Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 24.05.2021/Paragraf 174

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8054/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 24.05.2021 § 174

 

 

§ 174

Tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (KV-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenen Antero Krekolan (Vas.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Rita Alarinnan (Vas.) tilalle _______ (Vas.)

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Rita Alarinta (Vas.) on 18.5.2021 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä perusteenaan paikkakunnalta muutto. Paikkakunnalta muuton seurauksena luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

- asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti

käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- kunnanhallituksen jäsen;

- pormestari ja apulaispormestari;

- henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen

- henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

- henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunnassa on jäseniä 13. Toista sukupuolta tulee tasa-arvolain mukaisesti olla vähintään 6.  Tarkastuslautakunnan varajäsenistä 7 miehiä ja 6 naisia.

 

Tasa-arvolain säännösten johdosta varajäseneksi tulee valita nainen.

 

Päätöshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format