Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Protokoll 08.06.2021/Paragraf 105

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  Asemapiirustus
  HAVAINNEKUVA

8473/10.03.00/2021

 

 

 

 

 

 

§ 105

Uudisrakennuslupa 2021-806 Nihtisillankuja 2

 

Päätöspäivämäärä

8.6.2021

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

16.6.2021 

Rakennuspaikka

49-54-18-7

Nihtisillankuja 2

KILO

02630 ESPOO

Pinta-ala 5798.0

 

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AK, VI, 4000, Asuinkerrostalojen korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

4000.0 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

0.0 k-m2

Hakija

Asunto Oy Espoon Välskäri c/o T2H Espoo Oy
Vantaankoskentie 14
01670 VANTAA
 

Toimenpide

Kuusikerroksinen asuinkerrostalo (808H) ja rakennustöiden aloittaminen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta


Pääsuunnittelija:    Mastosalo Matti arkkitehti
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

103937808H

3070.0

2826.0

10760.0

6Rakennussuunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P1
 

Lausunnot

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos

07.05.2021

Ehdollinen

Kaupunkimittausyksikkö

12.05.2021

Mahdollistava

Kaupunkikuvatoimikunta

08.02.2021

Mahdollistava

Espoo Ympäristökeskus

25.05.2021

Ei arvoa

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset (14 kpl)

Energiaselvitys ja -todistus

Energialaskennan lähtötiedot

Esteettömyysselvitys

Hankekohtaiset suunnitteluperusteet

Hankekuvaus

Katukorkeusilmoitus 2 kpl

Kerrosalalaskelma

Liikennemeluselvitys

TOPTEN RAVA:n mukainen aputilaselvitys

Kiinteistörekisteriote

TEK_Rakennetekniikka

LVI-suunnittelun ja toteutuksen perusteet

Rakenteiden suunittelun ja toteutuksen perusteet

Ennakkoneuvottelumuistio GEO

Pelastustiepiirustus

3D- mallinnettu havainnekuva koko korttelista

Palovihko

PALO01 perustietolomake

Riskiarvio paloturvallisuus

Palotekninen selvitys

Pihasuunnitelma

Pääsuunnittelijan yhteenvetolomake

Rakennuslupakartta

Selvitys hulevesistä

Selvitys kosteudenhallinnasta

Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä

Selvitys rakennuspaikan hallinnasta

Selvitys rakennuspaikan pohjaolosuhteista

Selvitys rakenteiden ääneneristävyydestä 2 kpl

Taloyhtiön hallituksen kokouspöytäkirja

Ulkovärityssuunnitelmat

Valtakirja

Vesijohto- ja viemärilausunto

Vss-ilmoitus

Väestönsuojapiirustukset

Lausunnon liite - Espoo Ympäristökeskus, 25.05.2021

Selvitys naapurien kuulemisesta - 49-54-18-3 kuuleminen

Selvitys rakennuspaikan hallinnasta

Lisäselvitykset ja poikkeukset


Haetaan lupaa rakentaa yksi 6-kerroksinen asuinkerrostalo (808H). Asuntoja on yhteensä 55 kpl. Samalla haetaan aloitusoikeutta perustusten tekemiselle ennen luvan lainvoimaisuutta, perusteluna runkoasennustöiden saaminen vesitiiviiksi ennen talven lämpötila-, kuivaus- ja kosteudenhallintahaasteita. Samalle tontille luvalla 2021-807-A haetaan samanaikaisesti lupaa yhdelle 6-kerroksisille asuinkerrostalolle, ulkoiluvälinevarastolle ja autokatoselle sekä siihen liitetylle meluaidalle.

ASEMAKAAVA
Asemakaavassa on tontille osoitettu kaksi rakennusalaa kuusikerroksisille asuinrakennuksille. Tontille on lisäksi varattu alueet hulevesien viivytyksille, suuriksi kasvavien puiden istutus alueet, pysäköintipaikat ja osoitettu leikki- ja oleskelualue. Jokaisesta porrashuoneesta tulee olla suora uloskäynti leikki- ja oleskelualueeksi osoitetulle tontin osalle.

