Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.12.2020/Paragraf 409

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5608/02.08.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 409

 

 

§ 409

Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lehtinen Maija

Pyy Vesa

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 7.10.2020 päivitetyn Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen hankesuunnitelman.

 

 

Käsittely Ahlfors teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

Kalajärven koulun liikuntasali toteutetaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti 770 m2:n kokoisena. Hankeen kokonaiskustannukseen lisätään tästä syystä 3,9 milj. euroa.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Ahlforsin ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus 

Päätöksessä 19.10.2020 kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto palautti hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että hankkeelle etsitään vielä vaihtoehtoisia keinoja vähentää hankkeen kustannuksia.

 

Tilapalvelut-liikelaitos on yhteistyössä sivistystoimen kanssa tutkinut suunnittelun aikana hankkeessa saavutettavissa olevat säästöt. Säästökohteet on esitetty muutetussa hankesuunnitelmassa. Säästöjä ei ole löydettävissä ilman merkittävää suunnittelun lisätyömäärää. Uudelleen suunnittelu ja tästä seuraava aikataulusiirtymä lisäisivät kustannuksia vähintään saavutettavissa olevien säästöjen verran. Ensimmäisen vaiheen eli koulun valmistuminen kesällä 2023 on sivistystoimelle kriittinen.

 

Tällä hetkellä mittarit hym2/oppilas ja hym2/varhaiskasvatuspaikka ovat suunnitelmissa jonkin verran isompia kuin alustavassa tilaohjelmassa on esitetty, joka johtuu osin rakennuspaikan aiheuttamista reunaehdoista. Lisäsäästöjen saavuttamiseksi hyötyalan pienentäminen tilaohjelmasta olisi sivistystoimen mukaan tehtävissä, mutta edellyttäisi lisää suunnitteluaikaa ja voisi johtaa hankkeen viivästymiseen entisestään. Kohteen rakennusluvan hakuprosessi on käynnissä ja suunnittelu on edennyt työpiirustusvaiheeseen urakkalaskentasuunnitelmien aikaansaamiseksi hankeaikataulun mukaisesti. Tästä johtuen uudelleen suunnittelu ei aikataulu- eikä kustannussyistä ole tässä vaiheessa enää kannattavaa.

 

Hanke on ollut monella tavalla haasteellinen, mikä on lisännyt kustannuksia.  Hankkeen muuttuminen kokonaan uudisrakennukseksi erittäin haastavalla tontilla lisäsi kustannuksia merkittävästi. Tätä lisäystä on kuitenkin onnistuttu kuromaan umpeen toteuttamalla jo aiemmin esitetyt säästömahdollisuudet.

 

Lähtökohtana suunnittelussa on investointiohjelmaan varattu määräraha ja suunnittelun ohjauksella tämän kustannustason saavuttaminen. Hankkeen lopullinen hinta varmistuu kuitenkin vasta urakkatarjousten saamisen jälkeen.

 

Uudelleen valmistelun yhteydessä on pyydetty selvittämään maalämmön ja aurinkopaneelien takaisinmaksuaika sekä tämän jälkeinen kustannussäästö käyttökustannuksiin.

 

Hankkeen oheismateriaalina on maalämpö- ja aurinkosähköjärjestelmän kannattavuusselvitys. Maalämpöjärjestelmän investointikustannus on suuri ja sen takaisinmaksuaika on pitkä. Myös maalämmön järjestelmän ylläpitokustannukset jäävät kaupungille vastattavaksi. Kaukolämmön osalta vastuu jakautuu myös lämmön tuottajalle. Lisäksi kaupungin toimitilahankkeissa on siirrytty Fortumin tarjoamaan uusiutuvaan kaukolämpöön, joten tässä hankkeessa esitetään perustellusti luopumista maalämmön suunnittelusta ja rakentamisesta koska tontilla on kaukolämpö saatavilla. Aurinkopaneeleilla tuotetaan vain kohteeseen aurinkosähköä eikä sen poisjättäminen näin vaikuta kohteen lämmitykseen, joten sen poisjättäminen on perusteltua.

 

Uudelleen valmistelun yhteydessä on pyydetty selvitettäväksi liikunta- ja nuorisolautakunnalta näkemykset liikuntatilan pienennyksen vaikutuksista.

