Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 23.11.2020/Paragraf 387

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5697/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 387

 

 

§ 387

Kolmperänsuora asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nuotio Johanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus hyväksyy 15.8.2018 päivätyn ja 23.10.2020 muutetun Kolmperänsuora - Kolmpersrakan, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7340, 75. kaupunginosassa (Kolmperä), alue 641600.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Tavoitteena on mahdollistaa alueen luontoarvojen säilyminen ja Nupurintien tiesuunnitelmien edistäminen. Alueelle ei osoiteta rakennusoikeutta.

 

Päätöksenteon kohteena oleva kaava-alue erotetaan omaksi kaava-alueekseen Kolmperänranta 641300 -asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta. Kolmperänranta-kaava esitetään hyväksyttäväksi sitten, kun siihen liittyvät maankäyttösopimusneuvottelut on saatu päätökseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Kolmperänsuora - Kolmpersrakan, asemakaava ja asemakaavan muutos, piirustusnumero 7340, käsittää virkistys- ja liikennealuetta, 75. kaupunginosassa (Kolmperä), alue 641600.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä Espoon tiedotuslehdissä 16.12.2015 sekä Kirkkonummen kuulutuslehdissä 5.3.2016 ja 6.3.2016.

 

Kaava-alue jaettiin kahteen osaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen: Ämmäsmäen asemakaavan muutos on tullut voimaan, ja Kolmperän asuinalueen ja virkistysalueen asemakaava sekä asemakaavan muutos on edelleen vireillä.

 

Kolmperänranta 641300 -kaava-alue jaetaan kahteen osaan: Kolmperänranta 641300 ja Kolmperänsuora 641600. Nyt hyväksyttäväksi esitetään Kolmperänsuora 641600 -asemakaava ja asemakaavan muutos. Kolmperänranta 641300 esitetään hyväksyttäväksi myöhemmin maankäyttösopimusneuvotteluiden päätyttyä.

 

Alueen nykytila

 

Suunnittelualue sijoittuu Nupurintien varteen Kolmperä-järven asuinalueen itäpuolelle. Alue käsittää asemakaavassa lähivirkistysalueeksi osoitettua rakentamatonta metsäaluetta sekä osan Nupurintiestä, jonka alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Metsäisellä alueella sijaitsee yksi asuinrakennus talousrakennuksineen sekä pumppaamo. Asuinrakennus on huonokuntoinen, eikä siinä ole tällä hetkellä asukkaita. Kaava-alueelta on tunnistettu luonnonsuojelulailla suojeltuja liito-oravan elinympäristöjä. Suunnittelualue on Nupurintietä lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

Maakuntakaavatilanne

 

Voimassa olevissa Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä sekä maakuntavaltuuston hyväksymässä Uusimaa 2050 -kaavassa alue on valkoista aluetta, eli aluetta, jonka maankäyttöä voidaan kehittää kunnan omista lähtökohdista.

 

Asemakaava ja asemakaavan muutos on maakuntakaavan mukainen.

 

Yleiskaavatilanne

 

Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I

Kaava-alue käsittää pääosan kahdesta pohjoisimmasta suuralueesta. Kaava sai lainvoiman vuonna 1997. Kolmperänsuoran kaava-alue on yleiskaavassa virkistysaluetta, V.

 

Vireillä oleva:

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 7.9.-20.10.2020. Yleiskaavaluonnoksessa alue esitetään virkistysalueeksi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on voimassa olevan sekä vireillä olevan yleiskaavan mukainen.

 

Asemakaavatilanne

 

Alueella on voimassa Ämmässuo-asemakaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.11.2006 ja tullut voimaan 18.6.2008. Alue on asemakaavassa lähivirkistysaluetta, VL.

 

Osalla aluetta ei ole asemakaavaa.

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Kolmperänrannan asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta, joka oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 17.9.-16.10.2018, saatiin 21 muistutusta, 6 lausuntoa ja 4 kannanottoa. Suurin osa muistutuksista, lausunnoista ja kannanotoista koski Kolmperän asuinaluetta, eikä niinkään nyt hyväksyttäväksi esitettävää Kolmperänsuora-kaavaa.

