Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 15.03.2021/Paragraf 79

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

2011/01.01.03/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 79

 

 

§ 79

Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen eräiden kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yli-Koski Elina

Kammonen Riitta-Liisa
Nevas Mari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 


Kaupunginhallitus päättää siirtää hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 31 kohdan mukaista toimivaltaansa kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta seuraavasti:

- Tartuntatautilain 59 b §:ssä säädetyn tarkastusoikeuden käyttämisen osalta ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille.

- Tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitettujen määräysten antamisen osalta 1. kaupungineläinlääkärille.


Toimivallan siirtäminen tulee voimaan, mikäli valtuusto hyväksyy 22.3.2021 hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 31 kohdan täydennyksen.

Toimivallan siirto on voimassa 30.6.2021 saakka.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Tartuntatautilain muutos (19.2.2021/147) sisältää uusia tehtäviä ja toimivaltuuksia kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle. Tartuntatautilain muutokset ovat pääosin väliaikaisia ja käynnissä olevaan koronavirusepidemiaan liittyviä. Rajoitussäännökset ovat voimassa enintään 30.6.2021 saakka. Tartuntatautilaissa määritellyt uudet tehtävät liittyvät erityisesti tartuntatautilaissa säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamisen valvontaan, tartuntatautilain mukaisen toiminnan sekä toiminnassa käytettävien tilojen tarkastamiseen sekä määräyksenantotoimivaltaan tartuntatautilain mukaisten velvollisuuksien noudattamisessa havaittujen puutteiden tai epäkohtien korjaamiseksi. Aluehallintovirasto on toivonut, että kunnat pystyisivät pääosin hoitamaan uusien pykälien myötä valvottaviksi tulleet kohteet. Sekä aluehallintovirasto että sosiaali- ja terveysministeriö ovat ohjeistaneet tartuntatautilain mukaisten tarkastusten priorisoinnista. Tartuntatautilain muutokset ja erityisesti tarkastustoiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttävät, että kaupunginhallituksella on mahdollisuus siirtää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle kuuluvaa toimivaltaa kaupungin organisaatiossa viranhaltijoille. Yllä mainitusta johtuen hallintosääntöön ehdotetaan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle mahdollisuutta delegoida päätösvaltaa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii Espoon kaupungin elintarvikelain (Etl) ja terveydensuojelulain (Tsl) mukaisena viranomaisena ja sen toimivaltaa on delegoitu Espoon seudun ympäristöterveys -valvontayksikön viranhaltijoille. Espoon seudun ympäristöterveys vastaa yhteistoimintasopimuksensa nojalla elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisesta valvonnasta Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueella. Valvontakohteisiin kuuluvat elintarvikelain mukaisesti kaikki elintarvikehuoneistot (kuten ravintolat, myymälät jne.) sekä terveydensuojelulain piiriin kuuluvat asiakaspalvelutilat (liikuntatilat, majoitustilat, päiväkodit, koulut, kosmetologiset tilat jne.). Pääosa tarkastuksista perustuu vuosittaiseen valvontasuunnitelmaan, jossa kullekin valvontakohteelle on määritetty valvontatiheys riskinarvioinnin perusteella.

 

Uuteen tartuntatautilakiin (Ttl) on kirjattu koronarajoitusten valvontaviranomaiseksi AVIn, Traficomin sekä kunnan tartuntatautiviranomaisen ohella myös kunnan EtL:n ja TsL:n mukaiset viranomaiset tietyin ehdoin: Nämä voivat tehdä ilman erillistä toimivallan delegointia Ttl:n mukaista valvontaa muun suunnitelmallisen tarkastustyönsä yhteydessä, mutta eivät Ttl:n asettama valvontatarve edellä. Lisäksi valvontaa voidaan tehdä AVIn tai Traficomin tekemän valvontapyynnön perusteella myös kohteisiin, joiden tarkastus ei ole vuosisuunnitelman mukaan vuorossa, tai niihin, jotka eivät kuulu Etl:n tai Tsl:n valvonnan piiriin. Mikäli toimivaltaa ei ole delegoitu, voivat kunnan Etl:n ja Tsl:n mukaiset viranomaiset antaa näillä tarkastuksella toimijalle ainoastaan ohjeistusta ja neuvontaa, ja muu toimivalta on edelleen kunnan Ttl viranomaisella, AVIlla sekä Traficomilla.

 

Tartuntatautilain mukaista tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivaltaa (tarkastusoikeus, 59b §) ehdotetaan nyt delegoitavaksi ympäristöterveyden viranhaltijoille, jolloin he voivat tarkastaa suunnitelmallisen valvonnan piirissä olevia kohteita myös Ttl:n nojalla, ilman erillistä AVIn tai Traficomin pyyntöä, sekä kohteita, jotka eivät ole suunnitelmallisen valvonnan piirissä, kuten esimerkiksi kokoontumistilat. Päätösvallan (59c §, 1 ja 2 mom.) delegointi mahdollistaisi 1. kaupungineläinlääkärin antaa toimijaa koskevia määräyksiä, mikäli tilanne ei korjaudu ohjauksella ja neuvonnalla. Toiminnan keskeyttämistä tai sulkemista koskeva päätösvalta tulee säilyttää monijäsenisellä toimielimellä eikä sitä esitetä delegoitavaksi.

 

Ravitsemusliikkeiden osalta Ttl:n mukainen valvontaviranomainen on AVI. Näiden kohteiden osalta toimivallan delegointi ei ole mahdollista.

 

Hallintosääntöä esitetään tarkistettavaksi siten, että tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi delegoida toimivaltaansa. Nyt päätettäväksi esitetty toimivallan siirtäminen tulee voimaan, mikäli valtuusto hyväksyy 22.3.2021 hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 31 kohdan täydennyksen. Toimivallan siirto on voimassa 30.6.2021 saakka.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format