 

Sivistystoimi pitäytyy hyväksytyssä tarveselvityksessä liikuntasalin koon osalta.

 

Sivistystoimi on katsonut, että Liikunta- ja nuorisolautakunta on hyväksynyt alkuperäisen tarveselvityksen (12.12.2018 §61) ja antanut hyväksyvän lausunnon hankesuunnitelmasta pienemmällä (660 m2) salilla, joka on edelleen voimassa. Kolmeen osaan jaettavissa olevassa, pinta-alaltaan 660 m2:n salissa, voidaan harrastaa kaikkia yleisiä liikuntalajeja kuten esimerkiksi voimistelua, lentopalloa, koripalloa ja sulkapalloa pitkittäisellä ja poikittaisella kentällä, futsalia, salibandyä ja käsipalloa juniorikentällä. Ainoastaan futsalin ja salibandyn täysimittaisia kenttiä ei voida toteuttaa. 660 m2:n sali on pituus x leveys - mitoiltaan 20 m x 33 m ja virallinen futsalin ottelukenttä Suomen palloliiton "Kaikki pelaa"- sääntöjen mukaan on 20-vuotiaaksi saakka 20 m x 30 m. Alle 16-vuotiaat voivat pelata tätä pienemmällä kentällä. Palloliitolta on myös kysyttäessä saatu kanta, että myös pienempiä kuin 20 m x 30 m kenttiä kannattaa liikuntasaleihin merkitä.

 

Selostus 19.10.2020

 

Kalajärven koulu- ja päiväkotihankkeen hankesuunnitelman päivitys perustuu hankkeen muuttumiseen uudisrakennushankkeeksi. Aiemmassa hankesuunnitelmassa osa hankkeesta (noin 3 000 brm2) oli tarkoitus toteuttaa peruskorjauksena.

 

Hankkeen kustannukset ovat 18.3.2019 päivätyssä hankesuunnitelmassa olleet 32,506 milj. euroa. Hankkeen kustannukset tarkentuivat tammikuussa 2020 mm. suuremman liikuntasalin ja päiväkodin vuoksi tasolle 35,669 milj. euroa. Hanke sisältyy vuosille 2021-2030 laadittuun investointiohjelmaesitykseen.

 

Peruskorjattavalta osalta löytyneiden lisävaurioiden takia kohteen korjausaste olisi noussut reilusti enemmän kuin alkuperäinen suunnitelma, joka oli 55 % peruskorjausaste.

 

Uudisrakennuksen suunnitelmat laadittiin maalikuussa-toukokuussa 2020 ja kustannuslaskenta valmistui 28.8.2020. Kustannuslaskennan mukaan uudishankkeen investointikustannusten taso on täsmentynyt tasolle 39,6 milj. euroa. Tämä ylittää investointiohjelmaesityksessä varatun summan 3,9 milj. eurolla.  

 

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman esitysten mukaisesti Kalajärven koulu-, päiväkoti- ja nuorisotilahankkeelle on tehty kustannussäästötarkastelu. Hankkeen säästömahdollisuuksina on löydetty mm. seuraavia aiheita, joita esitetään hankkeesta karsittavaksi: ulkoliikuntakentän kaventaminen ja lyhentäminen, maalämpöjärjestelmän ja tilojen viilennyksen poistaminen ja rakennuksen primäärilämmön tuottaminen uudistuvalla kaukolämmöllä, tehostamalla omien resurssien käyttöä rakennuttamisessa ja valvonnassa, aurinkopaneelien poistaminen hankkeesta, pihan kalusteiden karsinta, keittiövarusteiden karsinta, sisäliikuntasalin pienentäminen 770 m2:stä 660 m2:n, liikuntasalin välinevaraston ja pukutilojen pienennys sekä teknisten tilojen pienennys. Säästötoimenpiteiden kustannusarvio on 2,57 milj. euroa. Lopulliset säästöt selviävät, kun tilojen uudelleen sijoittelu ja tekniikan uudelleensuunnittelu on tehty.

 

Investointiohjelmassa 2020 hankkeelle on varattu 35,669 milj. euroa. Investointien kustannuslaskelman (elokuu 2020) tavoitehinta oli 39,6 milj. euroa ja säästömahdollisuudet 2,57 milj. euroa.