 

Osalliset muistuttivat mm. seuraavista seikoista: rakennuksia ei tule suojella asemakaavalla, liito-oravan elinalueiksi esitetyt alueet ovat tarpeettomat, Nupurintien varren pyörätien rakentamista tulee kiirehtiä liikenneturvallisuuden ja alueen asukkaiden jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantamiseksi sekä seudullisen yhteyden saamiseksi, kiinteistöjen liittymät tulee voida toteuttaa suoraan Nupurintielle, Ämmässuon ja Kolmperän alueen välisen virkistysalueen nykyinen laajuus tulee säilyttää, Turunväylän varteen tulee rakentaa meluesteet, uutta kaavaehdotuksessa esitettyä rinnakkaiskatua ei tule rakentaa, Kolmperä-järven veneilyä tulee ohjata kaavamääräyksin, Nupurintien varren kiinteistöjen kunnallistekniikkaa ei ole suunniteltu järkevästi, Kolmperän asuinalueelle ei tule ohjata ulkopuolisia, mikä tulee varmistaa liikennemerkein, yleistä pysäköintiä ei alueella tarvita tai se pitää sijoittaa Nupurintien liittymän läheisyyteen kaupungin omistamalle alueelle, Kolmperän alueen asemakaavoitus ei täytä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

 

Lausunnoissa saatiin palautetta muun muassa johtovarauksista, muuntamoiden sijoittamisesta, alueen meluolosuhteista, rakennussuojelusta ja luonnonsuojelusta.

 

Saatujen lausuntojen ja muistutusten johdosta kaavakarttaan tehtiin muun muassa seuraavia muutoksia: Rakennussuojelumääräykset korvattiin pääosin kaavamerkinnöillä, jotka mahdollistavat vanhojen rakennusten säilyttämisen. Joitakin korttelialueen rajoja ja yhtä rakennusoikeuslukua tarkistettiin vähäisesti. Yleinen pysäköintipaikka jätettiin kaavakarttaan. Johtoalueet ja muuntamo osoitettiin kaavakarttaan. Luonnonsuojelua koskevat määräykset ja merkinnät pidettiin pääosin ennallaan. Villaranta-katu säilytettiin Nupurintien liittymien vähentämiseksi, mutta yksi liikenneturvallisuuden kannalta haastava osuus muutettiin jalankulku- ja pyörätieksi (pp).

 

Muutokset olivat luonteeltaan sellaisia, että kaavaehdotusta ei ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtävillä, vaan maanomistajia kuultiin uudelleen 2.10.2019 lähetetyllä kirjeellä liitteineen. Tarkistetusta kaavaehdotuksesta saatiin yhdeksän muistutusta.

 

Uudelleen kuulemisen yhteydessä saaduissa muistutuksissa otettiin kantaa kiinteistökohtaisesti mm. liittymien sijaintiin ja katualueisiin, kunnallistekniikan sijoittamiseen ja sen laajuuteen, kaavan sallimaan asuntojen määrään ja rakennusoikeuteen, maan lunastukseen sekä puustovyöhykkeeseen. Yleisesti otettiin kantaa myös liikenteeseen, liikennemeluun sekä virkistysalueiden laajuuteen.

 

Kaavakarttaan tehtiin edelleen tarkistuksia saadun palautteen perusteella. AO/s korttelialueen rakennusoikeuslukua tarkistettiin, liittymä Nupurintielle osoitettiin kaavakarttaan, tulvakorkomääräys lisättiin, hulevesimääräystä tarkistettiin ja autopaikkojen rakentamisvelvoitetta koskevaan kaavamääräykseen lisättiin pienasuntoja koskeva huojennus.

Lisäksi kaavakarttaan lisättiin sijainniltaan ohjeellinen ajoyhteys EV-alueen kaakkoisnurkkaan Ämmässuontien vierelle. Ajoyhteys johtaa olevalle radiomastolle, joka sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella.

