Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 108

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


7938/10.03.01/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.06.2021 § 108

 

 

§ 108

Espoonlahden urheilupuisto, kehittämisperiaatteet ja kokonaistarkastelu, pöydälle 26.5.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hokkanen Mervi

Hanttu Marno

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

merkitsee tiedoksi 31.12.2019 päivätyn Espoonlahden urheilupuiston kehittämisperiaatteet ja kokonaistarkastelu -raportin.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

merkitsi tiedoksi 31.12.2019 päivätyn Espoonlahden urheilupuiston kehittämisperiaatteet ja kokonaistarkastelu -raportin.

 

Selostus 

Espoonlahden urheilupuiston kehittämisperiaatteet ja kokonaistarkastelu asettaa tavoitetilan urheilupuiston kokonaisuudelle ja sen eriluonteisille osa-alueille. Periaatteiden ja tarkastelun avulla pyritään mahdollistamaan asukkaille monipuolinen liikunnan ja vapaa-ajan alue tiivistyvän Espoonlahden sydämessä.

 

Espoonlahden urheilupuiston kehittämisperiaatteet ja kokonaistarkastelu on laadittu kaupunkisuunnittelukeskuksen omana työnä vuoden 2019 aikana. Työ on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen, liikuntapalveluiden, sivistystoimen, kaupunkitekniikan keskuksen, tilapalveluiden, tonttiyksikön ja esikunnan kanssa.

 

Espoonlahden urheilupuiston halutaan vastaavan sen käyttäjien tarpeisiin. Käyttäjälähtöisen suunnittelun mahdollistamiseksi laadittiin vuorovaikutuksessa alueen käyttäjien, asukkaiden, seurojen ja yritysten kanssa Käyttäjävisio kevään 2019 aikana. Käyttäjävisio toimii urheilupuiston kehittämisen taustatietona myös jatkossa ja sitä on hyödynnetty tässä työssä tavoitteissa ja osa-alueiden profiloinnissa.

Käyttäjävisio

Kehittämisperiaatteilla ja kokonaistarkastelulla ei ole oikeusvaikutuksia, vaan se toimii maankäytön suunnittelun ja alueen yleis- ja toteutussuunnittelun tavoitteiden määrittäjänä ja tausta-aineistona.

 

Työn tavoitteet ja rajaus

 

Espoonlahden urheilupuiston kehittämisperiaatteiden ja kokonaistarkastelun tavoitteena on katsoa alueen kehittämistä kokonaisuutena ja sitoa yhteen alueen useat kehittämiskohteet. Tavoitteina ovat monipuolinen, toiminnallinen liikunta- ja vapaa-ajanympäristö, helppo ja turvallinen liikkuminen alueella ja alueelle sekä eri tunnelmaiset paikat.

 

Työn tavoitteena on osaltaan varmistaa, Espoo liikkuu 2030 -vision toteuttaminen alueella. Valtuusto on asettanut tavoitteen, että Espoo on Suomen liikkuvin kaupunki. Tähän tavoitteeseen vastaavassa visiossa on Espoonlahden urheilupuisto profiloitu kilpauinnin ja juniorijalkapalloilun keskukseksi.

 

Toisen strategisen taustan ja tavoitteet alueelle asettaa Espoonlahden virkistysvisio 2050 (2018), joka pyrkii varmistamaan riittävän liikuntapalveluiden tason tiivistyvässä kaupunginosassa.

 

Työssä Espoonlahden urheilupuistona on käsitelty koko laaksoalue pohjoisesta, Espoonlahdentieltä, etelään Soukanrantaan asti, kuten Espoonlahden virkistysvisiossa (2018) on tunnistettu.

 

Työssä käsitellään urheilupuiston kehittämistä aina vuoteen 2050 asti. Tarkemmat näkemykset ja tarpeet kehittämiselle ovat lähivuosina, mutta niiden rinnalla on haluttu profiloida aluetta ja löytää kehittämispotentiaalia myös pitkällä tähtäimellä.

 

Espoonlahden kehittämisperiaatteet ja kokonaistarkastelu

 

Espoonlahden urheilupuiston kehittämisessä tavoitellaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin keskittymää alueen asukkaille ja käyttäjille niin tavoitteellisen urheilun kuin kuntoilun parissa. Alueen kehittämisessä luodaan mahdollisuudet sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin huomioimiselle. Näitä ovat mm. liikunta ja kehonhuolto, luonnon palauttava voima sekä terveellinen ravinto. Kehittämisperiaatteissa ja kokonaistarkastelussa on pyritty löytämään näille hyvinvoinnin eri osa-alueille paikka Espoonlahden urheilupuistossa.

 

Toimintojen ja osa-alueiden sijoittumisessa on huomioitu urheilupuiston nykytila. Nykyinen konsepti, jossa rakentaminen sijoittuu avoimen laakson rinteille, on kokonaistarkastelun pohjalla edelleen. Urheilupuiston avoimessa laaksossa sijaitsee kentät ja toimintapisteet, reunarinteille sijoitetaan liikuntatilat metsäkumpareiden väliin. Toinen tärkeä periaate on kolmen osa-alueen kokonaisuudet: pohjoisosan, Pallopuiston, urheilun keskittymä, Soukanpohjan kulttuurimaiseman ja vapaa-ajan olemisen alue sekä Soukanrannan merellinen ympäristö. Erilaisilla osa-alueilla vastataan alueen käyttäjien erilaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

 

Kehittämisperiaatteita on työssä käsitelty toiminnallisten, liikenteellisten, maisemallisten ja kaupunkirakenteellisten sekä kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta.

