Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 08.02.2021/Paragraf 48

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


713/02.08.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 48

 

 

§ 48

Espoon kaupungin ja koulutuskuntayhtymä Omnian välisen, työpajatoiminnan liikkeenluovutusta koskevan sopimuksen hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sipilä Hilla-Maaria

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus
 
1
hyväksyy kaupungin ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian välisen sopimuksen työpajatoimintaa koskevasta liikkeenluovutuksesta.

2
valtuuttaa elinkeinojohtaja Tuula Antolan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen teknisluontoisia muutoksia.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Espoon kaupunki on hakeutunut pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiseen Työllisyyskokeiluun, joka alkaa 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2023. Kokeilulla valmistaudutaan pysyvään palvelurakennemuutokseen.

 

Osana työllisyyskokeilun muutoksia valtuusto päätti 7.12.2020 § 174 siirtää Espoon konsernihallinnon elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön työllisyyspalveluiden omana tuotantona toteutetun työpajatoiminnan liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tehtäväksi. Samassa yhteydessä valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen sopimaan kuntayhtymän kanssa siirron toimeenpanon yksityiskohdista siten, että siirto toteutuu 1.3.2021 mennessä.

 

Työllisyyskokeilun käynnistyessä kaupungin nykyistä toimintaa selkeytetään ja siinä keskitytään viranomaistyönä tehtävään asiakaspalveluun ja asiakasohjaukseen sekä ostopalvelujen ja kaupungin omien toimialojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työpajatoiminnan siirron tarkoituksena on terävöittää palveluihin ohjauksen ja palvelutuotannon rooleja, mikä lisää toiminnan kustannustehokkuutta.

 

Siirrolla tavoitellaan sekä toiminnallista että taloudellista vaikuttavuutta Omniaan muodostuvan työpajakokonaisuuden myötä, jossa tiloja, laitteistoja ja henkilöresursseja voidaan hyödyntää aiempaa tarkoituksenmukaisemmin ja kustannusvaikuttavammin. Asiakkaiden näkökulmasta oppilaitosyhteistyö tuo lisäarvoa työpajatoimintaan, sillä työpajaympäristössä on mahdollista liittää kuntouttavaan työtoimintaan nykyistä huomattavasti joustavammin osaamispalveluita, jolloin asiakkaille avautuu nykyistä paremmin väyliä koulutukseen ja työelämään. Laajempi työpajakokonaisuus koulutuspalvelujen alla luo paremman ammatillisen kehityksen ja osaamisen lisäämisen kokonaisuuden myös siirtyville työntekijöille.

 

Sopimuksessa Espoon kaupungin työllisyyspalvelut luopuu työpajatoiminnastaan ja luovuttaa sen liikkeenluovutuksella Omnialle 1.3.2021 lukien, mistä lähtien Omnia tuottaa työpajatoiminnan. Osana työpajatoimintaa Omnia järjestää erilaisia pakkaus- ja kokoonpanotöitä tai muita vastaavia töitä kaupungin sosiaalihuoltolain mukaisessa työsuhteessa oleville henkilöille heidän toimintakykynsä turvaamiseksi.

 

Liikkeenluovutussopimuksen osana olevalla henkilöstön siirtosopimuksella sovitaan, että henkilöstö siirtyy Omnian palvelukseen työsopimuslain mukaisen liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä. Määräaikainen henkilöstö, jonka palvelussuhde on voimassa siirtymähetkellä, jatkaa määräajan loppuun saakka Omnian palveluksessa. Palvelussuhteen kestoon perustuvat palvelussuhteen ehdot säilyvät siirtymähetken tilanteen mukaisina.

 

Liikkeenluovutussopimuksen liitteessä 1 määritellään liikkeenluovutuksen yhteydessä Omnialle vastikkeetta siirtyvät työpajatoiminnan toteuttamiseen tarvittavat koneet, laitteet ja muut välineet.

 

Omnian ja Espoon kaupungin yhteisenä tavoitteena on työtoimintapäivien lisääminen työpajojen kustannustehokkuuden kasvattamiseksi. Omnia pyrkii tuottamaan 20 000 työtoimintapäivää vuonna 2021, 25 000 päivää vuonna 2022 ja 30 000 työtoimintapäivää vuonna 2023 sillä edellytyksellä, että asiakasohjaus työpajoille mahdollistaa tavoitteen saavuttamisen.

 

Palvelun hankinnasta tehdään erillinen hankintasopimus, jonka mukaan Espoon kaupunki sitoutuu hankkimaan Omnialta kuntouttavaa työtoimintaa 1 500 000 euron vuosikustannuksella vuosina 2021, 2022 ja 2023. Vuoden 2021 hankintakustannus perustuu kuitenkin työpajatoiminnan kustannuksiin aikajänteellä 1.3.-31.12.2021, suhteutettuna vuosihankintaan 1 500 000 euroa.

 

Työllisyyspalvelujen ja Omnian yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi perustetaan ohjausryhmä, jossa mm. seurataan toiminnan tavoitteita sekä pyritään asteittain nostamaan työtoimintapäivien määrää yhdessä sovitulla tavalla. Tämän lisäksi ohjausryhmässä seurataan sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenneuudistuksen etenemistä ja ennakoidaan sen mahdollisia vaikutuksia työpajatoimintaan.

 

Koulutuskuntayhtymä Omnian muut omistajakunnat Kirkkonummi ja Kauniainen voivat halutessaan hyödyntää tämän sopimuksen puitteissa Omnian tuottamaa työpajatoimintaa. Tästä palvelusta maksettava korvaus kohdennetaan työpajatoiminnan kehittämiseen tai resurssointiin ja palvelun hinnoittelun perusteena on Espoolle tuotetun työtoimintapäivän hinta sopimuksen edellisenä toteumavuonna. 

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Mikäli jompikumpi osapuolista haluaa irtisanoa sopimuksen, on se tehtävä kirjallisesti 12 kuukauden irtisanomisaikaa käyttäen. Sopimus päättyy kuitenkin aikaisintaan 31.12.2023.

 

Sopimuksen päättyessä, riippumatta päättymisen syystä, Espoon kaupunki ja Omnia sitoutuvat toimimaan yhteistyössä työpajatoiminnan mahdollisessa siirtämisessä kolmannen osapuolen tai Espoon kaupungin itsensä hoidettavaksi. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että sopimuksen päättymistilanteessa kummallekaan osapuolelle ei aiheudu kohtuutonta taloudellista tai toiminnallista haittaa.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format