 

Ehdotus asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi

 

Alueen asemakaavoituksella ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan sekä riittävä ohjaus luontoarvoiltaan herkällä alueella että Nupurintien tiesuunnitelmien edistäminen.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 9 ha, josta suojaviheraluetta n. 8 ha. Kaava-alueelle ei osoiteta rakennusoikeutta, mistä ei seuraa muutoksia nykytilanteeseen.

 

Maankäyttö

 

Voimassa olevassa asemakaavassa lähivirkistysalueeksi osoitettu alue muutetaan luonteidensa ja sijaintiensa vuoksi suojaviheralueiksi EV ja EV-1, joista lännemmän (EV-1) puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi säilyy puustoinen latvusyhteys. Siten varmistetaan liito-oravan ekologisten yhteyksien säilyminen.

 

EV-alueen kaakkoisnurkkaan lisätään sijainniltaan ohjeellinen ajoyhteys olevalle radiomastolle, joka sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella.

 

Nupurintien alue osoitetaan maantien alueeksi, LT.

 

Ämmässuontien varressa sijaitseva pumppaamo kulkuyhteyksineen osoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi, ET.

 

Liikenne ja pysäköinti

 

Suunnittelualueella ei ole yleistä pysäköintiä. Nupurintie on luokitukseltaan päätie, eikä sen varteen voi osoittaa kadunvarsipysäköintiä.

 

Nupurintien varteen osoitetaan uutta tiealuetta, jolle voidaan rakentaa seudullinen jalankulku- ja pyörätie. Jalankulku- ja pyörätie oli osa Nupurintien tiesuunnitelmaa, joka valmistui alkuvuodesta 2018.

 

Selvitykset ja suunnitelmat

 

Kolmperänrannan kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys, rakennushistorian inventointi ja liikenneselvityksiä, joista osa koskee myös Kolmperänsuora-kaavaa. Suunnittelualuetta koskevat muun muassa Nupurintien varteen suunnittelun pyörätien tiesuunnitelmat. Pyörätien rakentamisen alkamisajankohdaksi on ehdotettu vuotta 2020, jos asemakaavatilanne sen mahdollistaa.

 

Hyväksyminen

 

Espoon kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan kaupunginhallitus hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset, joihin liittyy maankäyttösopimus.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.8.2018 § 147

 

Päätösehdotus              Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja mielipiteet on annettu Kolmperänranta - Ämmäsmäki valmisteluaineistosta alue 641300,

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 15.8.2018 päivätyn Kolmperänranta - Kolmpers asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7132, 75. kaupunginosassa Kolmperä, alue 641300,

 

3

pyytää asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely                            Partanen puheenjohtajan kannattamana teki ehdotuksen asian jättämisestä pöydälle.

 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pöydällepanoehdotus ja tiedusteli, voidaanko pöydällepanoehdotus hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut ehdotusta, totesi puheenjohtaja sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös                               Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle lautakunnan seuraavaan 29.8.2018 kokoukseen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.8.2018 § 157

 

Päätösehdotus                 Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja mielipiteet on annettu Kolmperänranta - Ämmäsmäki valmisteluaineistosta alue 641300,

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 15.8.2018 päivätyn Kolmperänranta - Kolmpers asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7132, 75. kaupunginosassa Kolmperä, alue 641300,

 

3

pyytää asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely                            Partanen Nevanlinnan kannattamana teki seuraavan ehdotuksen asian palauttamisesta valmisteltavaksi:

 

Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että:

- Uuden rakentamisen määrää lasketaan merkittävästi siten, että siinä keskitytään pääasiassa mahdollistamaan nykyisten rakennusten laajentamiset ja kunnostamiset.

