Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 55

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  Delegeringsbeslut
Kompletterande
  Ändringarna

5622/00.01.01/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 10.06.2021 § 55

 

 

§ 55

Ändringar i delegeringsbeslut för tjänsteinnehavare inom resultatenheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab fr.o.m. 1.8.2021

 

Beredning och upplysningar:

Kujala Riina

Westerlund Mia

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum ändrar beslutanderätten för tjänstemän i resultatenheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab enligt bilagan. Ändringarna träder i kraft 1.8.2021.

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Det föreslås ändringar på grund av den nya läropliktslagen vilken träder i kraft 1.8.2021 (Del A 2 § punkter 7-10, 3 § punkt 5, 8 § punkt 13, 9 § punkt 11, 11 § punkter 7-8, 12 § 2 mom.). Ändringarna gäller bland annat beslutanderätt om förlängning av rätten till avgiftsfri utbildning och beslutanderätt om avbrytande av fullgörandet av läroplikten

 

Det föreslås att delegeringsbeslut kompletteras med att direktören för Svenska bildningstjänster har rätt att besluta om ersättning när det är fråga om vården vid olycksfall som drabbat ett barn i morgon- och eftermiddagsverksamheten (Del A 1 § punkt 1).

 

Det föreslås att delegeringsbeslut kompletteras med att undervisningschefen har rätt att besluta om förmåner som avses i 31 § i lagen on grundläggande utbildning såsom biträdestjänster och särskilda hjälpmedel om beslutanderätten inte delegerats till grundskolans rektor/skolföreståndare (Del A 3 § punkt 18).

 

Det föreslås att delegeringsbeslut kompletteras med att grundskolans rektor har rätt att besluta om att befria elev från undervisning eller handledd verksamhet som avses i 5 § i förordningen om grundläggande utbildning. Enligt 5 § i förordningen om grundläggande utbildning skall en elev som inte meddelas undervisning i religion eller livsåskådningskunskap eller som på annat sätt än tillfälligt har befriats från studier i något ämne, på motsvarande sätt få ta del av annan undervisning eller handledd verksamhet. En elev som deltar i någon annan undervisning i sin egen religion än den undervisning som skolan ordnar eller som till någon del redan kan anses ha kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs, kan på vårdnadshavarens begäran befrias från undervisning eller handledd verksamhet. (Del A 9 § punkt 10)

 

Det föreslås att delegeringsbeslut kompletteras med att det hör till gymnasiets rektor att besluta om tillfälligt avbrytande av studierätt enligt 23 § i gymnasielagen.

 

Utöver detta föreslås att enstaka tekniska justeringar och korrigeringar görs.

 

Ändringarna har behandlats 28.5.2021 i bildningssektorns personalkommitté.

 

Ändringarna har märkts ut i tilläggsmaterial.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format