Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 08.02.2021/Paragraf 47

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


488/00.00.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 47

 

 

§ 47

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Pirkanniemi Risto

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaaleja varten


1
valita kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä,


2
valita vaalilautakuntien puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi liitteissä ilmenevät henkilöt,


3
todeta, että vaalilautakuntien varajäsenet tulevat liitteissä ilmenevässä järjestyksessä jäsenen sijaan,


4
asettaa laitoksissa toimitettavia ennakkoäänestyksiä varten seitsemän vaalitoimikuntaa, joihin kuuluu kolme jäsentä ja kolme varajäsentä,


5
valita vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi liitteissä ilmenevät henkilöt se


6
todeta, että laitoksissa toimitettavia ennakkoäänestyksiä varten asetetuissa vaalitoimikunnissa varajäsenet tulevat liitteissä ilmenevässä järjestyksessä jäsenen sijaan.

 

 

Käsittely Juvonen ja Gestrin poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 § 1 mom. 1-kohta).

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 ja vaalien ennakkoäänestys toimitetaan 7. -13.4.2021. Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen sekä ennakkoäänestyksen toimittamista varten kaupunginhallituksen on asetettava vaalilautakunnat ja -toimikunnat.

 

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

 

1)    kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

 

2)    laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

 

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Kelpoisuus toimia vaalilautakunnassa ja -toimikunnassa

 

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Vaalilain 15 §:n mukaan vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan sekä aviopuolisoita että avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

 

Tasa-arvosäännökset

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon lisäksi tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentti, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

Valtuuston päätöksen 17.8.2020 § 123 mukaisesti Espoon kaupunki on jaettu 71 äänestysalueeseen, joita kutakin varten on asetettava vaalilautakunta. Vaalitoimikunnat toimittavat laitosäänestyksen.  Vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnallisjärjestöjen ja puolueiden kanssa on käyty kirjeenvaihtoa vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettamisesta. Kunnallisjärjestöt ja puolueet ovat tehneet esityksiä vaalilautakuntien ja -toimikuntien puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajäseniksi. Kunnallisjärjestöjen ja puolueiden esitysten sekä edellisten eduskuntavaalien tulosten perusteella on valmisteltu ehdotus vaalilautakuntien ja - toimikuntien asettamisesta.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format