- Kaava suunnitellaan siten, että alueen tiivistämiseen voidaan palata siinä vaiheessa, kun Histan keskusta on rakentumassa ja Ämmässuon ekoteollisuuspuiston ja Kulmakorven teollisuusalueen rakentuminen on pidemmällä ja ympäristöhaittoja ollaan saatu vähennettyä.

- Kaavassa määritellään tarkemmin, että millä tavalla Kolmperän asuinalueen ja Ämmässuon alueen väliin jäävää virkistysaluetta hoidetaan ja ylläpidetään, jotta se ehkäisee jatkossa mahdollisimman hyvin Ämmässuon alueen haittojen kantautumista asuinalueen suuntaan.

- Ämmässuon nykyisten ja tulevien toimintojen sekä Turunväylän liikenteen vaikutukset asukasviihtyvyyteen pyritään minimoimaan kaavasuunnittelulla, melumuureilla (Turunväylän suuntaan) sekä asutuksen mitoituksia ja painopisteitä muuttamalla.

 

Perustelut: Ämmässuon kaatopaikka-alueen ja sitä ympäröivän teollisuusalueen toimintojen ympäristöhaitat ovat aiheuttaneet lähialueiden, myös Kolmperän, asukkaille vuosien ajan jatkuvaa haittaa ja huolta. Kaupungin ei tule tietoisesti kaavoittaa kaatopaikan läheisyyteen koteja sadoille uusille asukkaille. Vaikka sekajäte kuljetetaankin nykyisin Vantaalle poltettavaksi, ympäristöhaittaa aiheuttaa monet muut toiminnot alueella. Ämmässuon aluetta suunnitellaan ekoteollisuuspuistona ja sen toiminnat, kuten biovoimalat, ja teollisuustoiminta aiheuttaa valitettavasti jatkossakin haju-, melu- ja muita ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen vähentäminen alueella on hidas prosessi ja sen pitäisi olla pidemmällä ennen uusien asukkaiden keskittämistä toimintojen lähelle. Samalla työtä ympäristöhaittojen vähentämiseksi tulee tehdä yhä.

On kuitenkin tärkeää, että nykyiset asukkaat saavat kunnostaa kotejaan ja toteuttaa niihin haaveilemansa laajennukset. Alueen luonne saattaa vuosien aikana muuttua paljonkin, mikäli Espoo-Lohja-Turku -rata toteutuu ja mikäli Histaan rakennetaan paikallisjunan aseman myötä tuhansien asukkaiden uusi kaupunkikeskus. Tämän vuoksi kaavassa pitää huomioida mahdollisuus tiivistää asuinaluetta myöhemmin. Histan aseman myötä alueelle saataisiin toimivammat joukkoliikenneyhteydet. Ilman toimivia joukkoliikenneyhteyksiä tällä suunnitelmalla luodaan autoriippuvaista yhdyskuntarakennetta, mikä ei ole valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden eikä Espoon ilmasto-ohjelman mukaista.

 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu asian palautusehdotus, josta on äänestettävä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat palautusehdotusta äänestävät EI.

 

Äänestyksessä JAA äänestivät Eerola, Vainikainen, Särkijärvi, Lintunen, Oila, Louhelainen, Åkerlund, Kiijärvi, Kivekäs ja Donner. EI äänestivät Partanen, Nevanlinna ja Saramäki.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan kymmenellä (10) äänellä kolmea (3) vastaan päättäneen jatkaa asian käsittelyä.

 

Päätös                               Kaupunkisuunnittelulautakunta:

päätti hyväksyä asian esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.2.2020 § 15

 

Päätösehdotus                 Asemakaavapäällikkö Ossi Keränen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Kolmperänrannan asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvien asemakaavan muutosten ehdotuksesta alue 641300,

 

2

hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 15.8.2018 päivätyn ja 5.2.2020 muutetun Kolmperänranta - Kolmpers asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7132, 75. kaupunginosassa Kolmperä, alue 641300.