 

Hankkeen varhaiskasvatuksen hoitopaikat säilyvät ennallaan, mutta koulun oppilaspaikkojen määrä on noussut 580:sta 602 oppilaspaikkaan.

Tilapalvelut liikelaitos on valmistellut tarpeelliset kustannussäästötoimenpiteet, joilla hanke mahtuu toteutettavaksi investointiohjelman määrärahojen mukaisesti. Samalla hankkeen aikana tehdään suunnittelussa ja toteutuksessa toimenpiteitä, joilla hankkeen kustannukset eivät ylitä investointiohjelman määrärahavarausta.  Päivitys kustannussäästöineen on hyväksytty sivistystoimessa.

 

Hankkeen suunnittelun on tarkoitus valmistua 31.12.2020 mennessä ja urakkahankinta toteutettaisiin tammi-maaliskuussa 2021. Hanke rakennetaan vaiheittain. Hanke aloitetaan nyt jo tyhjillään olevan yläkoulun purkutöillä, jonka jälkeen rakennetaan uusi yhtenäiskoulu. Tämän jälkeen alakoulu ja yläkoulu siirtyvät uusiin tiloihin. Tämän jälkeen nykyinen alakoulu puretaan ja rakennetaan sen paikalle uusi 12 ryhmäinen päiväkoti, jonka jälkeen päiväkoti siirtyy uusiin tiloihin. Uuden päiväkodin valmistumisen jälkeen puretaan vanha päiväkoti ja tehdään liikuntakenttä. Koko hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Mahdollinen muutossuunnittelu aiheuttaa suunnitteluaikatauluun noin 1-2 kuukauden viiveen, mutta ei vaikuta kokonaisaikatauluun.

 

Hankkeen uusi tavoitelaajuus on 8133 hym² ja 12118 brm² + ulkoliikuntakentän huoltorakennus + kylmät rakennukset ja piharakenteet.

 

Uuden kokonaisuuden toimitilavuokra on arviolta 3 094 694,28 euroa / vuosi.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 16.11.2020 § 83

 

 

§ 83

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 7.10.2020 päivitetyn Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen hankesuunnitelman.

 

 

Käsittely Vilske Ahlforsin kannattaman teki seuraavan ehdotuksen:

 

Esitän muutosta hankesuunnitelmaan liikuntasalin osalta. Esitän, että liikuntasali toteutetaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisena ja sen koko tulee näin olemaan 770 neliömetriä ja että tätä varten hankesuunnitelman kustannusarviota nostetaan toteutuksen tuoman lisäkustannuksen verran.

 

Partanen Brunnin kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

 

Hankesuunnitelmaa muutetaan siten, että koulun liikuntasali ja ulkokenttä toteutetaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisina (liikuntasali 770 m2), eikä luovuta aurinkopaneeleista ja maalämmöstä, jotka maksavat itsensä takaisin kohtuullisen ajan kuluessa ja alkavat sen jälkeen tuottaa kaupungille säästöä.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muutosehdotusta, minkä vuoksi on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään muutosehdotusten välillä, minkä jälkeen äänestys toimitetaan voittaneen muutosehdotuksen ja esittelijän pohjaehdotuksen välillä. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Puheenjohtaja totesi ensin kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 6 äänellä 3 vastaan hylänneen Partasen ehdotuksen. Sen jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 5 äänellä 4 vastaan hylänneen Vilskeen ehdotuksen.

 

Äänestyslistat ovat pöytäkirjan liitteinä.

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus 

 

 

 

Päätöshistoria

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta 12.12.2018 §61

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyy osaltaan Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan selostusosan mukaisen tarveselvityksen ja liitteenä olevan tarveselvityslomakkeen.

 

Oheismateriaalina olevia alustavia koulun, nuorisotilan ja päiväkodin tilaohjelmia käytetään rakennushankkeen suunnittelun pohjana.

 

Tilapalvelut-liikelaitosta pyydetään sopimaan sivistystoimen kanssa menettelystä, jolla suunnitelmien tarkistaminen toteutuu riittävästi ja toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden edellyttämät ratkaisut hyväksytetään käyttäjällä ja toteutetaan hankkeessa.

