Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 15.02.2021/Paragraf 28

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5133/14.07.00/2020

 

 

 

Fullmäktige 15.02.2021 § 28

 

 

§ 28

Motion om användningen av sommarsedeln för unga (Bordlagt 25.1.2021)

 

Beredning och upplysningar:

Nordling Merja

Savilahti Hanna
Eskelinen Kirsi

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Arja Juvonens och 20 andra ledamöters motion 8.6.2020 om möjligheten att använda sommarsedeln för unga också i hushåll och om att uppmuntra Esbo stad till ytterligare åtgärder för att utöka sommarjobb och sysselsättning bland unga och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

 

Behandling 

Juvonen lämnade understödd av Anthoni m.fl. följande förslag till hemställan: 9.2.1

 

Fullmäktige hemställer att staden noggrant följer upp antalet sommarsedlar för unga och sommarjobb och deras tillräcklighet och vid behov börjar utreda möjligheten att öka antalet.

 

Juvonen lämnade understödd av Anthoni m.fl. följande förslag till hemställan: 9.2.2

 

Fullmäktige hemställer att Esbo utreder hur det skulle vara möjligt att ordna sommarjobb som sker utomhus för unga.

 

Juvonen lämnade understödd av Anthoni m.fl. följande förslag till hemställan: 9.3

 

Fullmäktige hemställer att Esbo också beaktar möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att få sommarjobb.

 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt.

 

Ordföranden frågade om Juvonens förslag till hemställan 9.2.1 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Ordföranden frågade om Juvonens förslag till hemställan 9.2.2 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Ordföranden frågade om Juvonens förslag till hemställan 9.3 kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

Dessutom godkändes följande hemställningar:

Fullmäktige hemställer att staden noggrant följer upp antalet sommarsedlar för unga och sommarjobb och deras tillräcklighet och vid behov börjar utreda möjligheten att öka antalet.

Fullmäktige hemställer att Esbo utreder hur det skulle vara möjligt att ordna sommarjobb som sker utomhus för unga.

Fullmäktige hemställer att Esbo också beaktar möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att få sommarjobb.

 

 

Redogörelse 

Arja Juvonen och 20 andra ledamöter har 8.6.2020 lämnat in en motion där de föreslår

 

-          att Esbo vidtar åtgärder för att göra det möjligt att använda sommarsedeln för unga också i hushåll och

 

-          att det i Esbo också utvecklas andra åtgärder som utökar sommarjobb och sysselsättning bland unga.

 

Beredningen av svaret på motionen har utförts av resultatenheten för idrotts- och ungdomstjänsterna i samarbete med närings- och stadsutvecklingsenhetens sysselsättningstjänster för unga. Det har också begärts ett utlåtande av ungdomsfullmäktige.

 

Användningen av sommarsedeln ska inte utvidgas till att omfatta hushåll

 

Ungdomstjänsterna anser att om sommarsedeln också skulle gälla hushåll så att den unga skulle kunna arbeta för sitt eget eller sin närståendes hem, skulle det strida mot tanken bakom sommarsedeln. Grundtanken med sommarsedeln i Esbo är att den unga ska få erfarenhet av arbetslivet och också egna "meriter" för framtiden. Samtidigt får hen också grundläggande kunskaper i hur man söker arbete och om arbetsavtalets betydelse i ett anställningsförhållande. När ett anställningsförhållande ingås lagligt, är också den unga arbetstagarens anställningstrygghet i skick. Detta anses inte förverkligas i den modell som man använt i Träskända stad, som gör det möjligt för unga att arbeta i sitt eget hem eller i en närståendes hem. Det finns ingen anledning att ta modellen i bruk i Esbo, i huvudstadsregionen finns det ett större utbud av arbete än i mindre kommuner. Enligt ungdomstjänsterna ska de arbeten som utförs i de ungas hem hållas åtskilda från anställningsförhållanden.

 

Esbo tillämpar en verksamhetsmodell som ligger mycket nära Kajana stads modell som nämns i motionen. Med sommarsedeln kan den unga arbeta under tiden 1.5-30.9 för en arbetsgivare som har FO-nummer. Den unga kan även arbeta i familjens företag. Arbetsgivaren kan inte vara ett privat hushåll, en familj eller en privatperson. Antalet arbetsdagar ska vara minst 10 och antalet arbetstimmar minst 50, antingen utan avbrott eller under flera perioder. Sommarsedlarna har år för år delats ut allt tidigare, och allt fler unga har blivit utan. Det har alltså funnits arbetsplatser för unga.

