Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 14

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

158/11.01.00/2021

 

 

 

Ympäristölautakunta 18.02.2021 § 14

 

 

§ 14

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Delete Ympäristöpalvelut Oy:n siirtokuormausaseman toiminnan ja ympäristöluvan muuttamisesta, Juvanmalmintie 18 (dnro ESAVI/29496/2020)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Paavilainen Tommi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Espoon ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Delete Ympäristöpalvelut Oy:n siirtokuormausaseman ympäristöluvan muutoshakemuksesta dnro ESAVI/29496/2020. Lautakunta antaa samalla lausunnon Espoon kaupunginhallituksen puolesta:

Lautakunta toteaa, että kierrätyspolttoaineen ja puuhakkeen varastoinnissa on itsesyttymisriski. Riskiä on ehkäistävä riittävän lyhyellä varastointiajalla ja riittävän pienillä varastointimäärillä. Aumojen lämpötilaa on seurattava. Hakemuksessa olisi esitettävä ulkovarastokasojen enimmäiskorkeudet.

Olisi arvioitava, mahtuuko asfaltoiduille alueille enimmäismäärä 1 000 tonnia puuta (risut, kannot, hake) siten, että pelastustiet säilyvät esteettömänä ja että etäisyydet mm. polttoainesäiliöihin ja rakennuksiin ovat riittävät. Lautakunta muistuttaa, että kiinteistön itäreuna on asemakaavassa merkitty noin 20 metrin leveydeltä istutettavaksi alueen osaksi, joka muodostaa vaiheittumisvyöhykkeen teollisuusalueen ja metsän välille.

Tulipaloista aiheutuvaa ympäristöhaitan riskiä tulee tarkastella ottaen huomioon, että siirtokuormausaseman kanssa samassa rakennuksessa sijaitsee Delete Ympäristöpalvelut Oy:n vaarallisten nestemäisten jätteiden käsittelyasema ja jonka ympäristölupa on tarkistettavana (dnro ESAVI/19364/2020).

Lautakunta toteaa, että kierrätyspolttoaineen valmistukseen käytettävä laitteisto ei käy ilmi riittävästi hakemuksesta. Hakemuksessa annetaan mahdollisesti väärin tulkittavissa olevaa tietoa laitoksella jo toteutuneesta toiminnasta. Hakemuksen mukaan tehostetulla esikäsittelyllä on varmistettu polttokelpoisen jätteen tasalaatuisuus, josta Ruskon laitoksella on valmistettu kierrätyspolttoainetta ja jolla on vähennetty Ruskoon kuljetettavan jätteen määrää. Espoon ympäristökeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 muutosluvan mukaista tehostettua esikäsittelyä ei laitoksella kuitenkaan suoriteta. Lautakunta tulkitsee, että tehostetun esikäsittelyn laitteet asennetaan, että linjasto otetaan käyttöön ja että linjaston jälkeen olisi jälkimurskain. Hakemuksen liitteen päästöinventaariokaaviosta puuttuu kuitenkin murskain.

Hakemuksen mukaan nykyinen käytössä oleva murskain on toiminnanharjoittajan kokemuksen mukaan hiljaisempi, kuin laitoksella toiminnan alkuaikoina käytetty murskain. Ympäristökeskuksen tietoon ei ole tullut, että siirtokuormausasemalla on käytetty murskainta. Mikäli murskainta on käytetty, sen aiheuttamasta melutasosta ei ole tietoa.

Ympäristölautakunta katsoo, että kierrätyspolttoaineen valmistukseen liittyvä laitteisto on selostettava tarvittavalla tarkkuudella ja että laitteiston melutasosta ympäristöön on esitettävä laskennallinen arvio. Arviossa on huomioitava, että hallissa on suuret avoimet käyntiaukot pohjoiseen.

Ympäristölautakunta katsoo, että myös puun haketuksen tai murskauksen aiheuttama melu ja pöly tulee huomioida päätöstä annettaessa. Puun haketus tai murskaus puuttuvat päästöinventaariokaaviosta.

Hakemuksessa olisi esitettävä, miten jätteet erotellaan maa-aineksesta.

Lautakunta muistuttaa, että toiminta-alueen hulevedet virtaavat hulevesiviemäriä eli sadevesiviemäriä pitkin etelään ja edelleen Pitkäkorvenojaa pitkin luoteeseen Myllypuroon, Myllypuron lehtokorpilaakson luonnonsuojelualueelle. Myllypuro laskee etelässä Gammelgårdsbäckeniin, joka laskee Pitkäjärveen. Päästöillä hulevesiin voi siten olla vesistövaikutuksia. Lautakunta pyytää vielä tarkistamaan, aiheuttaako pölyntorjunta tai mahdollisesti lisääntyvä hallin pesutarve vesiä hallista hulevesiviemäriin ja ovatko öljynerotus ja hiekanerotukset riittävät. Hulevesistä tarkkailtavaa analyysivalikoimaa on mahdollisesti lisättävä. Rautapitoisuuden määrittäminen ei kuitenkaan ole enää tarkoituksenmukaista.

