Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 13

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

140/11.01.00/2021

 

 

 

Ympäristölautakunta 18.02.2021 § 13

 

 

§ 13

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Delete Ympäristöpalvelut Oy:n vaarallisten jätteiden käsittelyaseman ympäristöluvan tarkistamisesta, Juvanmalmintie 18 (dnro ESAVI/19364/2020)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Paavilainen Tommi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Espoon ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Delete Ympäristöpalvelut Oy:n vaarallisten jätteiden käsittelyaseman tarkistushakemuksesta dnro ESAVI/19364/2020. Lautakunta antaa samalla lausunnon Espoon kaupunginhallituksen puolesta:

Lautakunta pitää hyvänä, että ympäristölupa tarkistetaan vastaamaan WT BAT-päätelmiä.

Uusien jätejakeiden käsittelylle ultrasuodatuksella ei ole estettä, jos menetelmä on sopiva ja tarkoituksenmukainen kunkin jätteen käsittelylle eikä häiritse toisentyyppisten jätteiden käsittelyä. Uusien eri tyyppisten jätteiden vastaanotto ei saa lisätä ympäristön pilaantumisen riskiä.

Perustilaselvityksessä havaitut puutteet on korjattava.

Laitokselta ei hakemuksen mukaan aiheudu suoria päästöjä vesistöön. Lautakunta muistuttaa, että piha-alueelta mahdollisesti aiheutuvat päästöt kohdistuisivat vesistöön. Hulevedet virtaavat hulevesiviemäriä eli sadevesiviemäriä pitkin etelään ja edelleen Pitkäkorvenojaa pitkin luoteeseen Myllypuroon, Myllypuron lehtokorpilaakson luonnonsuojelualueelle. Myllypuro laskee etelässä Gammelgårdsbäckeniin, joka laskee Pitkäjärveen. Hakemuksen mukaan ja Espoon ympäristökeskuksen tietojen mukaan laitoksen piha-alueella on jätevarastointia. Piha-alueella tapahtuvan varastoinnin ja esimerkiksi jätekippauksen päästöriskit on arvioitava ennen kuin toiminta mahdollisesti sallitaan ympäristöluvassa.

Tulipaloista aiheutuvaa pilaantumisriskiä tulee tarkastella ottaen huomioon, että laitoksen kanssa samassa rakennuksessa sijaitsee Delete Ympäristöpalvelut Oy:n siirtokuormausasema ja jonka ympäristölupaa haetaan muutettavaksi (dnro ESAVI/29496/2020). Murskattuun jätteeseen liittyy lautakunnan käsityksen mukaan itsesyttymisriski.

Alueen taustatiedoiksi lautakunta lisää, että lähin asuinrakennus sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä lounaassa. Laitoksen eteläpuolella toimii kaksi Espoon ympäristölautakunnan luvittamaa siirtokuormausasemaa, joiden luvissa on sallittu myös jätteen murskaus. Näiden eteläpuolisella metsäalueella on lepakoiden mahdollinen siirtymäreitti (Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 14/2017, Ympäristötutkimus Yrjölä, 2017). Metsäalueella on myös liito-oravayhteys (Liito-oravayhteydet kuntarajoilla 2018 -projekti). Metsäinen ekoyhteys on ainoita Espoon ja Vantaan luontoalueet kyseisellä seudulla yhdistäviä luontokäytäviä. Lännessä noin 350 metrin etäisyydellä Delete Ympärisöpalvelut Oy:n siirtokuormausasemasta on lepakoille tärkeä alue, Eurobats luokka II, sekä 300 m etäisyydellä lahokaviosammalen ydinalue (Espoon ympäristökeskus).

