Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.12.2020/Paragraf 410

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5633/02.08.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 410

 

 

§ 410

Espoonlahden päiväkoti 2:n hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lehtinen Maija

Riihimäki Tiina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoonlahden päiväkoti 2:n hankesuunnitelman.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Espoonlahden päiväkoti 2 (hanke 3821) on uusi 14-ryhmäinen kaksikerroksinen päiväkoti Espoonlahden palvelualueella, korttelissa 34342 Espoon kaupungin omistamalla tontilla 1 osoitteessa Tähystäjäntie 2.

 

Päiväkodin tontti sijaitsee keskeisellä paikalla Kongsbergin puiston eteläpuolella lähellä tulevaa Espoonlahden metroasemaa ja lippulaivaa.

 

Päiväkoti tullaan nimeämään tarkemmin myöhemmin.

 

Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen yhteishankkeena, joka lisää etuja toimintaan ja alentaa kustannuksia.

 

Sekä ruotsin-, että suomenkielisessä päiväkodissa on 7 kotiryhmää ja yhteensä 294 varhaiskasvatuspaikkaa. Henkilökuntalukumäärä on 53. Rakennukseen tuleva ruotsinkielinen päiväkoti korvaa alueen pieniä ja epätarkoituksenmukaisia tiloja.

 

Päiväkotirakennus tulee sijoittumaan tontin pohjoisosaan, jolloin se suojaa leikkipihaa parhaiten melulta yhdessä melumuurin kanssa. Päiväkotirakennuksen tontti on asemakaavassa tarkoitettu kulttuurirakennukselle. Kaavoituksessa on todettu tarve tutkia aluetta laajemmin, joten tontille on haettu kaavamuutosta asemakaavamääräyksistä poikkeamisen sijaan.

 

Saattoliikenteelle varataan pysäköintipaikkoja 14 ja henkilökunnalle 19, joista yksi on esteetön autopaikka. Hankkeesta tehdyn viitesuunnitelman perusteella leikkipihan koko tulee jäämään varhaiskasvatuspaikkaa kohden hieman tavoitemitoitusta pienemmäksi.

 

Hankesuunnitelman valmisteluun ovat osallistuneet Tilapalvelut-liikelaitos ja sivistystoimesta tilat ja alueet -yksikön edustaja. Lautakuntien hyväksymässä tarveselvityksessä esitetyt tilasuunnittelutavoitteet otetaan huomioon hankesuunnitelmassa. Hankkeessa noudatetaan Tilapalvelujen ja sivistystoimen yhteistyössä laatimaa Espoon päiväkotien suunnitteluohjetta ja sen pohjalta laadittua alustavaa tilaohjelmaa.

 

Tilojen suunnittelussa on tavoitteena tehdä yhteistyötä alueen kulttuuritoiminnan kanssa siten, että päiväkodin kuntalaiskäyttöön tulevat tilat voivat palvella alueen lapsia monipuolisesti myös esiintymistilana, paja-alueena ja näyttelytilana. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tilojen monikäyttöisyyteen ja edistää yhteistyötavoitteen toteuttamista ilman, että se kuitenkaan lisää hankkeen kustannuksia.

 

Rakennukseen kahdella päiväkodille on erilliset toiminta-alueet ja pihat, mutta jonkin verran myös yhteiskäyttöisiä tiloja, joiden saavutettavuuteen on jatkosuunnittelussa kiinnitettävä huomiota. Hankkeen suunnittelussa tulee luoda molemmille kieliryhmille turvallinen ympäristö, mutta samanaikaisesti myös mahdollistaa monipuolinen yhteistyö päiväkotien välillä.

 

Osallistavalla suunnittelulla käyttäjiä ohjataan aktiivisesti osallistumaan oman työn ja toimintaympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen, millä keinoin rakennetaan arjen sujuvuuden turvaavaa peruslaatua Espoossa.

 

Tontin pinta-ala on 7 275 m².

 

Valmisteilla olevassa investointiohjelmassa vuosille 2021-2030 Espoonlahden päiväkoti 2 uudisrakennukseen on varattu 12,045 milj. euroa vuosille 2021-2023.

 

Espoonlahden päiväkoti 2 alustava laajuus on 2 342 hym² ja 3 419 brm², tavoitehinta on 11,982 milj. euroa, kustannustasossa Haahtela indeksi on 103,0/1.2020. Tavoitehinnan perusteella alustava vuokra-arvio noin 1 milj. euroa/v.

 

Tavoitteelliseksi hinnaksi on asetettu 11,700 milj. euroa. Hankkeen varsinaisessa suunnittelussa ohjataan hankkeen kustannustaso investointiohjelman mukaiseksi. Tällöin yksikkökustannuksiksi tulee
4 996 euroa/hym2 ja 3 422 euroa/brm2 ja 39 796 euroa /varhaiskasvatuspaikka.

 

Rakennushankkeen alustava toteutusaikataulu on 1/2021-12/2023. Suunnittelu käynnistetään heti hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen siten, että rakentaminen voisi käynnistyä 4/2022-12/2023. Tavoite kohteen käyttöönotolle on 1/2024.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 16.11.2020 § 84

 

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoonlahden päiväkoti 2:n hankesuunnitelman.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

Nämnden Svenska rum 24.9.2020 § 67

 

 

Beslutsförslag Nämnden Svenska rum godkänner behovsutredningen för projektet Espoonlahden päiväkoti 2 i enlighet med bilagan.

 

Behandling Ordförande understödd av Kivilaakso-Wellmann gjorde följande tilläggsförslag:

 

"Nämnden Svenska rum ser positivt på projektet och uppmanar tjänstemännen sektoröverskridande att samarbeta för att utarbeta en modell som uppmuntrar till ett mångsidigt verksamhetsutbyte mellan språkgrupperna samtidigt som trygga egna språkmiljöer för vardera språkgruppen säkerställs."

 

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om hans tilläggsförslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt godkänt tilläggsförslaget.

 

Beslut Nämnden Svenska rum

 

1

godkände behovsutredningen för projektet Espoonlahden päiväkoti 2 i enlighet med bilagan,

 

2

ser positivt på projektet och uppmanar tjänstemännen sektoröverskridande att samarbeta för att utarbeta en modell som uppmuntrar till ett mångsidigt verksamhetsutbyte mellan språkgrupperna samtidigt som trygga egna språkmiljöer för vardera språkgruppen säkerställs.

 

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 16.11.2020 § 84

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa lausuntonaan Espoonlahden päiväkoti 2 hankesuunnitelmasta, että hankesuunnitelmassa otetaan huomioon näkemys hyvästä varhaiskasvatusympäristöstä.

Lautakunta pyytää jatkosuunnittelussa varmistamaan kieliryhmille turvalliset kieliympäristöt ja kiinnittämään huomiota yhteisten tilojen saavutettavuuteen sekä monikäyttöisyyteen päiväkotien välisen yhteistyön mahdollistamiseksi.

Lautakunta pyytää lisäksi edistämään yhteistyötä alueen kulttuuritoiminnan kanssa kuntalaiskäytössä olevien tilojen suunnittelussa siten, ettei siitä kuitenkaan aiheudu merkittävästi lisäkustannuksia hankkeelle.

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format