 

Käsittely                            Keskustelun aikana Nevanlinna puheenjohtajan kannattamana ehdotti asian jättämistä pöydälle lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös                               Kaupunkisuunnittelulautakunta:

päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan seuraavaan 19.2.2020 pidettävään kokoukseen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2.2020 § 23

 

Päätösehdotus                Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Kolmperänrannan asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvien asemakaavan muutosten ehdotuksesta alue 641300,

 

2

hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 15.8.2018 päivätyn ja 5.2.2020 muutetun Kolmperänranta - Kolmpers asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7132, 75. kaupunginosassa Kolmperä, alue 641300.

 

Käsittely                           Keskustelun aluksi esittelijä teki asian aineistoon seuraavan muutoksen:

Lisätään kaavakarttaan itäisimmän EV-alueen reunalle johtoaluevarausmerkintä (Carunan 110 kV:n ilmajohto Ämmässuolta Siikajärvelle): "va" Voimajohtoalue

 

Keskustelun aikana Nevanlinna Karimäen kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen: "Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavin ohjein:

- Kaava arvioidaan ilmastonmuutoksen hillinnän ja Espoon ilmastostrategian toteutumisen kannalta mm. CO2-päästöjen osalta.

- Uuden rakentamisen määrää lasketaan merkittävästi siten, että siinä keskitytään pääasiassa mahdollistamaan nykyisten rakennusten laajentamiset ja kunnostamiset.

- Kaava suunnitellaan siten, että alueen tiivistämiseen voidaan palata siinä vaiheessa, kun Histan keskusta on rakentumassa, ja Ämmässuon ekoteollisuuspuiston ja Kulmakorven teollisuusalueen rakentuminen on pidemmällä ja ympäristöhaittoja on saatu vähennettyä.

- Kaavassa määritellään tarkemmin, millä tavalla Kolmperän asuinalueen ja Ämmässuon alueen väliin jäävää virkistysaluetta hoidetaan ja ylläpidetään, jotta se ehkäisee jatkossa mahdollisimman hyvin Ämmässuon alueen haittojen kantautumista asuinalueen suuntaan.

- Kaavan toteuttamisen yhteydessä on esitettävä toteutettava ratkaisu turvallisista ja sujuvista jalankulun ja pyöräilyn yhteyksistä kaava-alueen ulkopuolelle sekä arvio Nupurintien ajonopeuden alentamisen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen.

 

Perustelut: Asemakaavoitettava kohde sijaitsee kaukana palveluista, joiden saatavuus on autoliikenteen varassa. Autoliikenteeseen tukeutuvana kaava ei ole Espoon ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukainen. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksien parantamisesta on suunnitelmia, mutta yhteydet ovat nykytilassa heikot, eikä kaava ole niiden ja palvelujen saavutettavuuden osalta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Puutteellisista jalankulun ja pyöräilyn yhteyksistä ovat lausuneet sekä ELY-keskus, että sivistystoimi. Alueen luonne saattaa muuttua paljonkin, mikäli Espoo-Lohja-Turku-rata toteutuu ja mikäli Histaan rakennetaan paikallisjunan aseman myötä tuhansien asukkaiden uusi kaupunkikeskus. Histan aseman myötä alueelle saataisiin toimivammat joukkoliikenneyhteydet. Kaavan ensisijainen lähtökohta pitää olla nykyisten kotien kunnostaminen ja mahdollinen laajentaminen. Kaavassa pitää huomioida mahdollisuus tiivistää asuinaluetta myöhemmin."

 

Keskustelun asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus ja asiasta on äänestettävä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat palautusehdotusta äänestävät EI.

 

Äänestyksessä JAA äänestivät Särkijärvi, Lintunen, Oila, Kiijärvi, Kemppi-Virtanen, Donner, Saramäki ja Karhu. EI äänestivät Karimäki, Louhelainen, Kivekäs, Nevanlinna ja Kopra.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan kahdeksalla (8) äänellä viittä (5) vastaan, päättäneen jatkaa asian käsittelyä.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi asian hyväksytyn esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös                               Kaupunkisuunnittelulautakunta:

hyväksyi asian esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format