 

 

Käsittely 

Sivistystoimen johtajan estyneenä ollessa asian esitteli talous- ja hallintojohtaja Timo Ketonen.

 

Halava ja Thure-Toivanen tekivät Kallungin ja Eteläsalo-Holmbergin kannattamana seuraavan lisäysesityksen:

"Lautakunta näkee, että Pohjois-Espoon liikuntapalveluiden saamiseksi alueelle olisi tärkeää saada tämä hanke käyntiin suunnitellussa toteutusaikataulussa 2020-2023. Espoon alueiden tasapuolisen liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi hanke on merkityksellinen."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Halavan ja Thure-Toivasen lisäysesitys hyväksyä. Koska lisäysesitystä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

Päätös 

Liikunta- ja nuorisolautakunta

 

1

hyväksyi osaltaan Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan selostusosan mukaisen tarveselvityksen ja liitteenä olevan tarveselvityslomakkeen.

 

Oheismateriaalina olevia alustavia koulun, nuorisotilan ja päiväkodin tilaohjelmia käytetään rakennushankkeen suunnittelun pohjana.

 

Tilapalvelut-liikelaitosta pyydetään sopimaan sivistystoimen kanssa menettelystä, jolla suunnitelmien tarkistaminen toteutuu riittävästi ja toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden edellyttämät ratkaisut hyväksytetään käyttäjällä ja toteutetaan hankkeessa.

 

2

totesi, että Pohjois-Espoon liikuntapalveluiden saamiseksi alueelle olisi tärkeää saada tämä hanke käyntiin suunnitellussa toteutusaikataulussa 2020-2023. Espoon alueiden tasapuolisen liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi hanke on merkityksellinen.

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 12.12.2018 §254

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy osaltaan Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan selostusosan mukaisen tarveselvityksen ja liitteenä olevan tarveselvityslomakkeen.

 

Oheismateriaalina olevia alustavia koulun, nuorisotilan ja päiväkodin tilaohjelmia käytetään rakennushankkeen suunnittelun pohjana.

 

Tilapalvelut-liikelaitosta pyydetään sopimaan sivistystoimen kanssa menettelystä, jolla suunnitelmien tarkistaminen toteutuu riittävästi ja toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden edellyttämät ratkaisut hyväksytetään käyttäjällä ja toteutetaan hankkeessa.

 

Käsittely 

Asian esitteli sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho.

 

Kyrölä Hopsun kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

"Lautakunta pitää hanketta hyvänä. Lisäksi lautakunta toteaa, että hanketta ei tulkita yhdeksi investointiohjelman mahdollistamista viidestä erikseen nimeämättömistä kohteista, joilla on tarkoitus helpottaa päivähoitotilannetta suurimman paikkapulan alueilla."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kyrölän lisäysehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

 

 

Päätös 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi osaltaan Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan selostusosan mukaisen tarveselvityksen ja liitteenä olevan tarveselvityslomakkeen.

 

Oheismateriaalina olevia alustavia koulun, nuorisotilan ja päiväkodin tilaohjelmia käytetään rakennushankkeen suunnittelun pohjana.

 

Tilapalvelut-liikelaitosta pyydetään sopimaan sivistystoimen kanssa menettelystä, jolla suunnitelmien tarkistaminen toteutuu riittävästi ja toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden edellyttämät ratkaisut hyväksytetään käyttäjällä ja toteutetaan hankkeessa.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pitää hanketta hyvänä. Lisäksi lautakunta toteaa, että hanketta ei tulkita yhdeksi investointiohjelman mahdollistamista viidestä erikseen nimeämättömistä kohteista, joilla on tarkoitus helpottaa päivähoitotilannetta suurimman paikkapulan alueilla.

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta 7.2.2019 §5

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta antaa seuraavan lausunnon 25.1.2019 päivätystä Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta:

 

1

Hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevin ratkaisu. Tällöin korvaavat päiväkotitilat toteutetaan koulurakennuksen yhteyteen ja liikuntakenttä koulun tontille.