Tontille saa sille merkittyjen rakennusoikeuksien 2050 kem2 ja 1950 kem2 lisäksi rakentaa teknisiä tiloja, asuntojen ulkopuoliset varastotilat kerroksiin, asumista palvelevat yhteistiloja kuten kerho-, sauna-, tms tiloja ja autojen ja polkupyörien säilytystiloja. Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan kussakin kerroksessa, mikäli tämä lisää porrashuoneen viihtyisyyttä, parantaa viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta. Lisäksi varastotiloja ja jätehuoneita voidaan sijoittaa autonsäilytyspaikkojen rakennusalueelle kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla pääosin puhtaaksi muurattua tiiltä tai rappausta. Maantasokerroksessa lämpörappauksen käyttö ei ole sallittua. Mahdolliset elementtisaumat eivät saa näkyä ja mahdollisen ullakon julkisivumateriaalin tulee noudattaa pääjulkisivumateriaaleja.

Asemakaavassa on lisäksi annettu määräyksiä mm. autokatosten julkisivuista, jätehuollosta, pihajärjestelyistä, maaperän puhtaudesta ja hulevesien käsittelystä.

RAKENNUSHANKE
Asuinrakennuksen pääasiallisena julkisivuverhouksena on luonnonvalkoinen, puhtaaksimuurattu, poltettu julkisivutiili. Sisäänvedettyjen parvekkeiden taustaseinät ovat maalattua betonia, väreinä murrettu vaalea keltainen ja murrettu keltainen. Asuinrakennuksen kattomuotona on harjakatto ja katteena musta huopakate.

Asuntojen yhteistilat ja asuintilojen irtaimistovarastot sijaitsevatvat ensimmäisessä kerroksessa ja ullakkokerroksessa sijaitsevat sauna- ja kerhotilat sekä IV-konehuone. Hanke on pienasuntovaltainen. Pesula- ja kuivaushuoneet toteutetaan Topten asuintilojen aputilojen mitoitusohjetta pienenpinä mutta ne sisältävät tarvittavan laitemäärän.
Saunattomia asuntoja on yhteensä tontin kahdessa taloyhtiössä 81 kpl, jolloin tarve on 4 talosaunaa. Tähän rakennukseen toteutetaan ullakon tasolle 2 isompaa saunaosastoa, joissa on saunat 8+7 hlölle ja pukuhuoneet 8+8 hlölle. Tällöin kahden isomman saunaosaston on katsottu korvaavan neljä pientä saunaosastoa.

VÄHÄISET POIKKEAMISET
Rakennusalueen raja ylittyy parvekkeen ja osittain päämassan osalta kaakkoispäädyssä noin 2,58m. Perusteluna on rakennuksen sijoittelu maastonmuotoon ja leikki- / oleskelupihajärjestelyihin nähden sopivammalle paikalle ja samalla alimman kerroksen asuntopihojen sijainti on myös parempi.

Poikkeamia voidaan pitää vähäisinä.

RAKENNUSOIKEUS
Tontilla tällä luvalla käytetään uudisrakentamiseen 2826 kem2, mistä varsinaista rakennusoikeutta on 2050 kem2, MRL 115 §:n sallimaa ylitystä 280 kem2 ja porrashuoneiden 15 m2 ylittävä osuus 270 m2. Aputilojen osuus kokonaiskerrosalasta on 226 kem2. Rakennuksen kokonaisala on 3070 m2. Varsinaista rakennusoikeutta ei jää käyttämättä.

AUTOPAIKAT, POLKUPYÖRÄPAIKAT JA VÄESTÖNSUOJA
Kaavan mukainen autopaikkavaatimus tontille on 1 ap / 85 kem2, kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto. Autopaikat tulee sijoittaa a- tai p-merkinnällä osoitetuille alueille. Autopaikkoja saa sijoittaa toiselle tontille kiinteistöjen välisin sopimuksin. Autopaikkavaatimus hankkeelle on 28 ap. Tontin 9 parkkihalliin sijoitetaan 9 ap. Tontin 7 pihalle osoitetaan 8 ap ja tontin 8 pihalle on osoitettu 1 ap. Autokatokseen tontille 7 on osoitettu 2 ap ja tontin 8 autokatokseen 8 ap. Liikuntaesteisille soveltuviksi on osoitettu 2 ap pihalle. Autopaikat toteutetaan yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti.