 

Ung Esbos företagssedelmodell har genomförts sedan år 2017 i samarbete med 4H-föreningen i Esbo. Företagssedeln utvecklades som svar på den diskussion som redan då fördes om behovet av att utvidga användningen av sommarsedeln till privathushåll. Utöver sommarsedeln möjliggjorde företagssedeln sysselsättning för 50 unga för sommaren. Med hjälp av företagssedeln stöds och uppmuntras unga till företagande och företagsamhet genom att erbjuda utbildning, finansiering och handledning för att grunda ett eget företag. För att få en företagssedel krävs att den unga går en företagskurs eller visar motsvarande kunskaper och färdigheter. Kurserna ordnas av 4H-föreningen i Esbo 1-2 gånger per år.

 

Esbo tillämpar alltså redan företagssedelmodellen, där den unga inom ramen för sitt mikroföretag kan erbjuda tjänster för privathushåll. Denna modell minimerar möjligheterna att missbruka sommarsedeln och utvidgar de ungas möjligheter till sommarsysselsättning.

 

I fråga om utvecklandet står behovet av digitalisering av processen med beviljandet av sommarsedlar i centrum. I Esbo har sommarsedeln varit en papperssedel som den unga har hämtat från kontoret. Då har sommarsedeln registrerats i den unga personens namn i ansökningsskedet. Om den unga sedan inte har fått jobb och inte har returnerat papperssedeln, har sommarsedeln i fråga inte längre kunnat utnyttjas och beviljas på nytt till en annan person. Det centrala i det digitala systemet är att sommarsedeln registreras för den unga först när arbetsgivaren och den unga tillsammans har meddelat att anställningsförhållandet inleds. Ett annat centralt utvecklingsobjekt är att öka den gemensamma kommunikationen om sommarsedeln och företagssedeln samt att göra finansieringen av företagssedeln stadigvarande. Om företagskurserna blir populärare, finns det skäl att undersöka möjligheten att öka antalet företagskurser för unga och antalet företagssedlar.

 

Ungdomsfullmäktige har gett ett utlåtande om fullmäktigemotionen. Ungdomsfullmäktige stöder ungdomstjänsternas åsikt om att användningen av sommarsedlar inte ska utvidgas till att omfatta hushåll på det sätt som föreslås i motionen.             

 

 

 

Beslutshistoria

 

Fullmäktige 25.1.2021 § 16

 

 

Förslag Stadsstyrelsen

 

Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Arja Juvonens och 20 andra ledamöters motion 8.6.2020 om möjligheten att använda sommarsedeln för unga också i hushåll och om att uppmuntra Esbo stad till ytterligare åtgärder för att utöka sommarjobb och sysselsättning bland unga och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

 

Behandling Ordförande Mykkänen föreslog understödd av Uotila att ärendet bordläggs.

 

Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

 

Beslut

Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.

 

 

 

Stadsstyrelsen 14.12.2020 § 408

 

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Arja Juvonens och 20 andra ledamöters motion 8.6.2020 om möjligheten att använda sommarsedeln för unga också i hushåll och om att uppmuntra Esbo stad till ytterligare åtgärder för att utöka sommarjobb och sysselsättning bland unga och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

 

Beslut

Stadsstyrelsen:


Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

 

Stadsstyrelsen 26.10.2020 § 343

 

 

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Arja Juvonens och 20 andra ledamöters motion 8.6.2020 om möjligheten att använda sommarsedeln för unga också i hushåll och om att uppmuntra Esbo stad till ytterligare åtgärder för att utöka sommarjobb och sysselsättning bland unga och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

 

Behandling Ordföranden föreslog understödd av Juvonen att ärendet återremitteras för ny beredning.

 

Efter avslutad diskussion om återremiss frågade ordföranden om ordförandens förslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att stadsstyrelsen hade godkänt det.

 

Beslut

Stadsstyrelsen:


Ärendet remitterades för ny beredning.

 

 

 

Idrotts- och ungdomsnämnden 22.9.2020 § 41

 

Förslag Direktören för idrotts- och ungdomstjänster Martti Merra

 

Idrotts- och ungdomsnämnden ger ett svar enligt redogörelsen på Arja Juvonens och 20 andra ledamöters motion om möjligheten att använda sommarsedeln för unga också i hushåll och om att uppmuntra Esbo stad till ytterligare åtgärder för att utöka sommarjobb och sysselsättning bland unga.

 

Beslut Idrotts- och ungdomsnämnden:

 

 Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format