäyttökenttä alueen kaakkoislaidassa. Päätös sisältää myös toiminnan aloittamisluvan. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 22.1.-1.3.2021 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa ylupa.avi.fi Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 1.3.2021 mennessä.   

 

Ympäristölautakunta antoi hakemuksesta lausunnon AVI:lle 11.6.2020 § 54.

 

Lupapäätöksen sisältö

 

Toiminnan kuvaus

 

Jalostuslaitos valmistaa jäteraaka-aineista uusia komposiittituotteita. Jalostuslaitos vastaanottaa HSY:n tai tarvittaessa myös muiden toimijoiden valmiiksi lajittelemia jakeita, jotka on eroteltu mekaanisesti prosessin vaatimalla tarkkuudella. Käytettävät raaka-aineet ovat muun muassa villaeristettä, paperia, kartonkia, puuta ja muovia. Eri raaka-aineiden alkuperät vaihtelevat, mutta käytettävä raaka-aine on pääosin lähtöisin rakennusten saneeraus- ja purkutyömailta sekä teollisuudesta. Lajitellut jätteet tulevat merkittävissä määrin HSY:ltä.

 

Alueelle rakennetaan halli ja materiaalien käsittely tapahtuu sisätiloissa. Käsiteltävä kierrätysraaka-ainemäärä on vuosittain korkeintaan 18 000 tonnia. Laitokselle rakennetaan aluksi yksi tuotantolinja, jonka kapasiteetti on noin 9 000 tonnia vuodessa. Alueelle varataan jo rakennusvaiheessa tilaa toiselle tulevaisuudessa rakennettavalle tuotantolinjastolle, joten ympäristölupa on haettu kahden tuotantolinjan tarpeisiin.

 

Lajitellut kierrätysraaka-aineet murskataan mekaanisesti ja välivarastoidaan siiloissa, sekoitetaan lopputuotteen vaatimassa suhteessa keskenään ja rakeistetaan valmiiksi komposiittituotteiden raaka-aineeksi, Wemix -komposiittimateriaaliksi. Pääraaka-aineiden lisäksi prosessiin lisätään muovin lisäaineita, jotka ovat yleisesti käytössä olevia muovin lisäaineita.

 

Välituote Wemix prosessoidaan erilaisiksi uusiotuotteiksi. Valmistettavilla komposiittituotteilla voidaan korvata neitseellisistä raaka-aineista, esimerkiksi muovista tai alumiinista, valmistettuja tuotteita.

 

Komposiitti raaka-ainetta on tarkoitus käyttää mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- piha- ja puutarharakentaminen

- rakennusteollisuus

- ajoneuvo- ja työkoneteollisuus

- pakkaus- ja logistiikkateollisuus

- valaisinteollisuus

 

Muutamia lupamääräyksiä

 

Laitoksella saa ottaa vastaan ja käsitellä hakemuksen mukaisia jätteitä enintään yhteensä 18 000 t/a. Kerralla jätettä saa varastoida yhteensä enintään noin 158 t.

 

Kierrätyslaitoksella saa ottaa vastaan ja käsitellä jätteitä jätteenkäsittelykeskuksen aukioloaikoina arkipäivisin klo 7.00-21.00 ja poikkeustapauksissa myös arkipyhäisin ja viikonloppuisin klo 7.00-16.00.

 

Laitoksen toiminnoista aiheutuva melu yhdessä jätteenkäsittelykeskuksen muiden toimintojen aiheuttaman melun kanssa, liikenne mukaan lukien, ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä klo 7.00-22.00 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB. Melua aiheuttavat huoltotyöt on ajoitettava jätteenkäsittelykeskuksen aukioloaikoihin.

 

Jalostuslaitoksen toiminnan vaikutus melutasoihin on selvitettävä mittauksin. Mittaukset on tehtävä kahdessa lähimmässä häiriintyvässä kohteessa vuoden kuluessa siitä, kun jätteenkäsittelytoiminta on alkanut. Melumittaukset on ajoitettava siten, että toiminta on käynnissä.

 

Melun mittaussuunnitelma ja tiedot mittauskiinteistöistä on toimitettava hyväksyttäväksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja tiedoksi Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kuukautta ennen mittausten aloittamista. Tehtyjen mittausten tulokset ja niiden pohjalta laadittu mittausraportti (sis. mittaustulosten vertaaminen raja-arvoihin) on toimitettava tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

Kierrätyslaitoksen ympäristövaikutuksia on muuten seurattava osana Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ilmanlaadun, melun ja vesien tarkkailua Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

 

Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain, viimeistään tarkkailuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä toimitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto.

 

Toiminnanharjoittajan on ennen toiminnan aloittamista 31.3.2021 mennessä asetettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eduksi 7 700 euron (sis. alv) jätteen käsittelytoimintaa koskeva vakuus. Vakuus on asetettava ympäristönsuojelulain 61 §:n edellyttämällä tavalla.

 

Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan tämän lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta (ympäristönsuojelulaki 199 §).

 

Jätteeksi luokittelun päättyminen

 

Aluehallintovirasto hyväksyy Wimao Oy:n hakemuksen jätemateriaaleista valmistettujen Wemix -komposiittimateriaalien jätteeksi luokittelun päättymisen (EoW). Hyödyntämisvaiheen läpikäynyt komposiittimateriaali, joka on valmistettu hakemuksessa esitetyistä jäteraaka-aineista esitetyn laadunvalvonnan ja tarkkailun mukaisesti ja joka täyttää komposiittimateriaalin ja siitä valmistettavien lopputuotteiden tarvittavat laatuvaatimukset, ei ole enää jätettä.

 

Vertailu lautakunnan lausuntoon

 

Ympäristölautakunta antoi hakemuksesta lausunnon AVI:lle 11.6.2020 § 54.

 

Lausunnossaan ympäristölautakunta suhtautui myönteisesti ympäristölupahakemukseen todeten mm., että kyse on ekologisesti kannatettavasta toiminnasta, joka edistää kiertotalouden toteutumista käytännössä. Toiminnan aloittaminen oli ympäristölautakunnan mukaan mahdollista muutoksenhausta huolimatta, koska toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnasta haluttiin vuosittainen yhteenvetoraportti Uudenmaan ELY-keskukseen ja Espoon ympäristökeskukseen valvontaa varten.

 

Lupapäätöksen määräyksissä on otettu Espoon ympäristölautakunnan lausunto huomioon.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format