Asemakaavan polkupyöräpaikkavaatimus asumiselle on vähintään 1 pp / 30 kem2 kuitenkin vähintään 2 pp /asunto. Pyöräpaikat tulee sijoittaa lukittuun ja katettuun tilaan ja lisäksi lyhytaikaiselle pyöräpysäköinnille tulee osoittaa tilaa pihalle lähelle sisäänkäyntejä. Polkupyöräpaikkavaatimus hankkeelle on vähintään 110 ppp. Hankkeen pyöräpaikoista 100 kpl:tta toteutetaan tonttien 7 ja 8 erilliseen ulkoiluvälinevarastoon ja 10 kpl:tta asuinrakennuksen 1. kerroksen ulkoiluvälinevarastossa. Lisäksi piha-alueelle lähelle sisäänkäyntejä on osoitettu 14 kpl:tta avopaikkoja.

Asuinkerrostalon kellarikerrokseen on sijoitettu S1-luokan väestönsuoja, jossa on suojapaikkoja 106 henkilölle. Se toimii molempien tontin asuinkerrostalojen väestönsuojana ja toimii normaaliajan käytössä irtaimistovälinevarastona.

ESTEETTÖMYYS
Hanke on suunniteltu esteettömyysmääräysten mukaisesti myös rakennusten yhteistilojen osalta. Pihatason lisäksi myös irtaimistovarastoista on esteetön käynti porrashuoneisiin.

TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunta on käsittelyt hanketta ja 08.02.2021 se on puoltanut suunnitelmaa huomautuksin ja ehdoin. Lausunnossa huomautettiin mm. maantasoon sijoittuvien autopaikkojen määrästä, parvekeratkaisuista sekä julkisivujen aukotuksen sommittelusta.
Hanke on päivittänyt suunnitelmia lausunnon mukaisesti.

Teknisen ennakkoesittelyn asiakirjat on toimitettu ja suunnitelmia on täydennetty annetun palautteen mukaisesti.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos puoltaa hanketta ehdoin ja savunpoistoratkaisuja koskevin huomautuksin.

MUUT SELVITYKSET JA LAUSUNNOT
Yhteisjärjestelysopimuksella on sovittu korttelin 18 tonttien 7, 8 ja 9 tonttien yhteiskäytöstä ja käyttöoikeuksista sekä niihin liityvistä kustannuksista ja kunnossapidosta.

Espoon ympäristökeskus toteaa lausunnossaan hakemuksen rakentamisen sijoittuvan liito-oravan ydinalueen välittömään läheisyyteen. Hankealueen puusto on poistettu jo aiemmin. Ympäristökeskus lausui hakkuuhakemuksesta 15.10.2019, että hakkuiden seurauksena vähenevien kolopuiden vuoksi tulee liito-oravalle soveltuvia pönttöjä asentaa kompensaatiotoimenpiteenä säästyvälle metsän osalle. Lisäksi liito-oravan ydinalue ja säilytettävä metsän osa tulee merkitä hakkuiden yhteydessä selvästi maastoon.
Mikäli pönttöjä ei ole vielä laitettu, ne tulee asentaa säästyvälle metsän osalle. Liito-oravan ydinalueen reunapuuston säilymisedellytykset on huomioitava riittävällä suojaetäisyydellä, niiden juuristoa ei tule vahingoittaa. Ennen rakentamistöiden alkamista liito-oravan ydinalueen reunapuusto on suojattava rakentamisaikaisin aidoin ympäristökeskuksen ohjeen mukaisesti.

Rakennuspaikan (49-54-18-7) lounaiskulma on osa aluetta, jolla on tehty pilaantuneen maan kunnostustöitä Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen (UUDELY/14464/2020) mukaisesti, ja kunnostuksesta on lähetetty loppuraportti Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon ympäristökeskukselle. Loppuraportin mukaan kunnostustavoitteet saavutettiin, eikä alueella ole tarvetta jatkotoimenpiteille. Alueelle jäi kuitenkin haitta-ainepitoisia maa-aineksia, mikä on otettava huomioon, jos haitta-ainepitoisia maa-aineksia kaivetaan tai poistetaan. Uudenmaan ELY-keskus antaa kunnostuksen loppuraportista vielä lausuntonsa, jossa todetaan, ovatko kunnostustoimet riittäviä ja onko alueella esimerkiksi toimenpidetarvehuomio.

Hankkeesta on tehty meluselvitys, jossa mm esitetty ulkovaipan ja parvekkeiden meluntorjunta. Meluselvityksen mukaisia ohjeita tulee noudattaa.

