Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 24.05.2021/Paragraf 175

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8051/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 24.05.2021 § 175

 

 

§ 175

Svenska rum -lautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali, varapuheenjohtajan vaali (KV-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee
1
svenska rum -lautakunnan jäseneksi _____________ (Kok.)

2
svenska rum -lautakunnan varapuheenjohtajaksi _____ (Kok.)

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Kristian Meurman (Kok.) on 12.5.2021 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa svenska rum -lautakunnan jäsenyydestä perusteenaan puolueen vaihdos. Meurman on toiminut myös svenska rum -lautakunnan varapuheenjohtajana.

 

Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja

valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

- asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan

palveluksessa oleva henkilö

 

- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan

tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai

säätiön palveluksessa

 

- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen

jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen

rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa

lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on

omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta

kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään

40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten

kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen

henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään

puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista

poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

Svenska rum -lautakuntaan kuuluu 13 jäsentä. Varsinaisista jäsenistä miehiä on 7 ja naisia 6.

 

Lautakunnan jäsenet tulee valita niin, että toista sukupuolta on edustettuna vähintään 6 henkilöä. Varsinaiseksi jäseneksi svenska rum -lautakuntaan tulee valita nainen ja varajäseneksi voidaan valita mies tai nainen.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format