Alueen taustatiedoiksi lautakunta lisää, että lähin asuinrakennus sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä lounaassa. Laitoksen eteläpuolella toimii kaksi Espoon ympäristölautakunnan luvittamaa siirtokuormausasemaa, joiden luvissa on sallittu myös jätteen murskaus. Niiden eteläpuolisella metsäalueella on lepakoiden mahdollinen siirtymäreitti (Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 14/2017, Ympäristötutkimus Yrjölä, 2017). Metsäalueella on myös liito-oravayhteys (Liito-oravayhteydet kuntarajoilla 2018 -projekti). Metsäinen ekoyhteys on ainoita Espoon ja Vantaan luontoalueet kyseisellä seudulla yhdistäviä luontokäytäviä. Lännessä noin 350 metrin etäisyydellä Delete Ympärisöpalvelut Oy:n siirtokuormausasemasta on lepakoille tärkeä alue, Eurobats luokka II, sekä 300 m etäisyydellä lahokaviosammalen ydinalue (Espoon ympäristökeskus).

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Espoon kaupunginhallitukselta ja Espoon ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Delete Ympäristöpalvelut Oy:n siirtokuormausaseman ympäristöluvan muutoshakemuksesta dnro ESAVI/29496/2020. Siirtokuormausasema sijaitsee Juvanmalmin teollisuusalueella osoitteessa Juvanmalmintie 18. Määräaika lausunnon annolle on 17.2.2021. Aluehallintovirasto on antanut lisäaikaa kaupunginhallituksen ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon antamiselle 25.2.2021 saakka. Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1881202. Lausuntoa on pyydetty myös Espoon kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, Uudenmaan ELY-keskukselta, Vantaan kaupungin viranomaisilta, HSY:ltä ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

 

Delete Ympäristöpalvelut Oy hakee ympäristöluvan muutosta Juvanmalmin siirtokuormausaseman toimintaan. Laitoksella on ympäristölupa vuodelta 2009 ja luvan muutokset vuosilta 2011 ja 2015 sekä Vaasan hallinto-oikeuden päätös vuodelta 2017. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan siirtokuormausasemalla saa vastaanottaa ja lajitella rakennus- ja purkutoiminnan jätteitä (noin 116 000 t/a), teollisuuden ja kaupan jätteitä (noin 30 000 t/a), metalliromua (noin 30 000 t/a), hiekkapuhallushiekkaa (noin 1 000 t/a) ja asbestijätettä (noin 1 000 t/a). Jätteet käsitellään laitoksella tehostetulla esikäsittelyprosessilla. Laitoksella saa kerralla varastoida jätteitä enintään 4 000 tonnia, asbestijätettä enintään 100 tonnia. Vastaanotto- ja lajittelutoiminta tapahtuu sisätilassa hallissa.

 

Laitoksella esitetään aloitettavaksi kierrätyspolttoaineen valmistus rakennus- ja purkujätteestä sekä kaupan ja teollisuuden jätteestä. Kierrätyspolttoaineeksi käsiteltäisiin 146 000 tonnia jätettä vuodessa. Tehostetun esikäsittelyn jälkeen energiajäte murskataan jälkimurskaimella. Lisäksi pienennetään vaarallisen jätteen varastointikapasiteettia sekä tarkennetaan vastaanotettavia jätejakeita ja niiden varastointia ja käsittelyä. Ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että vaarallisen jätteen kertavarastointimäärä on enintään 50 tonnia. Ympäristölupaan esitetään lisättäväksi risujen ja kantojen haketus sekä jätepitoisten maa-ainesten vastaanotto ja käsittely. Lupamääräyksen nro 10 muotoa esitetään myös muutettavaksi.

 

Hakemuksen mukaan toiminnan muutoksesta ei arvioida aiheutuvan merkittävää muutosta laitoksen ympäristökuormituksessa. Kierrätyspolttoaineen valmistuksen aloittamisen ei arvioida lisäävän toiminnan melua, koska murskaus tapahtuu sisätiloissa ja murskauslaitteisto on hiljaisempi kuin aiemmin. Toiminnasta ei myöskään arvioida aiheutuvan merkittävää hajuhaittaa. Pölyn sidontaa varten laitos on varustettu vesisumuttimilla.

 

Laitosalueen hulevedet ohjataan hiekan- ja öljynerottimien läpi sadevesiviemäriin, jonka kautta vedet kulkevat maastoon. Hulevedet eivät muodostu jätteenkäsittelytoiminnassa eivätkä ole kosketuksissa jätteiden kanssa. Hulevesien tarkkailu tehdään yhteistarkkailuna samassa rakennuksessa toimivan Delete Ympäristöpalvelut Oy:n vaarallisten nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksen kanssa.

 

Tehdyn BAT-tarkastelun (paras käyttökelpoinen tekniikka) perusteella laitoksen ympäristöluvan mukainen toiminta on suurelta osin jätteenkäsittelyn WT BAT-päätelmien mukaista. BAT-päätelmissä tarkoitettuja päästöjä vesiin tai kanavoituja päästöjä ilmaan ei laitoksella muodostu.

Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain mukaisen perustilaselvityksen.

 

Samassa rakennuksessa toimii Delete Ympäristöpalvelut Oy:n vaarallisten jätteiden käsittelylaitos, jonka ympäristöluvan muutoshakemus (dnro ESAVI/19364/2020) on samanaikaisesti vireillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Sitä koskevasta lausuntopyynnöstä annetaan erikseen lausunto.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format