Tontille on laadittu asemakaavan mukainen hulevesisuunnitelma. Hulevesien viivytys toteutetaan rakennuksen itäpuolella sijaitsevissa maanalaisissa viivytyssäiliöissä. Niiden tilavuus on yhteensä 30 m3. Viivytysputkista hulevedet pumpataan kaupungin hulevesiverkostoon Nihtisillankujalle.

NAAPUREIDEN KUULEMINEN
Hanke on kuullut rajanaapureita. Naapuri Vitikka 1 (49-54-18-3) huomauttaa hulevesijärjestelyjen muutoksista ja toteaa, ettei niillä saa olla vaikutusta heidän tontin pohjois-osissa oleviin hulevesiojiin. Niiden kapasiteetti ei naapurin mukaan kestä lisääntyneitä sadevesimääriä. Vitikka 1 toiminta ei saa häiriintyä rajalle rakentamisesta. Lisäksi naapuri huomauttaa Nihtisillankujan liikenteen tärkeydestä etenkin poliisin hälytystoiminnan kannalta.

Muilla naapureilla ei ole ollut hankkeesta huomautettavaa eikä MRL 133 § 3 momentin mukainen katselmus ole tarpeen.

OHEISMATERIAALI:
Pääpiirustukset
Hankekuvaus
Karttaote
Havainnekuva

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: Vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo
 

Lupa myönnetään.
Maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n nojalla myönnetään lupa rakentamista valmisteleviin töihin sekä perustusten tekemiseen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Samalla hyväksytään hakemuksessa esitetty 21 000 euron vakuus.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

pohjarakennesuunnitelmat
rakennesuunnitelmat
rakennelaskelmat
salaojasuunnitelma
pintavesisuunnitelma
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
piha- ja istutussuunnitelma
Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen erityissuunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen tarkastusinsinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

paikan merkitseminen

pohjakatselmus

rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan mahdollisen taloteknisen aloituskokouksen järjestämiseksi.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on esitettävä työmaasuunnitelma ja kosteudenhallintasuunnitelma.
 


 

Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 


 

Häiritsevää melua aiheuttavat työt (räjäytykset, paalutus) tulee tehdä liito-oravan lisääntymisajan 1.4. -31.7. ulkopuolella.
 


 

Alueelle jääneet haitta-ainepitoiset maa-ainekset on otettava huomioon maa-aineksia kaivettaessa tai poistettaessa ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti.
 


 

Ennen muuraus-/rappaustyöhön ryhtymistä on pääsuunnittelijan ennakkoon hyväksymät vaihtoehdot muuraus- ja rappausmalleista esiteltävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää varten työmaalla pidettävässä tarkastuksessa. Tarkastus tulee järjestää siten, että muutoksia voidaan vielä tehdä. Tarkastuksessa tulee olla käytettävissä myös ikkunoiden/ovien värisävyt. Hyväksymistä varten on vaihtoehdoista tehtävä 2-3 kpl riittävän kokoista mallia.
 


 

Rakennuksen ulkovaippa on toteutettava ympäristöstä johtuvien erityisten ääneneristysvaatimusten mukaisesti. Ääneneristävyyden vaatimustenmukaisuus on todennettava mittaamalla ennen rakennuksen käyttöönottoa.
 


 

Meluselvityksen mukaisia ohjeita tulee noudattaa
 


 

Uudisrakennuksen käyttöönottoon mennessä on asemakaavan edellyttämät autopaikat oltava toteutettuina.
 


 

Ohjetta puiden suojaamisesta rakentamisen ajaksi liito-oravien kulkuyhteyksillä ja elinalueilla tulee noudattaa.
 


 

Ympäristökeskuksen lausunnon mukaiset liito-oravan elinympäristöä turvaavat toimenpiteet tulee olla toteutettuina ennen rakentamistöiden aloittamista.
 


 

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on pidettävä erityinen palotarkastus.
 


 

Rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää, että luvan liitteenä toimitetusta yhteisjärjestelysopimuksesta tehdään virallinen päätös. Hankkeen on haettava mahdollisimman ajoissa rakennusvalvontaviranomaiselta yhteisjärjestelyä ja saatava asiasta päätös viimeistään ennen ensimmäisen rakennuksen käyttöönottoa.
 


 

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle.
 


 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki §:t 117, 125, 133, 135 ja 175

 

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Marja Kankaanpää, puh. 043 827 0875

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät esitystekstin korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format