 

2

Hankesuunnitelmaan tilaohjelmaan sisältyvä Espoon koulujen pihasuunnitteluohjeen 10.4.2017 mukainen liikuntakenttä min. 61 m x 101 m (tekonurmipinta, tekojääputkisto) tulee toteuttaa kouluhankkeen yhteydessä. Kentän sijoittaminen koulun tontille tuo seuraavat edut:

. Kentän käyttäjät voivat käyttää koulun pukuhuoneita ja pysäköintialueita.

. Koululaiset voivat käyttää kenttää välitunneilla.

 

 

Käsittely 

Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-ahon estyneenä ollessa asian esitteli liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra.

 

Päätös 

Liikunta- ja nuorisolautakunta:

 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 13.2.2019 §24

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa lausuntonaan Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta, ettei sillä ole huomautettavaa hankesuunnitelmaan, ja että:

 

  1. Hankesuunnitelma toteuttaa sivistystoimen palveluverkon kehittämistarpeita Pohjois-Espoossa ja ottaa huomioon sivistystoimen tilankäytön periaatteet sijoittamalla koulun, päiväkodin ja nuorisotilan samaan rakennukseen

 

  1. hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevin ratkaisu, jolloin korvaavat päiväkotitilat toteutetaan koulurakennuksen yhteyteen ja liikuntakenttä koulun tontille

 

  1. hankesuunnitelma sisältää Espoon koulujen ja päiväkotien keskeiset tilasuunnittelutavoitteet ja vastaa pääpiirteittäin käyttäjän näkemystä hyvästä toimintaympäristöstä

 

  1. hankkeen jatkosuunnittelussa yhteistyötä on vahvistettava sivistystoimen tilasuunnittelun ja varhaiskasvatuksen asiantuntemuksen edustajilla. Vastaavankokoisissa hankkeissa tarveselvityksen ja hankesuunnitelman valmistelu on aloitettava riittävän ajoissa.

 

Käsittely 

Asian esitteli sivistystoimen johtaja Harri Rinta-ahon estyneenä ollessa talous- ja hallintojohtaja Timo Ketonen.

 

Kyrölä Hopsun ja Kosken kannattamana teki lisäysehdotuksen:

"Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pitää hankesuunnitelmaa hyvänä. Lisäksi lautakunta toteaa, että hanketta ei tulkita yhdeksi investointiohjelman mahdollistamista viidestä erikseen nimeämättömistä kohteista, joilla on tarkoitus helpottaa päivähoitotilannetta suurimman paikkapulan alueilla."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kyrölän lisäysehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi lausuntonaan Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta, ettei sillä ole huomautettavaa hankesuunnitelmaan, ja että:

 

  1. Hankesuunnitelma toteuttaa sivistystoimen palveluverkon kehittämistarpeita Pohjois-Espoossa ja ottaa huomioon sivistystoimen tilankäytön periaatteet sijoittamalla koulun, päiväkodin ja nuorisotilan samaan rakennukseen

 

  1. hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevin ratkaisu, jolloin korvaavat päiväkotitilat toteutetaan koulurakennuksen yhteyteen ja liikuntakenttä koulun tontille

 

  1. hankesuunnitelma sisältää Espoon koulujen ja päiväkotien keskeiset tilasuunnittelutavoitteet ja vastaa pääpiirteittäin käyttäjän näkemystä hyvästä toimintaympäristöstä

 

  1. hankkeen jatkosuunnittelussa yhteistyötä on vahvistettava sivistystoimen tilasuunnittelun ja varhaiskasvatuksen asiantuntemuksen edustajilla. Vastaavankokoisissa hankkeissa tarveselvityksen ja hankesuunnitelman valmistelu on aloitettava riittävän ajoissa.

 

Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että se pitää hankesuunnitelmaa hyvänä. Lautakunta toteaa, että hanketta ei tulkita yhdeksi investointiohjelman mahdollistamista viidestä erikseen nimeämättömistä kohteista, joilla on tarkoitus helpottaa päivähoitotilannetta suurimman paikkapulan alueilla.

 

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 11.3.2019 §21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 25.1.2019 ja 21.2.2019 päivitetyn Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman.

 

Käsittely Teknisen toimen johtajan estyneenä ollessa asian esitteli hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivinen.

 

Puheenjohtaja Ahlforsin kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

"Tila- ja asuntojaosto kehottaa tarkentamaan kaupunginhallituksen käsittelyä varten olemassa olevia selvityksiä liikuntasalin osalta sekä arvioimaan mahdollisten muutostarpeiden aikataulu- ja kustannusvaikutukset."