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Espoon kaupunginhallitukselta ja Espoon ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Delete Ympäristöpalvelut Oy:n vaarallisten jätteiden käsittelyaseman ympäristöluvan tarkistushakemuksesta dnro ESAVI/19364/2020. Asema sijaitsee Juvanmalmin teollisuusalueella osoitteessa Juvanmalmintie 18. Määräaika lausunnon annolle on 17.2.2021. Aluehallintovirasto on antanut lisäaikaa kaupunginhallituksen ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon antamiselle 25.2.2021 saakka. Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa myös Espoon kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, Uudenmaan ELY-keskukselta, HSY:ltä sekä Vantaan kaupungin viranomaisilta. Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1830620.

 

Euroopan komissio on antanut 10.8.2018 täytäntöönpanopäätöksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta jätteenkäsittelyä varten. Ympäristönsuojelulain 80 §:n mukaan ympäristölupa on tarkistettava, jos se ei vastaa voimassa olevia päätelmiä. Uudenmaan ELY-keskus on antanut 13.8.2019 päätöksen, jonka mukaan Delete Finland Oy:n (nykyinen Delete Ympäristöpalvelut Oy) pitää jättää aluehallintovirastolle käsiteltäväksi hakemus ympäristöluvan tarkistamiseksi viimeistään 31.3.2020.

 

Laitoksella vastaanotetaan ja käsitellään prosessipuhdistuksista syntyneitä nestemäisiä vaarallisia jätteitä sekä hiekka- ja rasvalietteitä. Ympäristöluvan mukaan laitoksella saa ottaa vastaan, välivarastoida ja käsitellä vaarallisia jätteitä yhteensä enintään 12 800 tonnia vuodessa, joista öljyisten vesien osuus on noin 4 000 tonnia. Jätteiden enimmäisvarastointimäärä laitoksella on yhteensä enintään 380 tonnia. Laitoksella on myös lupa öljyjakeiden separoinnille. Jätteiden prosessikäsittely tapahtuu sisällä hallirakennuksessa. Laitoksen prosessijätevedet johdetaan ultrasuodatuksen, hiekkasuodatuksen, ioninvaihtimen ja aktiivihiilisuodatuksen jälkeen kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Viemäriin johdettavan veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien kautta sadevesiviemäriin.

 

Toimintaa esitetään muutettavaksi siten, että öljyisten nestemäisten jätteiden lisäksi ultrasuodatusmenetelmällä käsiteltäisiin myös happo- ja emäsvesiä. Laitokselle vastaanotettavien jätteiden tunnusnumeroihin esitetään myös muutosta. Hakemuksen 30.9.2020 täydennyksen liitteestä 3 ilmenevät haetut jätejakeet käsittelyineen.

 

Jätteen käsittelyn BAT-päätelmiin perustuen ympäristölupaan esitetään muutosta viemäröitävien vesien päästöraja-arvoihin sekä niiden tarkkailuun. Hakemuksen liitteessä 8 olevan päästöinventaarion perusteella nykyisen toiminnan merkityksellisiksi epäsuoriksi (kunnallisen jätevedenpuhdistamon kautta) päästöiksi vesistöön katsotaan BTEX-yhdisteet, kupari, nikkeli, sinkki, arseeni, kromi, kromi IV ja elohopea. Näiden sekä öljyhiilivetyjen osalta esitetään ympäristöluvan päästöraja-arvoiksi BAT-päätelmien mukaisten päästötasojen ylärajaa. Tarkkailua esitetään jatkettavaksi neljästi vuodessa.

 

Hakemuksessa esitetyillä muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta laitoksella muodostuvien jätevesien määrään tai laatuun. Laitoksen toiminnasta tai BAT-päätelmistä johtuen ei nähdä tarvetta asettaa luvassa lisämääräyksiä tai BAT-päätelmistä johtuvia velvoitteita ilmaan kohdistuville päästöille tai niiden tarkkailulle.

 

Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain mukaisen perustilaselvityksen.

 

Samassa rakennuksessa toimii Delete Ympäristöpalvelut Oy:n siirtokuormausasema, jonka ympäristöluvan muutoshakemus (dnro ESAVI/29496/2020) on samanaikaisesti vireillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta erikseen lausuntoa. Lautakunta antaa lausunnon erikseen.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format