Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021 klo 17:30 - 19:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
46   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
47   Val av protokolljusterare
48 Esbo bildningssektors utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik i fråga om ordnande av stöd för barn i småbarnspedagogik
49   Avgiftsfritt studiematerial i enlighet med läropliktslagen för studerande som inleder sina studier i Esbo stads gymnasier hösten 2021
50 Prislista för fakturering av småbarnspedagogik i Esbo från och med 1.8.2021
51 Granskning av läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo
52 Statsfinansierade projektet för engagerande arbete i skolgemenskapen under läsåret 2021-22
53 Uppföljning av ekonomin och strategin, delårsrapport 1 per 30.4.2021 för nämnden Svenska rum
54 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse och givande av utlåtande
55 Ändringar i delegeringsbeslut för tjänsteinnehavare inom resultatenheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab fr.o.m. 1.8.2021
56 Principer för val av skolornas och gymnasiets direktioner för mandatperioden 2021-2023
57   Beslut, brev och aktuella ärenden
58   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

Ledamot Uppgift
Lönnqvist Bo ordförande
Norrgrann Tom medlem
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Andler Niclas ersättare
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Krogius Edward medlem
Paatero Hanna medlem
Kalhori Veronica ersättare
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Lostedt Marika specialplanerare
Hagman Katja L ekonomisk sakkunnig
Lanu Karolina kommunikationsspecialist
Pullinen Paula förvaltningsplanerare, sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 15.06.2021