 

Puheenjohtaja Ponkkalan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

"Tila- ja asuntojaosto toteaa, että valtuusto on päättänyt lisätä 30 milj. euron varauksen toimitilaohjelman ulkopuolelta viiden päiväkodin peruskorjaukseen/uudisrakennuksiin alueille, joissa varhaiskasvatuksen paikkatarve on suurin. Jaosto toteaa, että tulisi varmistaa, että valtuuston päätöstä tältä osin noudatetaan."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen ne.

 

Päätös 1

ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 25.1.2019 ja 21.2.2019 päivitetyn Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman.

 

2

kehottaa tarkentamaan kaupunginhallituksen käsittelyä varten olemassa olevia selvityksiä liikuntasalin osalta sekä arvioimaan mahdollisten muutostarpeiden aikataulu- ja kustannusvaikutukset.

 

3

toteaa, että valtuusto on päättänyt lisätä 30 milj. euron varauksen toimitilaohjelman ulkopuolelta viiden päiväkodin peruskorjaukseen/uudisrakennuksiin alueille, joissa varhaiskasvatuksen paikkatarve on suurin. Jaosto toteaa, että tulisi varmistaa, että valtuuston päätöstä tältä osin noudatetaan.

 

 

 

Kaupunginhallitus 25.3.2019 §108

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 25.1.2019 ja 21.2.2019 ja 18.3.2019 päivitetyn Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman.

 

Käsittely  Puheenjohtaja Kausteen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

Lisäksi kaupunginhallitus yhtyy opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan näkemykseen, että hanketta ei pidä tulkita yhdeksi valtuuston 10.9.2108 päättämästä viidestä erikseen nimeämättömästä päiväkodista, joilla on tarkoitus helpottaa päivähoitotilannetta suurimman paikkatarpeen alueilla.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 3 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää ja 1 ollessa poissa hylänneen puheenjohtajan lisäysehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Valtuusto 29.4.2019 §59

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 25.1.2019 ja 21.2.2019 ja 18.3.2019 päivitetyn Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman.

 

Käsittely  Hopsu teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Valtuusto kehottaa valmistelemaan lisätalousarvion, jolla budjettisovunmukaiset paikkatarpeen perusteella kiireisimmät viisi päiväkotiahanketta voidaan toteuttaa."

 

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei ota lisäysehdotusta käsiteltäväksi, koska se ei kuulu käsiteltävänä olevaan asiaan.

 

Päätös Valtuusto:

 

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 19.10.2020 §73

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 7.10.2020 päivitetyn Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen hankesuunnitelman.

Käsittely Vilske teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

"Esitän, että hankesuunnitelmassa liikuntasalin pienennystä ei toteuteta. Eli kirjataan edelleen liikuntasalin kooksi 770 neliömetriä."

 

Puheenjohtaja Brunnin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että

 

-          etsitään vielä vaihtoehtoisia keinoja vähentää hankkeen kustannuksia

-          selvitetään maalämmön ja aurinkopaneelien takaisinmaksuaika sekä tämän jälkeinen kustannussäästö käyttökustannuksiin

-          pyydetään liikunta- ja nuorisolautakunnalta näkemykset liikuntatilan pienennyksen vaikutuksista.

-          jaostolle tuotavassa esityksessä erotellaan ne toimet, jotka on mahdollista toteuttaa myöhemmin

-          asia tuodaan jaoston päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 5 äänellä 4 ääntä vastaan hyväksyneen puheenjohtajan palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:

 

Asia palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että

 

-          etsitään vielä vaihtoehtoisia keinoja vähentää hankkeen kustannuksia

-          selvitetään maalämmön ja aurinkopaneelien takaisinmaksuaika sekä tämän jälkeinen kustannussäästö käyttökustannuksiin

-          pyydetään liikunta- ja nuorisolautakunnalta näkemykset liikuntatilan pienennyksen vaikutuksista.

-          jaostolle tuotavassa esityksessä erotellaan ne toimet, jotka on mahdollista toteuttaa myöhemmin

-          asia tuodaan jaoston päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format