Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 19.04.2021/Paragraf 131

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6296/10.03.01/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 131

 

 

§ 131

Valtuustoaloite koirametsän perustamisen selvittämisestä Espooseen (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Enberg Heli

Ihalainen Leena

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Juri Aaltosen ym. 16.11.2020 tekemään valtuustoaloitteeseen koirametsän perustamisen selvittämisestä Espooseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Käsittely Aaltonen Guzeninan kannattamana ehdotti, että asia palautetaan.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 10 äänellä 4 ääntä vastaan yhden äänestäessä tyhjää hylänneen Aaltosen palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Aaltonen puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

 

Selostuksen 7. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunkitekniikan keskuksen tietojen mukaan koirametsälle ei ole olemassa standardeja. Sen vuoksi koirametsän toteutuksen arviointi, ideointi, suunnittelu ja vuorovaikutus toteutetaan siinä vaiheessa, kun koirapuisto-ohjelmaa kokonaisuudessaan seuraavan kerran päivitetään arviolta 2022-2023.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Aaltosen ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten tarkistettuna, että selostuksen 7. kappale muutettiin kuulumaan seuraavasti:

Kaupunkitekniikan keskuksen tietojen mukaan koirametsälle ei ole olemassa standardeja. Sen vuoksi koirametsän toteutuksen arviointi, ideointi, suunnittelu ja vuorovaikutus toteutetaan siinä vaiheessa, kun koirapuisto-ohjelmaa kokonaisuudessaan seuraavan kerran päivitetään arviolta 2022-2023.

 

Selostus Valtuustoaloite

 

Juri Aaltonen ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 16.11.2020 valtuustoaloitteen koirametsän perustamisen selvittämisestä Espooseen. Aloitteessa mainitaan esimerkkinä Helsingin Östersundomissa sijaitseva 50 hehtaarin metsäalue, joka toimii koirametsänä. Aloitteessa ehdotetaan, että Espoo selvittää ja kartoittaa ainakin yhden alueen, johon olisi mahdollista perustaa aitaamaton koirametsä.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Valtuustoaloitteessa esitetään tarve perustaa koirametsä Espooseen.

 

Espoon kaupunki on laatinut koira-aitausohjelman vuosille 2018-2028. Nykyisellään siinä ei ole otettu kantaa koirametsän perustamiseen, mutta koira-aitausohjelman päivityksen yhteydessä asia on hyvä ottaa tutkittavaksi. Koira-aitausohjelma päivitetään noin puolessa välissä ohjelmakautta.

 

Koirametsän perustamiselle Espooseen ei ole estettä, haasteita koirametsän paikan löytämiselle sen sijaan on. Esimerkkinä on esitetty Helsingissä Östersundomissa sijaitseva koirametsä. Alue rajautuu tiehen, puroon, sähkölinjaan ja niittyihin. Ne ovat hyviä maamerkkejä käyttäjille ja helposti kartalta, tai infotaululta luettavissa, jotta tietää millä alueella pysytellä koiran kanssa, kun aitaa ei ole. Koirametsän tavoitehan on, että koiraa voisi ulkoiluttaa vapaana, omistajan hallinnassa, lintujenpesimäkausi huomioon ottaen.

 

Koirametsäksi soveltuvaa aluetta on hyvin vaikea osoittaa Etelä-Espoon puolelta, mutta asiaa voidaan tarkastella tulevien mahdollisten maankäytön ja kaavahankkeiden osalta, jos mahdollista. Pohjois-Espoossa metsäisten rakentamattomien alueiden osuus on huomattavasti suurempi, jolloin koirametsän sijoittuminen Pohjois-Espooseen saattaisi olla todennäköisempi vaihtoehto. Koirametsän sijainti tulisi olla sellainen, että se on saavutettavissa myös julkisilla kulkuvälineillä.

 

Koira-aitausten suunnittelu tehdään yhteistyössä asukkaiden ja käyttäjien kanssa. Samoin tulee toimia koirametsän perustamisessa. Ratkaisun tulee palvella lähinnä espoolaisia koiran omistajia, ja toteutus tulee olla kaavamääräysten mukainen.

 

Kaupunkitekniikan keskuksen tietojen mukaan koirametsälle ei ole olemassa standardeja. Sen vuoksi koirametsän toteutuksen arviointi, ideointi, suunnittelu ja vuorovaikutus toteutetaan siinä vaiheessa, kun koirapuisto-ohjelmaa kokonaisuudessaan seuraavan kerran päivitetään arviolta 2022-2023.

 

Kaupunkitekniikan keskus on sitoutunut noudattamaan teknisen lautakunnan hyväksymää Espoon koira-aitaus ohjelmaa, jonka perusteella perus parannetaan 1-2 koira-aitausta vuodessa ja rakennetaan yksi uusi aitaus/vuosi määrärahojen puitteissa.

 

Karkeasti arvioituna koirametsän, joka on kooltaan huomattavasti suurempi kuin koira-aitaukset, kustannukset olisivat moninkertaiset.  Aidatun koirametsän perustamiskustannukset olisivat noin miljoonan euron verran.

 

Aidatun koirametsän perustaminen tarkoittaisi sitä, että muutamaan vuoteen ei voitaisi rakentaa tavoitteen mukaisesti yhtä uutta koira-aitausta ja perus parantaa huonokuntoisia, ellei koirametsään saataisi lisärahoitusta tai sille nimen omaa varattua rahaa.

 

Aitaamaton koirametsä olisi siis ideaali, jos se pystyttäisiin lainsäädäntöä noudattaen perustamaan. Taajaman ulkopuolella metsästyslaki rajaa irti pidon talvikaudelle.  Kehä III:n eteläpuolella taajamaa ovat lähes kaikki alueet paitsi Keskuspuiston ytimet, jotka taasen ovat luonnonsuojelualuetta tai yksityisessä omistuksessa. Luonnonsuojelualueilla koirien irti pitäminen on kielletty rauhoitusmääräyksillä.

 

Päätöshistoria

 

Tekninen lautakunta 17.03.2021 § 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ehdotettavaksi edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Juri Aaltosen ym. 16.11.2020 tekemään valtuustoaloitteeseen koirametsän perustamisen selvittämisestä Espooseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Aulikki Pentikäinen ehdotti, että lautakunta päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 Camilla Lindy ilmoitti vastustavansa Pentikäisen ehdotusta.

 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Pentikäisen ehdotus oli jäänyt ilman kannatusta ja siten raukeaa.

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format