Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 31.03.2021/Paragraf 61

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6213/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.03.2021 § 61

 

 

§ 61

Viistokuja, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330410, 21. kaupunginosa Henttaa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kiukas Emma

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot on annettu Viistokujan asemakaavan muutoksesta, alue 330410,

2
hyväksyy 8.2.2021 päivätyn Viistokuja - Diagonalen asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7350, 21. kaupunginosassa (Henttaa) alue 330410.

 

Käsittely 

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sallia huoltoajo jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta pitkin, siihen merkityllä alueella.

 

Muilta osin voimassa oleva Suurpelto I -asemakaava jää määräyksineen voimaan.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskartalla:

 

Viistokuja - Diagonalen, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7350, käsittää yleistä aluetta kiinteistöllä 49-21-9901-0, 21. kaupunginosassa Henttaa, alue 330410.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta.

 

Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 7.12.2020 päivätyllä kuulemiskirjeellä, jossa osallisille varattiin tilaisuus mielipiteen esittämiseen MRA 30 §:n mukaisesti.

 

Koska asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, kaavamuutos tehdään lyhennetyllä kaavaprosessilla. Lyhennetyllä kaavaprosessilla voidaan jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma laatimatta (MRL 63.2 §) ja vireilletulokuulutus, sekä MRA 30 §:n mukainen kuuleminen hoidetaan kuulemiskirjeellä. Kuulemisaika on 14 vuorokautta normaalin 30 vuorokauden sijaan.

 

Alueen nykytila

 

Kaavamuutosalue sijaitsee Henttaalla, Suurpellon alueella, Henttaankaaren ja Lillhemtinkadun välisestä kiertoliittymästä koilliseen.

 

Suunnittelualue käsittää kiinteistön 49-21-9901-0 alueella olevaa jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta, Viistokujaa, jolle on merkitty ohjeellinen joukkoliikenteen varattu liikennealueen osa (jl/rl). 

 

Viistokujan asema liikenneverkossa on muuttunut, kun myöhemmässä kaavanmuutoksessa esitetty vaihtoehtoinen raidelinjaus siirtyi Viistokujalta Hentebynkadulle ja sen myötä korttelin 21042 katutasossa olevien liiketilojen huoltomahdollisuus Hentebynkadun suunnasta on heikentynyt. Tästä syystä kaupunkisuunnittelukeskus on puoltanut poikkeamaa asemakaavasta ja sallinut huoltoajon Viistokujan kautta erityisesti liiketilan toimintaedellytyksien parantamiseksi. Myöhemmin koko korttelin 21042 tontin 6 pihakannen huoltoyhteys on toteutettu riippuvaiseksi Viistokujasta. Nykyään korttelin 21042 tontin 6 katutasossa olevaan liiketilaan on sijoittunut päiväkoti, joka tarvitsee tontin piha-alueita ja puoltaa edelleen sitä, että kaikki piha-alueen huolto ei tapahdu Likusterikadulta.

 

Koska korttelin 21042 tontin 6 pihakannen ja sinne vievän luiskan rakentaminen on sallittu, ja luiska on jo rakennettu, sallitaan viereisen, tontilla 5, rakentuvan asuinrakennuksen käyttää samaa luiskaa omalle kansipihalle. Myös tontin 5 huoltoajo on tarkoituksen mukaista sallia samaa jalankulun ja pyöräilyn katua pitkin, voimassa olevan asemakaavan vastaisesti.

 

Nykytilanteen mukaista liikenteenohjaussuunnitelmaa ja tarpeellisia liikennemerkkejä ei saada alueelle ilman kaavamuutosta. Asemakaavan muutoksella todetaan pitkälti alueen nykytilanne ja tavoitteena on parantaa ympäristön hahmotettavuutta ja turvallisuutta.

 

Espoon kaupunki omistaa suunnittelualueella sijaitsevan katualueen, sekä sitä ympäröivät katu- ja virkistysalueet.

 

Voimassa oleva asemakaavatilanne

 

Alueella on voimassa asemakaava Suurpelto I, 330400 (lainvoimainen 1.11.2006). Siinä suunnittelualueella sijaitsevalle jalankululle ja pyöräilylle varatulle katualueelle on lisäksi merkitty varaus joukko- ja raideliikenteelle (jl/rl). Katualueelle on varattu myös mahdollisuus istuttaa puustoa.

 

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 8.2.2021. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 22.2.-8.3.2021. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausuntoja saatiin kaksi ja kannanottoja yksi.

 

Saapuneissa lausunnoissa todettiin, ettei asemakaavamuutoksella ole vaikutuksia sähkönjakeluun tai vesi- ja viemäriverkostoon.

 

Asemakaavan muutos

 

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on sallia Viistokujan eteläosassa nykykäytännön mukainen huoltoajo merkinnällä pp/h. Huoltoajo sallitaan korttelin 21042 tonttien 5 ja 6 rajalle toteutetulle luiskalle asti. Tästä eteenpäin Viistokuja säilyy jalankululle ja pyöräilylle varattuna katuna.

 

Muilta osin voimassa oleva Suurpelto I -asemakaava jää määräyksineen voimaan.

 

Sopimusneuvottelut

 

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimusta.

 

Perittävät maksut

 

Asemakaavan muutoksesta ei peritä MRL 59 §:n mukaisia asemakaavan muutoksen laatimiskuluja eikä kuulutuskustannuksia.

 

Hyväksyminen

 

Hallintosäännön I luvun 4. osan 20 §:n 3 kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy muun kuin vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joihin ei liity maankäyttösopimusta.

 

Jatkokäsittely

  

-          Ote: hakija

-          Ote ja liitteet: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus ELY

-          Kuulutus hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta valitusajan jälkeen

-          Tieto hyväksymispäätöksestä niille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat MRA 94 §:n mukaan sitä pyytäneet

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format