 

Pallopuisto-seura- ja kilpaurheilu

 

Urheilupuiston pohjoisosa profiloituu jatkossakin seura- ja kilpaurheilun alueena. Tälle alueelle keskittyy liikuntatila ja -kenttärakentaminen. Potentiaalia uusille monitoimi- liikuntarakennuksille on löydetty Espoonlahdentien varrelta. Seura- ja kilpaurheilun rinnalla alueella kehitetään pieniä pelikenttiä ja leikkipaikkoja. Pääreittien korostamiselle ja aukioilla pyritään parantamaan alueella orientoitumista ja mahdollistamaan pienimuotoiset tapahtumat.

 

Soukanpohja - vapaamuotoinen liikkuminen ja oleskelu

 

Vapaamuotoinen liikkuminen ja erityisesti oleskelu on osoitettu ensisijaisesti urheilupuiston keskiosiin ja Soukanpohjan kartanon ympäristöön. Soukanpohjan kartanon yhteydessä toimiva Espoonlahden ratsastuskoulu on saadun palautteen perusteella urheilupuiston käyttäjille yksi tärkeimmistä toiminnoista alueella. Soukanpohjan kartanon pitkä historia luo kiinnostavan perustan ratsastus- ja pieneläintilan kehittämiselle sekä perinteisestä kulttuurista ponnistavalle viljely- ja käsityötoiminnalle sekä tapahtumatilojen mahdollistamiseksi.

 

Soukanranta- merellinen ulkoilu ja liikunta

 

Soukanranta, Klobben, sai kerätyssä palautteessa paljon kehittämistoiveita. Klobbenia kehitetään jatkossa vesiliikunnan, ranta-aktiviteettien ja oleskelun näkökulmista. Venesatama ja saaristoveneyhteys säilytetään alueella. Soukanlahden ympäristössä huomioidaan myös luontotarkkailun kehittäminen. Sandvikinniemen purjelautailijoiden tukipiste säilytetään alueella. Kokonaistarkastelussa esitetään niemeä sekä Santalahdenpuistoa kehitettävän jatkossa vesiliikunnan tukikohtana.

 

Liikkuminen ja saavutettavuus

 

Jalankulku ja pyöräily ovat pääliikkumismuodot urheilupuiston alueella. Pyörille ja kaupunkipyörille järjestetään pysäköintipaikat lähellä toimintoja. Urheilupuiston pääreitistö kulkee keskeisten toimintojen kautta ja alueen opastusta kehitetään. Merkityt rengasreitit alueen sisällä palvelevat kuntoilijoita, hiihtäjiä, luontotarkkailijoita ja ratsastajia.

 

Ajoneuvosaatto ja pysäköintialueet järjestetään keskitetysti urheilupuiston ulkokehälle. Pitkällä tähtäimellä pysäköintiä kehitetään laitospysäköinniksi ja vuorottaiskäyttöä hyödynnetään vahvasti jatkossakin.

 

Jatkotoimenpiteet

 

Espoonlahden urheilupuisto palvelee käyttäjäpalautteen perusteella tälläkin hetkellä monipuolisesti asukkaitaan, mutta alueelle kohdistui myös paljon toiveita ja odotuksia. Alue on selvästi tärkeä osa espoonlahtelaisten vapaa-ajanviettoa ja aluetta käytetään myös kaupunginosarajojen yli. Saadun palautteen ja käydyn keskustelun pohjalta on muodostettavissa lyhyen tähtäimen kehittämishankkeita, mutta myös pidemmän aikavälin tavoitteita. Kaikki hankkeet eivät vielä ole konkretisoituneet ja työn aikana tunnistettiinkin paljon osa-alueita, joiden kehittämisessä nähdään potentiaalia. Osa hankkeista on mahdollista toteuttaa useamman kumppanin toimesta.

 

Alueen kehittäminen jatkuu hankekohtaisilla asemakaavamuutoksilla sekä yleis- ja toteutussuunnitelmilla.

 

Espoonlahden urheilupuistolla on hieno mahdollisuus kehittyä entisestään monipuolisemmaksi hyvinvoinnin alueeksi. Avainasemassa tässä on yhteinen tekeminen ja mahdollisuuksiin tarttuminen.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.2.2020 § 18

 

Päätösehdotus Asemakaavapäällikkö Ossi Keränen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

merkitsee tiedoksi 31.12.2019 päivätyn Espoonlahden urheilupuiston kehittämisperiaatteet ja kokonaistarkastelu -raportin.

 

Käsittely Keskustelun aikana Nevanlinna puheenjohtajan kannattamana ehdotti asian jättämistä pöydälle lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan seuraavaan 19.2.2020 pidettävään kokoukseen.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.05.2021 § 98

 

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

merkitsee tiedoksi 31.12.2019 päivätyn Espoonlahden urheilupuiston kehittämisperiaatteet ja kokonaistarkastelu -raportin.

 

Käsittely Keskustelun aikana Hentunen Nevanlinnan kannattamana ehdotti asian jättämistä pöydälle lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan seuraavaan 9.6.2021 pidettävään kokoukseen.

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format